November 30, 2017

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (112 - 116) also with English meaning

(பக்த அனுக்ரஹம்)


பவானீ;

பாவனா கம்யா;
பவாரண்ய குடாரிகா;
பத்ர ப்ரியா;
பத்ர மூர்த்தி;


() பவா = சிவன் - சிவனின் வடிவம் 


# 112 பவானீ = இறைவன் ஈஸ்வரனின் பத்தினி


(வேறு)
() பவா = செல்வம்


# 112 பவானீ = நல்-வளத்தை, சுபீட்சத்தை (ஜீவாத்மாவிடம்) ஏற்படுத்துபவள்


() பாவனா = சிந்தனை - ஒருமுகப்படுத்துதல் -கற்பனை

கம்யா = அடையக்கூடியது - சாத்யமாவது


# 113 பாவனாகம்யா = ஒருமுகப்படுத்திய தியானத்தால் உணரப்படுபவள், புத்திக்கு புலப்படுபவள்

() பவ = உலக வாழ்வு - சம்சார சாகரம்

ஆரண்ய = பெருங்காடு
குடாரிகா = கோடாரி


# 114 பவாரண்ய குடாரிகா = கடக்க அரிய பெருங்காட்டை கோடாரியால் அழிப்பது போல் உலக வாழ்வென்ற பெருவனத்தை அழித்து, பயணத்தை எளிதாக்குபவள்

(பிறப்பு-இறப்பு என்ற தளைகளை அறுத்து, முக்திக்கு வழி வகுப்பவள் )


() பத்ர = காருண்ய - கனிவான - அருள் நிறைந்த

ப்ரியா= பிரியமான - பிடித்தமான


# 115 பத்ரப்ரியா = அனுகூலமான யாவற்றிற்கும் அபிமானி

() பத்ர = மகிழ்ச்சியான - மங்களமான

மூர்த்தி = வடிவம்


# 116 பத்ரமூர்த்தி = வளம் செழிக்கும் நற்பேறுகளின் உருவகமானவள்

(பக்த அனுக்ரஹம் தொடரும்)


Lalitha Sahasranama (112-116)

(Bhaktha Anugraha)

Bhavani;

Bhavana gamya;
Bhavaranya kutarika;
Bhadra priya;
Bhadra moorthy;


() Bhava = Lord Shiva - Form of Lord Shiva - prosperity
Bhavani = Wife

# 112 Bhavani = Who is the consort of Lord Shiva
(also)
# 112 Bhavani = She who brings prosperity

() Bhavana = thinking - imagining - concentrating
gamya = discernible - can be attained


# 113 Bhavanagamya = Who can be perceived by deep meditation and contemplation

() Bhava = in this context means worldy existence
araNya = forest
kutaari = axe


# 114 BhavaraNya kutaarika = Who is like axe severing the wild forest of Samsara 
(Samsara or worldly existence refers to materialistic quests - cycle of birth and death)


() Bhadra = blessed - gracious -kind
priya = fond of - has liking to


# 115 Bhadra priya = Who favours everything auspicious (bestows happiness)

() Bhadra = prosperous- fortune - auspicious
moorthy = form = represented form


# 116 Bhadramoorthy = Who is the incarnation of Grace and Virtue

(to continue with Bhaktha Anugraha)


November 25, 2017

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ( 107 - 111) ( with English Translation)


மந்த்ர ரூபம் ( இறுதி பாகம்)தடில்லதா  சமருசி: ;

ஷட்சக்ரோபரி சம்ஸ்திதா ;

மஹாஷக்தி ; 
குண்டலினி ;
பிஸதந்து தனீயஸீ ;


() தடித் = மின்னல்

லதா = கதிர் - கிரணம்

சம = அதனையொத்த = சமமான
ருசிர = வெளிச்சம் - ஒளி


# 107 தடில்லதா சமருசி: = மின்னல் கிரணங்களுக்கு சமமான ஜோதி ஸ்வரூபமானவள்

ஷட்சக்ர = ஆறு சக்கரங்கள்

உப = மேலே 

சம்ஸ்திதா - இருத்தல் - நிலைபாடு

#108 ஷட்சக்ரோபரி சம்ஸ்திதா = ஆறு சக்கரங்களுக்கு மேலே நிலை கொண்டிருப்பவள் (மூலாதார, ஸ்வாதிஷ்டான, மணிப்பூரக, அனாஹத, விஷுத்தி, ஆக்ஞா ஆகிய சக்கரங்கள்)

() மஹ  = விழா - கொண்டாட்டம்

ஆசக்தி =  பிடித்தமான

( மஹா அல்ல மஹ என்று பொருளுணர வேண்டும்)

# 109 மஹாசக்தி = பண்டிகைக் கொண்டாட்டங்களில் விருப்பமுள்ளவள் ( சிவ தத்துவத்துடன் பராசக்தியின் ஐக்கியத்தின் விழா) 


# 109 மஹாஷக்தி = பெரும் வலிமையும் மேன்மையும் மிக்கவள் - ப்ரபஞ்சத்தின் உயர்ந்த காரணகர்த்தா

( 'மஹாசக்தி' என்பதை அவரவர் விருப்பத்திற்கேற்ப பொருள் பிரித்து உணரலாம்)

# 110 குண்டலினீ = குண்டலினீ சக்தியின் வடிவாகியவள் (மூலாதாரத்தில்  இருப்பவள்) 

() பிஸ-தந்து = தாமரை இழை
தனீயஸ் = மெல்லிய - மிகச் சிறிய வடிவு


#111 பிஸதந்து தனீயஸீ = தாமரை இழை போன்ற நுண்மையும் மென்மையும் சிறந்த தன்மையும் கொண்டிருப்பவள் 

(தாமரை இழையில் அழகிய வண்ண பட்டாடைகள் தரிக்கின்றனர். இதனின்று நெய்யபட்ட ஆடைகள் உயர்வானதாகவும் சுத்தமானதாகவும் இயற்கைவனப்புடனும் திகழ்கிறதாக தகவல்)

****


(மந்த்ர ரூபம் நிறைவுற்றது. அடுத்த நாமத்திலிருந்து அம்பாளின் "பக்த அனுக்ரஹ"த்தை வெளிப்படுத்தும் நாமாக்கள் தொடரும்)

*****

Lalitha Sahasranama (107 - 111)

Mantra Roopam (Final part)

Thadillatha samaruchi: 
Shadchakropari samsthitha
Maha shakthi
kundalinI
Bisa thanthu thanIyasI


() Thadith = lightening
latha = streak
sama = equal- equally
ruchira = brilliant


# 107 Thadillatha samaruchi: = Whose splendour matches that of a lightening flare

() Shad chakra = six chakras
upa = above
samSthitha = being present - based upon


# 108 Shadchakropari samsthitha = Who is seated above the six chakras 
(Muladhara, swadishtana, manipura, anahata, vishudhi and ajna are the six chakras)


() Maha = (not mahaa) - festival 
aasakthi = fond of - has a liking


# 109 Mahaasakthi = She who likes celebration and festivities ( of union with shiva)
# 109 Mahashakthi = Great power - she who is the supreme potential of the universe
(the name can be interpreted differently as per devotee's mindset)

# 110 Kundalini = Who is in the form of Kundalini (existing in mooladhar)

() Bisa-thanthu = lotus fibre
thanIyas = thin - minuscule


# 111 Bisa thanthu thanIyasI = She who is as tender, soft and fine like the strands of lotus fibre
(lotus fibers are used to make fine clothing and is as lustrous as silk. Its pure and fabrics are 
completely organic)


(with this we complete studyign her Mantra Roopa - we proceed on to study about "Bhaktha Anugraha" or her qualities which defines her compassion towards devotees)
November 22, 2017

லலிதா சஹஸ்ர நாமம் ((97- 106) (with English meanings)

லலிதா சஹஸ்ர நாமம் ((97- 106) (with English meanings)மந்திர ரூபம்

சமயாந்த:ஸ்தா;
சமயாசார தத்பரா;
மூலாதாரைக நிலையா;
ப்ரஹ்மக்ரந்தி விபேதினி;
மணிபூரந்தருதிதா;
விஷ்ணுக்ரந்தி விபேதினி;
ஆக்ஞா சக்ராதராலஸ்தா;
ருத்ரக்ரந்தி விபேதினி;
சஹஸ்ராரம்புஜாரூடா;
சுதாசாராபி வர்ஷிணி;

() சமயா = சமயாசார நெறிமுறைகளும் வழிபாடும்
அந்த:ஸ்தா = உள்ளுறைபவள்

# 97 சமயாந்த:ஸ்தா = சமயாசாரத்தின் வழிபாட்டு முறைகளுள் உறைபவள் (ஸ்ரீவித்யா உபாசனை முறையில் சமயாசார முறையும் ஒன்று. )

() சமயா = சமயாசார நெறிமுறைகளும் வழிபாடும்
ஆசார = மரபாச்சார பழக்க வழக்கங்கள்
தத்பரா = பிடித்தமான

# 98 சமயாசார தத்பரா = சமயாச்சார வழக்க முறைகளிலும் வழிபாடுகளிலும் ஈடுபாடு உடையவள்

() மூலாதார = மூலாதார சக்கரம் 
மூலாதாரைக = மூலாதாரத்தில்
நிலயா = இருப்பவள்

# 99 மூலாதாரைக நிலயா = மூலாதார சக்கரத்தில் நிலை கொண்டுள்ளவள் (மூலாதாரம் முதுகெலும்பின் அடிப்பாகத்தில் அமைந்துள்ளது)

() க்ரந்தி = முடிச்சு
ப்ரஹ்ம க்ரந்தி = மூலாதாரத்தின் ஆதார தேவதா தத்துவமாக பிரஹ்மா திகழ்கிறார்.
விபேதினி = துளைத்து

# 100 ப்ரஹ்மக்ரந்தி விபேதினி = ப்ரஹ்மக்ரந்தி எனும் நாடி-முடிச்சுத் தளைகளை துளைப்பவள் (ப்ரஹ்மக்ரந்தி மூலாதாரத்திற்கும் சுவாதிஶ்டானத்திற்கும் நடுவில் இருப்பதாக யோக சாஸ்திரம் கூறுகிறது)

() மணிபூர = மணிபூரக சக்கரம்
அந்தர் = உள்ளில்
உதிதா = எழுபவள்

# 101 மணிப்புராந்தருதிதா = மணிபூரக சக்கரத்தில் எழுபவள் (மணிபூரகம் தொப்புளுக்கு மேல் அமைதிருக்கிறது)

() க்ரந்தி = க்ரந்தி என்பது நாடிகளின் முடிச்சு
விஷ்ணு க்ரந்தி = மணிபூரகத்தின் தத்துவ தேவதா ஸ்வரூபமாக விஷ்ணு திகழ்கிறார்.
விபேதினி = உடைத்து - துளைத்து

# 102 விஷ்ணுக்ரந்தி விபேதினி = விஷ்ணுக்ரந்தி நாடி முடிச்சுத் தளைகளை உடைத்தெழுபவள் (யோக சாஸ்திரத்தின் படி, மணிபூரகத்திற்கும் அனாஹத சக்கரத்திற்கும் நடுவில் அமைந்திருப்பது விஷ்ணுக்ரந்தி)

() ஆக்ஞா சக்ரா = ஆக்ஞை சக்கரம்- ( நெற்றிக் கண் - ஞானக் கண் என்றும் சொல்லலாம்)
அந்தரால = நடுவே அமைந்த = இடைவெளியில் அமைந்த
ஸ்தா = இருத்தல்

# 103 அக்ஞா சக்ராந்தராலஸ்தா = ஆக்ஞா சக்கரத்தின் நடுவிலிருப்பவள் ( ஆக்ஞா சக்கரம் புருவ மத்தியின் பின் நிலைகொண்டிருப்பது)

() ருத்ர க்ரந்தி = ஆக்ஞை யின் தத்துவ விளக்க தேவதா ரூபமாக ருத்ரன் இருக்கிறார்
விபேதினி = துளைத்தல் - ஊடுருவு

# 104 ருத்ரக்ரந்தி விபேதினி = ருத்ரக்ரந்தி நாடி முடிச்சுத்தளைகளை ஊடுருவுபவள் (ருத்ரக்ரந்தி ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கும் சஹஸ்ராரத்திற்கும் நடுவில் இருப்பதாக யோக நூல்கள் உரைக்கின்றன)

() சஹஸ்ரார = சஹஸ்ரார சக்கரம் 
அம்புஜா = தாமரை
ரூடா = ஏறு - எழுதல்

# 105 சஹஸ்ராராம்புஜாரூடா - சஹஸ்ரார பத்மத்தில் உயர்ந்தெழுபவள் (சஹஸ்ர சக்கரம் ஆயிரம் இதழ் கொண்ட கமலமாக உச்சந்தலையில் திகழ்வதாக விவரிக்கப்டுகிறது)

() சுதாசார = அமிர்த சொரிவு
வர்ஷ = மழை

# 106 சுதாசாரபிவர்ஷிணி = அம்ருத பிரவாகமாகப் பொழிபவள் .

***

குறிப்பு: சக்கரங்களும் நாடிக்ரந்திகளும் ஸ்தூலமானவை அல்ல. அவை சூக்ஷமானவை.
குண்டலினி அல்லது சக்கர யோக பயிற்சியை முறையான குருவிடமிருந்து கற்காமல் முயல்வது ஆபத்தானது.

இஷா யோகா வலைதளத்தில் குண்டலினியைப் பற்றி :::

சக்கரங்களைத் தூண்டுவதென்பது மிகவும் நுட்பமான ஒன்று. ஞானிகளாலேயே அது சாத்தியம். அடிப்படை சக்தி நிலையோடு விளையாடுவதால் அதனை எல்லாரும் செய்துவிட இயலாது. குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளில் சக்கரங்களைத் தூண்டுவது 
தொடர்பான ஏமாற்று வேலை ஏராளமாக நடைபெறுகிறது. குண்டலினியை எழுப்புவது பற்றியும், நிறைய புத்தகங்கள் வந்து விட்டன.  ஆத்ம சாதனைகளை, ஆன்மீகப் பயிற்சிகளை இடையறாமல் செய்து வந்தாலே சக்தி நிலை இயல்பாக மேலெழும்பும். ஆன்மீகப் பயிற்சிகள் உரிய முதிர்ச்சி அடையும் போது சக்தி நிலை மேலெழும்புமே தவிர சக்கரங்களைத் தனித்தனியாகத் தூண்டுவதும் நல்லதல்ல.


Lalitha Sahasranama (97- 106)Mantra Roopam

SamayanthaHstha;
samayachara thathpara;
mooladharaika nilaya;
Brahmagranthi vibhedini;
Manipoorantharudhitha;
vishnugranthi vibhedini;
agna chakra-antharalastha;
Rudhragranthi vibhedini;
Sahasraara-ambhujarooda;
Sudhasaraabhi varshini;

() Samaya = samaya doctrines or practices
anthaHstha = resides in - present amidst

# SamayanthaHstha = She who exists in samaya worship and practices. (Samaya and Kaula are basic divisions of 'Shaktha worship' ie. shakthism where principle deity is Goddess parashakthi)

() Samaya = samaya doctrines
achara = customs and traditions
thathpara = is fond of - keen on

# Samayaacharathathpara = One who is passionate about samaya worship

() mooladhar = root chakra 
nilaya = abode

# moolaadharaika nilaya = She who dwells in mooladhara or root chakra
(Mooladhara chakra or root chakra located at the base of spine)

granthi = knot of a cord
Brahmagranthi = Knot above mooladhara that is understood to be presided by Brahma
vibhedin = to break through or pierce or destroy

 # Brahmagranthi vibhedini = She who breaks the ties of brahmagranthi (knot between 
mooladhara and swadhistana according to yogic tradition)

() Manipoora = manipooraka chakra (which is located in the navel) 
anthar = inside
udhith = to rise

# Manipoora-andhar-udhitha = She who ascends in manipoora-chakra

Vishnugrandhi = granthi is tie or knot
Vishnugranthi = knot which is ruled by Vishnu
vibhEdin = to break through or pierce

# Vishnugranthi vibhedhini = Who breaks across Vishnugranthi (knot between manipoora and anahata according to yogic tradition)

Agna chakra - Agna chakra situated behnd the eyebrow centre (like the third eye) 
antharala = located in between - located in mid-way - intermediate space
stha = exist

# Agnachakra-anthara-lastha = She who exists in center of agna chakra (Agna chakra is situated behind the eyebrow centre)

Rudhragranthi = granthi is tie or knot, that which is presided by Shiva
vibheddhini = breaks through

Rudhragranthi vibhEdhini = Who pierces rudhragranthi (knot between agna chakra and sahasrara according to yogic tradition)

() Sahasrara = Sahasrara chakra or crown chakra situated in the crown of the head
ambuja = lotus 
rooda = mounted - ascended


# Sahasrara-ambuja-rooda = She who is ascended to Sahsrara chakra (This chakra is 
detailed with Thousand petalled lotus situated at the crown)

() sudhasara = shwer of ambrosia or nector of immortality (amruth) 
varsha = rain

# Sudhasaarabhi varshini = Who flows as nectar of immortality

***

Note: Chakras and energy knots are subtle in nature.

Thanks and Credits: Sanskritdictionary, spoken sanskrit, manblunder.com

Word of caution: Do not indulge in activating kundalini or chakras without proper  guru or guidance.

About Kundalini from Ishayoga website:::
Similarly with Kundalini Yoga, it is the most potent and it is the most dangerous. Without the necessary preparation, without constant, expert guidance and observation, no one should ever attempt it. But the problem is books have been written about it and everybody wants to do the highest yoga. This attitude itself is dangerous.November 20, 2017

Lalitha Sahasranama (90 - 96) தமிழ் விளக்கத்துடன்


லலிதா சஹஸ்ர நாமம் ( 90 - 96)மந்திர ரூபம் (தொடர்ச்சி)

குலாம்ருதைக ரசிகா;
குல சங்கேத பாலினி;
குலாங்கனா;
குலாந்த:ஸ்தா;
கௌலினி;
குல யோகினி;
அகுலா;

() குல- அம்ருத = சஹஸ்ரத்திலிருந்து பெருகும் அம்ருதம் 
அம்ருதைக = அம்ருதத்திலிருந்து
ரசிகா = விருப்பமுள்ளவள்

# 90 குலாம்ருதைக ரசிகா = சஹஸ்ரத்திலிருந்து பெருகும் 'குல' என்ற அம்ருதத்தில் விருப்பமுள்ளவள் . (சஹஸ்ர சக்ரம் என்பது ஆயிரம் தாமரை இதழ்கள் கொண்டு உச்சந்தலையில் இடம்பெற்றுள்ளது) 

() குல =   இவ்விடத்தில் 'குல' என்பது பரம்பரை  அல்லது குலத்தை குறிக்கும்
சங்கேத = அவளை அடைவதற்கான பாதைகள் - வழிமுறைகள்
பாலன் = பாதுகாப்பவள்

# 91 குல சங்கேத பாலினி  = தன்னை(மஹாஷக்தி)  அடைவதற்கான பாதையையும் வழிமுறைகளையும் மிகுந்த கவனத்துடன் பாதுகாப்பவள் 
(வழிபாட்டு நெறிமுறைகள் உயர்ந்த மஹான்களுக்கும்  ஞானிகளுக்கும் மட்டுமே புலப்படுபவையாக வைத்திருப்பவள் ) 

() குல = குலம்
ஆங்கனா = பெண்மணி 

# 92 குலாங்கனா = குலத்திற்கு பெருமை சேர்கும் உயர்ந்த பதிவ்ரதை

() குல = குலம் - குலம் என்பது இங்கு வேத-சாஸ்திரங்களையும் குறிக்கலாம்
அந்த:ஸ்தா = உள் உறைபவள் 

# 93 குலாந்த:ஸ்தா = சர்வ வியாபி - அனைத்திலும் உள்ளுறைபவள் - அனைத்து வித்யைகளிலும் உள் உறைபவாள் 


() கௌலினி = கௌலினி யோக முறைகள்

# 94 கௌலினி = கௌலினி  வழிபாட்டு முறைகளின் சாராம்ஸமானவாள் 

() குல = பரமாத்மாவிடம் மனம் ஒன்றுபடும் தன்மை
யோகினி = யோக வழி நடப்பவள் 

# 95 குலயோகினி = யோகத்தின்  மூல வடிவானவள்


# 96  அகுலா = குலத்திற்கு அப்பாற்பட்டவள் - அனாதியானவள்  (முடிவும் தொடக்கமும் இல்லாதவள்) - வேத சாஸ்திரத்திற்கு அப்பாற்பட்டவள்   (குலம் என்பது சாஸ்திரத்தை குறிப்பதாக கொண்டால்) *   


குறிப்பு: குல அம்ருதத்தை விரும்புபவளே, குலசங்கேதத்தை பாலிப்பவளாகவும் விளங்கு இறுதியில் குலத்திற்கு அப்பாற்பட்டவளாகவும் வெளிப்படுத்துகிறாள். 

" எல்லாமுமான, எதுவுமற்ற  பரப்ரஹ்மம் " என்ற உபனிஷத் அர்த்தங்களை பிரதிபலிக்கின்றன. 

**


Lalitha Sahasranama (90 - 96)

Mantra Roopam


Kulamruthaika Rasika;
Kula sanketha paalini;
Kulaangana;
Kulaanthahstha;
Kaulini;
Kula yogini;
Akula;


() kula-amrutha = nector (of immortality flowing from sahasra)
amruthaika = belong to the nector 
rasika = fond of - having a liking

# 90 kulaamruthaika Rasika = Who cherishes the nector of immortality flowing from sahasra (Sahasra chakra-thousand petalled lotus located on top of the head) 

() kula = here 'kula' is learnt to mean 'CLAN or race'
sankEtha = whereabouts
paalan = to guard 

# 91 kula sankEtha paalini = She who guards the  path of journey towards her(her clan) 
( i.e whose mantras, rituals and ways to reach her abode or her divine self is known only to the deserving few )

() kula = race or clan or family
aangana = a female

# 92 kulaangana = She who is the pride of her glorious clan. (pure or chaste woman) 

() kula  = clan or community - also refers to scriptures
anthaHstha = to reside in -  to be in midst of

# 93 Kulaanthahstha - She who is present everywhere, - Who is present in every level of knowledge.. ie who is omnipresent 

(this name has to be interpreted as kula = clan or community . Since divine mother's community or clan is the entire prapancha or universe she resides in every atom, or she is omnipresent) 

() kaulini = refers to kaula yoga practices

# 94 kaulini = Who is the essence  of kaula yoga practices

() kula = kula here refers to one-ness of mind in paramatma (in sahasra) 
yogini = One who is in union with Paramathma 

# 95 kulayogini = She who is the quintessence of yogic principles

() Akula = Having no family - beyond knowledge (kula yoga or any practices)

# 96 Akula  = She who is  wihtout origin - beyond any knowledge  * 

Note: It is interesting to note, Mother who cherishes Kula nector, goes on to protect and guard disciplines to reach her abode and finally reveals herself as one who is beyond clan or even scriptures. 

"That which is everything - that which is nothing" is the right understanding of prabrahma - says upanishad.


November 18, 2017

Lalitha Sahasranama (84 - 89) தமிழ் விளக்கத்துடன்Mantra Roopam

Hara Nethraagni sandhagdha kaama sanjeeva naushadhi;

Srimad vaagbhava kootaika swaroopa mukha pankajaa;

Kantadha kati paryantha Madhya koota swaroopini;

Shakthi kootaikathapanna katyadho bhaaga dharini;

Moola manthraathmika;
Moola kootathraya kalevara;


() Hara-Nethra-agni = Fire emitted from Shiva's eye (third eye) 
Sandhagdha = burnt
Kaama = Manmatha -Kaamadev
Sanjeevana = Giving life - to make alive
aushadha= medicine


# 84 Hara Nethraagni sandhagdha kaama sanjeevana-aushadhi = Who caused the revival of Kaamadev who was burnt by the fire from Shiva's (third) eye.

() Srimad = Auspicious - Great
vaag = word - speech 
bhava = to produce - is born 
Koota = peak i.e as a dwelling 
Swaroopa = form
Mukha = face
Pankajaa = lotus


# 85 Srimad vaagbhava kootaika swaroopa mukha pankaja = Whose Divine Lotus Face personfies the syllables of auspicious vaag-bhava koota of the (pancha dashakshari) mantra *


() Kanti = neck
adha = below - under
kati = hip region
Paryantha = to come to an end
Madhya Kootaka = middle set of syllables of mantra placed in the mid-region
SwaroopiNi = in the form - shape


# 86 Kantadha kati paryantha Madhya koota swaroopini = Who from the neck to the hip region reflects Madhya-koota (middle set of syllables) of the pancha-dashakshari mantra.


() Shakthi Koota = Last set of syllables dwells as shakthi-koota
aapanna = have got - obtained
Kati = hip
adho-bhaaga = lower part of the body
Dharin = to hold or possess


# 87 Shakthi kootaikathapanna katyadho bhaaga dharini = Whose subtle body below the hip region is personfied as Shakthi koota (of the pancha dasaakshari mantra)


() Moola mantra = basic or root mantra
athmika = characterised


# 88 Moola mantra = Whose is  very chracterisation of the root mantra.

() Moola-koota = the root kootaka (all three koota or set of syllables of pancha-dashakshari mantra)
thraya = three 
kalevar = body


# 89 Moola kootathraya kalevara = whose subtle body projects as three parts(three kootas seen above) of the root mantra (pancha dasakshari)

***


Note: vaagbhava mantra is the First five syllables of pancha-dasakshari mantra. Vaag to be understood as vaach which means to utter or speak. Pancha-dashakshari mantra is a fifteen lettered mantra split in three kutas (peaks) personifying her subtle form. It is better to chant this mantra only after proper initiation from the right guru. Fifteen lettered pancha dashakshari mantra becomes explicit or visible with letter "Srim" to become Shodasi.


The fifteen lettered mantra is divided into three groups:

ka e i la hrim; 
ha sa ka ha la hrim; and; 
sa ka la hrim.


The three groups that constitute the mantra are called Kuta (peaks) or Khanda (segments). They are interpreted variously in sets of three as:


Agni(fire) , Surya(sun) and Chandra(moon); 
srishti (creation), Shtithi (preservation) and laya (dissolution);
Iccha ( will), jnana(knowledge)and kriya (action);
Sattva, Rajas and Tamas;
Jagrat (wakefulness); swapna (dream state) and sushupthi (deep sleep);
jnatra (the knower), jnana (the knowledge) and jneya ( the known) ;
Atma (individual self) , Antaratma (inner being) and Paramatma (supreme self); and as ,
Past , present and future.


For reading more please refer


லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (84-89)

மந்திர ரூபம்

ஹர நேத்ராக்னி சந்தக்த காம சஞ்சீவ நௌஷதி;
ஸ்ரீமத் வாக்பவ கூடைக ஸ்வரூப முக பங்கஜா;
கண்டாத கடிபர்யந்த மத்ய கூட ஸ்வரூபிணி;
ஷக்தி கூடைகதாபன்ன கட்யதோ பாக தாரிணீ;
மூல மந்த்ராத்மிகா;
மூல கூடத்ரய கலேவரா;


() ஹர நேத்ர அக்னி = ஹரனின் நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து வெளிபட்ட நெருப்பு 
சந்தக்த = எரிந்த
காம = காமதேவன்-மன்மதன்
சஞ்சீவன = புனர் ஜீவனம் - மீண்டு உயிர்த்தெழுதல்
ஔஷதி = மருந்து


# 84 ஹர நேத்ராக்னி சந்தக்த காம சஞ்சீவ நௌஷதி = சிவன் நெற்றிக்கண் நெருப்பினால் எரித்த மன்மதனை உயிர்த்தெழுப்பியவள்.

() ஸ்ரீமத் = மேன்மை மிகுந்த - மங்களமான
வாக் = வார்த்தை - பேச்சு 
பவ = தோன்றுதல் - பிறத்தல்
கூட = முகடு - முகட்டின் இருப்பிடம் 
ஸ்வரூப = ரூபம் - வடிவம்
முக = முகம்
பங்கஜா = தாமரை


# 85 ஸ்ரீமத் வாக்பவ கூடைக ஸ்வரூப முக பங்கஜா = மேன்மை மிகுந்த 'வாக்பவ-கூட'த்தின் வடிவமாக முகத்தாமரை கொண்டவள் *  (வாக்பவ கூடம் - பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரத்தின் முதல் அக்ஷரங்கள்)

() கண்டி = கழுத்து
அத = கீழே 
கடி = இடுப்பு 
பர்யந்த = முடிவுக்கு வருதல் - முடிய 
மத்ய கூட = மத்ய-கூட வடிவாக அமைந்துள்ள நடுப் பகுதி
ஸ்வரூபிணி = வடிவம்


# 86 கண்டாத கடிபர்யந்த மத்ய கூட ஸ்வரூபிணி = கழுத்திலிருந்து இடை வரையிலான சூக்ஷ்ம உடலின் நடுப்பகுதியை மத்ய கூடத்தின் (பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரத்தின் நடு ஆறு பீஜங்கள் ) வடிவாக கொண்டிருப்பவள்

() ஶக்தி கூட = பஞ்ச தசாக்ஷர மந்திரத்தின் கடை நான்கு எழுத்துக்கள் ஷக்தி கூடம் எனப்படும்
ஆபன்ன = பெற்றிருத்தல்
கடி = இடை
அதோ பாக = கீழ் பாகங்கள்
தாரிணி = கொண்டிருத்தல்


# 87 ஷக்தி கூடைகதாபன்ன கட்யதோ பாக தாரிணீ = தனது வடிவத்தில் இடை முதல் கீழ்வரையிலான பாகங்களை ஷக்தி கூடமாக ( பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரத்தின் கடை நான்கு எழுத்துக்கள் ) உருவகப்படுத்தியவள்

() மூல மந்த்ர = மூல அல்லது அடிப்படையான மந்திரம்
ஆத்மிகா = தனது தன்மையாக கொள்ளுதல்


# 88 மூல மந்த்ராத்மிகா = மூல மந்திரத்தின் வடிவானவள் (பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரத்தின் மொத்த வடிவம்)

() மூல கூட = மூல மந்திரத்தின் இருப்பிடமாக
த்ரய = மூன்று
கலேவரா = உடல்


# 89 மூல கூடத்ரய கலேவரா = மூல மந்திரத்தை (பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரம்) தனது சூக்ஷ்ம உடலின் முப்பகுதிகளாக கொண்டுள்ளவள்

குறிப்பு: வாக்பவ கூடம் பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரத்தின் முதல் ஐந்து எழுத்துக்களை கொண்டுள்ளது. வாக் என்பதை சமஸ்க்ருதத்தில் வாச என்று பொருள் கொள்ளலாம். வாச என்றால் பகருதல் அதாவது வார்த்தைப் ப்ரயோகங்களை குறிக்கும். பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரம் பதினைந்து எழுத்துக்களின் கூட்டு. அதை மூன்று கூடங்களாக பிரித்து தனது சூஷ்ம உடலின் வடிவமாக ப்ரதிபலிக்கிறாள். இம்மந்திரம் முறையான குரு தீக்ஷை பேற்று தியானத்தல் சிறப்பு. பஞ்ச தசாக்ஷரி உள்முகமான மந்திரத்துடன் "ஸ்ரீம்" என்ற பதினாறவது எழுத்தும் சேர்த்தால் ஷோடசியாகி பார்வைக்கும் புத்திக்கும் புலப்பட்டு வெளிமுகமாகிறது.
பஞ்ச தசாக்ஷரி என்ற பதினைந்து அக்ஷர மந்திரம் மூன்று முகடுகளாக பிரித்து விளங்குகிறது.
க – ஏ – ஈ – ல – ஹ்ரீம்
ஹ – ஸ – க – ஹ – ல – ஹ்ரீம்
ஸ – க – ல – ஹ்ரீம்

மூன்று கூடங்கள் மூன்று முகட்டின் இருப்பிடமாக அல்லது பிரிவுகளாக என்று உணரப்படுகிறது. இம்மூன்று பிரிவுகள் வெவ்வேறு புரிதலின் அடிப்படையிலும் அறிய முற்படலாம். 

அக்னி - சூரியன்- சந்திரன்
ஸ்ருஷ்டி - ஸ்திதி - லயம்
இச்சை - ஞானம் - க்ரியை
சத்துவம் = ராஜசம் =  தாமஸம்
விழிப்பு - கனவு - ஆழுறக்கம்
புரிந்துகொள்பவன் - புரிதல் - புரிந்து கொள்ளப்படுவது
ஆத்மா - அந்தராத்மா - பரமாத்மா
கடந்த காலம் - நிகழ்காலம் - எதிர்காலம்


மேலும் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் கீழுள்ள சுட்டியை பார்க்கவும்.