May 22, 2018

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (301 - 306)பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம்

ஹ்ரீம்காரீ;
ஹ்ரீமதீ;
ஹ்ருத்யா;
ஹேயோபாதேய வர்ஜிதா;
ராஜ ராஜார்ச்சிதா;
ராஜ்ஞீ;


#301 ஹ்ரீம்காரீ = ஹ்ரீம் என்ற மந்திரமானவள் *

* ஹ்ரீம் என்பது பீஜாக்ஷர மந்திரம். பீஜம் என்றால் விதை. பீஜ அக்ஷரங்கள் ஆன்ம தத்துவத்துடன்  தொடர்புடையது. மந்திரசக்தி பீஜாக்ஷரத்தின் பிரயோகத்தில் பன்மடங்கு உயர்கிறது.
ஓம் என்ற பீஜாக்ஷரம் பெரும்பாலும் த்ரிமூர்த்திகளை விளிக்கும்.

Refering: speakingtree.in:

"Hreem is the Mantra of Mahamaya or Bhuvaneshwari.  The best and the most powerful make a person leader of men and help get a person all he needs.  ‘ Ha ' means Shiva, ‘ Ra ' is prakriti, ‘ ee ' means Mahamaya. Nada is the Mother of the Universe, and bindu is the dispeller of sorrow."


For general reading of Bija mantras of various deities 


() ஹ்ரீமத் = அடக்கமான

#302 ஹ்ரீமதீ = அடக்கமானவள் ; ஆர்பபாட்டமற்ற சாந்தம் நிறைந்தவள்

#303 ஹ்ருத்யா = ஹ்ருதயத்தில் (இதயத்தில்) வசிப்பவள் - ஹ்ருதய வாசினி

() ஹேய = கழித்தல் - விலக்குதல்
உபாத்யேய = தேர்ந்தெடுத்தல் அல்லது அனுமதித்தல்
வர்ஜிதா = இல்லாத


#304 ஹேயோபாதேய வர்ஜிதா = எதனையும் தள்ளி விலக்குதற்கும் விரும்பி ஏற்பதற்கும் அப்பாற்ப்பட்டவள் *

பிரம்மம் என்ற உயர்ந்த தத்துவமாக ஸ்திரம் கொண்டிருப்பதால் எப்படிப்பட்ட நியதி நியமங்களாலும் கட்டுப்படாதவள். எப்பொருளைத் தள்ளலையும் கொள்ளலையும் தாண்டி நிற்ப்பவள். பூர்ணத்தின் இயல்பாக இருப்பதால் அவளை எதுவும் கட்டுப்படுத்துவதில்லை.


#305 ராஜ ராஜார்ச்சிதா = மஹாராஜனாலும் (பேரரசர்களால்) அர்சிக்கபடுபவள்; துதிக்கப்படுபவள்

#306 ராஜ்ஞீ = மஹாராணி (பிரபஞ்சத்தின் பேரரசனான சிவனின் அர்தாங்கினி என்பதாலும் மஹாராணி என்று புரிதல்)

(தொடரும்)


Lalitha Sahasranama (301 - 306)

Pancha Brahma Swaroopam

Hreemkaari;
Hreemathi;
Hrudhya;
HeyOpaadEya varjitha;
Raja-Rajaarchitha;
Rajnyee;


#301 hreemkaari = She who is the mantra "hreem" *

*hreem is the bija akshara. Bija means seed. Bija akshara(syllable)  are seed syllables which are connected with the spiritual principles. Mantra's potency and power is increased when bijakshara is added. 

Bijakshara "Om" is most common, often refering Trimurtis.


Refering: speakingtree.in:

"Hreem is the Mantra of Mahamaya or Bhuvaneshwari. The best and the most powerful make a person leader of men and help get a person all he needs. ‘ Ha ' means Shiva, ‘ Ra ' is prakriti, ‘ ee ' means Mahamaya. Nada is the Mother of the Universe,  and bindu is the dispeller of sorrow."


For general reading of Bija mantras of various deities 


() hreemat = modest

#302 hreemathi = She who is modest

#303 hrudhya = Who dwells in the heart (resides in the heart as the soul)

() heya = to diminish or subtract
upadheya = to choose or allow 
varjitha = devoid of


#304 HeyOpadhEya varjithaa = She who has nothing to include or exclude - accept or reject *

She stands in highest standpoint of brahmam, hence no rules or scriptures to follow, accept or reject,
as she resides as totality and sees herself in cosmic unity.


() Raja-raja = emperor - king of kings

#305 Raja rajarchitha = Who is praised and revered by 'king of kings'

#306 Rajnyee = She who is the queen ( of king of kings...i.e. shiva)

(to continue)


May 05, 2018

பெயரிலிநிறத்தைப் பாரத்து முகம் சுளிக்காதே;
எளிமையைக் கண்டு எள்ளி நகையாடாதே;
அமைதியாக இருப்பதால் அறிவுரைகள் அடுக்காதே;
அயலான் என்பதால் அத்துமீறிப் பேசாதே;

நான் கேளாமலே
எனக்கும் ஜாதிக்குறியிட்டு - உன்
சிறுமதியின் சிறையில் சீரழிக்காதே.

போதும் நிறுத்து
என்னைப் படச்சுருளில் புதைத்து விடாதே..
நான் அடையாளம் தொலைத்தவன்.

என்னைக் கேள்விக்கு உட்படுத்தாதே,
நான் சுதந்திரத்தை நேசிப்பவன்
தொல்லையின்றி திரிபவன்
எல்லைகள் கடந்தவன்
அவமானங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன்
அசாதாரணமானவன்,

நீயோ சராசரி பாதசாரி,
ஆகையால்...
எதையும் மதிப்பிடாமல்
சலனமின்றி கடந்து போ!
(வல்லமை படக் கவிதைப் போட்டிக்காக - April 30 2018 )

(இக்கவிதை அந்த வாரத்தின் சிறந்த கவிதையாக வல்லமை குழுவினரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. மிக்க நன்றி வல்லமை குழுவிற்கு)

லலிதா சஹஸ்ர நாமம் 291-300பஞ்ச ப்ரம்ம ஸ்வரூபம்

புருஷார்த்த ப்ரதா;

பூர்ணா;

போகினீ;
புவனேஸ்வரீ;
அம்பிகா;
அனாதி நிதனா;
ஹரி ப்ரம்மேந்திர சேவிதா;
நாராயணீ;
நாத ரூபா;
நாம ரூப விவர்ஜிதா;


() புருஷார்த்த = மனித இலக்குகள் 
ப்ரதா = வழங்குபவள்


#291 புருஷார்த்த ப்ரதா = மனிதக் குறிக்கோளுடன் தொடர்புடைய தேடல்களின் பலா-பலன்களை அருள்பவள் *

மனிதனின் செயல்கள் நால்வகை நோக்கங்களுடன் அமைகிறது. தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ என்ற நால்வகைக்குள் அவை அடங்கிவிடுவன.


தர்ம- புண்ய காரியங்களின் ஈடுபடுவது, கொண்ட கடமைகளை ஆற்றுவது 
அர்த்த - பொருளீட்டுதல், சொத்து சேர்த்தல்
காம - ஆசைகள், அபிலாஷைகள், இன்பத்திற்காக முனைவது
மோக்ஷ - வீடுபேறு என்ற இறுதி இலக்கிற்கு உரிய பயணம்

இவை அனைத்தையும் அருள்பவள்.

#292 பூர்ணா = முழுமையானவள் (குறைபாடு அற்ற) - பூர்ணத்துவம் நிறைந்தவள் *

பூர்ணத்தைப் பற்ரிய வேத மந்திரம்:
ஓம் பூர்ணமத: பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதஸ்யதே
பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே  


அது பூரணமானது-முழுமையானது. இதுவும் பூரணமானது. அதனிலிருந்து இது தோன்றியது.  அதனிலிருந்து இதனை எடுத்தாலும், கழித்தாலும் எஞ்சி இருக்கும் அது சாஸ்வதப் பூர்ணமாகவே விளங்கும்.
அது என்பது பிரம்மத்தையும், இது என்பது சிருஷ்டி, பிரபஞ்சம் மற்றும் ஜீவாத்மாவைக் குறிக்கிறது. 

#293 போகினீ = துய்ப்பவள் ; அனுபவிப்பவள்; நுகர்பவள் *

இவ்விடத்தில் சுகிப்பது என்பது சுகபோகங்கள் என்றல்லாது அனைத்து அனுபவங்களிலும் திளைப்பது என்ற பொருளில் வரும். அவள் விளையாட்டை உருவாக்குகிறாள். ஆடுகிறாள். அவளே வெற்றிக் கொண்டாடுகிறாள். துவண்டு தோற்கிறாள்.  பிரபஞ்ச விளையாட்டில் மூழ்கித் துய்க்கிறாள். அவளே இந்த லீலைகளை அவதானிப்பவளாகவும் இருக்கிறாள்.

#294 புவனேஸ்வரீ = சகல புவனங்களையும் ஆளுபவள்

#295 அம்பிகா = பிரப்ஞ்சத் தாயானவள்

() அனாதி = ஆதி இல்லாத
நிதனா = அந்தம் இல்லாத


#296 அனாதி நிதனா = ஆதி அந்தம் இல்லாத சாஸ்வதமானவள்

#297 ஹரி ப்ரமேந்திர சேவிதா = ஹரி, பிரம்மா, இந்திரர்களால் தொழுது வணங்கப்படுபவள்

#298 நாராயணீ = நாராயண அம்சத்தின் பெண்வடிவம் *

நார எனும் சொல் மனிதனைக் குறிக்கும் ஆயன என்றால் தோன்றுதல் / வருதல் என்றும் பொருள் அவளிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த இந்த சிருஷ்டிக்கு அவளே அன்னை. அவள் நாராயணீ. 
#299 நாத ரூபா = ஒலி (நாதம்) வடிவானவள் (பிரபஞ்சத்தின் முதல் ஒலி, ஓம் என்னும் நாதம்) 

() நாம = பெயர் / அடையாளம்
ரூப = வடிவங்கள்

விவர்ஜிதா = அற்ற - இல்லாத

#300  நாம ரூப விவர்ஜிதா = வடிவ அடையாளங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவள்


(தொடரும்) 


Lalitha Sahasranama (291-300) 

Pancha Brahma Swaroopam


Purushaartha pradha;
Poorna;
BhvanEshwari;
Ambika;
Anaadhi nidhana;
Hari brahmendra sEvitha;
Narayani;
Naadha roopa;
Naama roopa vivarjitha;


() purusha-artha = aim of human existence - human objectives * 
pradha = giver


#291 Purushaartha Pradha = Who confers the fruits of human pursuits *

*purushaartha is mentioned to be four types.Human objective is to seek fulfillment and happiness which basically falls under one of the four categories, ie. Dharma-artha-kama-moksha.
Dharma - duties and duty-bound acts and behaviours
artha - acquisition of wealth and related actions
kaama - desires and pleasures
moksha - liberation.


#292 Poorna = Who is Complete(without defect) - the Whole -the totality *

There is a Vedic mantra:

Om poornamadah poornamidam poornaat poornamudachyate
Poornasya poornamaadaaya poornamevaavashishyate


That is complete and perfect. This is complete and perfect. From that fullness comes this fullness. From 'that' infinite -totality, after removing i.e. taking / creating 'this',  'that' totality continues to remain total and infinite.

'That' here refers to the totality (brahmam) . 'This' refers to jiva or creation.


#293 Bhogini = She who is the Enjoyer *

Enjoyer here refers not material luxuary, but is deemed to mean who goes through every experience.  She creates the sport, plays the sport, watches the game. She wins, she loses. she immerses herself in sport or lila of her creation and is the enjoyer.


#294 BhuvanEshwari = Who rules the universe

#295 Ambika = Who is the mother of the universe

() Anaadhi = beginningless -eternal 
Nidhana = cause - cessation or end

#296 Anaadhi Nidhana = She who is perpetual - immortal


#297 Hari BrahmEndra Sevitha = Who is served and worshipped by SriHari, Brahma and Indra


#298 Narayani = Who is the female aspect of Narayana *

Nara may mean mortal or men. aayana is arrival. It is from her the creation has sprung, she is the mother, she is Narayani.

#299 Naadha Roopa = Who is in the form of sound (music) ( om is the first music)

() Naama = name
Roopa = form
Vivarjitha = without


#300 Naama Roopa Vivarjitha = Who is devoid of name and form

(to continue)