January 27, 2018

அவசரம்ஆளுக்கொரு திசையில் குதிக்கிறார்கள்
அனாவசியமாய் பதறுகிறார்கள்
ஆராயாமல் உளறுகிறார்கள்
ஆரய்ந்தும்  சிலர் திணறுகிறார்கள்

சுட்டும் விரல்களெல்லாம்
சுட்டிக் காட்டியே வலித்தன

கருப்பிலும் வெளுப்பு கலக்கிறது
வெளுப்பும் கூட பழுப்பாகிவிட்டது
சிவப்பு மட்டும் மேலோங்கி
நிறங்களெல்லாம் குருதியென வழிய
தன்னை இழந்தது மனிதம்

- ஷக்திப்ரபா 

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (176 - 184) (with English meanings)


நிர்குண உபாசனை

நிர்விகல்பா;

நிராபாதா;
நிராபேதா;
நிர்பேதா;
பேதநாசினி;
நிர்-நாசா;
ம்ருத்யு மதனீ;
நிஷ்க்ரியா;
நிஷ்பரிக்ரஹா;
நி:ஸ்துலா;


() விகல்பா = இல்லாத ஒன்றின் கற்பனை, உதாரணம் 'கானல் நீர்' --- தவறான புரிதல் ---- தேர்வு செய்தல்

# 176 நிர்விகல்பா = நகல் / பிரதிபிம்பங்களின் பொய்மைக்கு ஆட்படாதவள்

( நாம ரூப வடிவங்களின் பேதம் பிரதிபிம்பங்கள் என்ற கருத்துக்கு உட்படுகிறது. உண்மையின் தத்துவம் பரப்பிரம்மம் மட்டுமே, அந்த உண்மையாக அவள் இருக்கிறாள் என்று பொருள் பண்ணிக்கொள்ளலாம்)

() ஆபாதா = துன்பம் - இடர் - இடையூறு

# 177 நிராபாதா = இடர்களால் நிலைகுலையாதவள்

() பேதா = பேதம் - வேறுபாடு

# 178 நிர்பேதா = எவ்வித வேறுபாடும் அற்றவள் - (சேதன - அசேதனத்தின் ஐக்கியமாக உணரப்படுபவள் )

# 179 பேதநாசினி = பேதங்களையும் அதனால் விளையும் வேற்றுமைகளையும் ஒழிப்பவள் (பேதங்கள் அஞ்ஞானத்தால் தோன்றுபவை)


# 180 நிர்நாசா = அழிவுக்கு அப்பாற்பட்டவள் ( அமரத்துவம் வாய்ந்தவள் )

() மதன = வீழ்த்துதல்

() ம்ருத்யு = மரணம் = முடிவு

# 181 ம்ருத்யுமதனீ = பிறப்பு-இறப்பு என்ற சுழற்சியை தகர்ப்பவள்

() க்ரியா = செயல் = கர்மா

# 182 நிஷ்க்ரியா = செயல் நிமித்த கர்மங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு திகழ்பவள்
(கர்மங்களாலான வினைகளால் தீண்டப்படாதவள்)

() பரிக்ரஹா = ஆதரவு - சகாயம் - பெறப்படுவது

# 183 நிஷ்பரிக்ரஹா - தேவைகள் அற்றவள் - எதனையும் சாராமல் விளங்குபவள்.

() துலா = தராசு = அளக்கப்படுவது = பொருத்திப்பார்ப்பது

# 184 நி:ஸ்துலா = ஈடு இணையற்றவள்

( தொடர்வோம் )

Lalitha Sahasranama (176 - 184 )


NirguNa upaasana

Nirvikalpa;

Nir-abhadha;
Nir-bhedha;
BhedhaNasini;
NirNasa;
Mrithyu Mathani;
NishKriya;
NishParigraha;
NihSthula;


() vikalpa = false notions - fancy imaginations = choice or alternative

# 176 NirVikalpa = Who is without false identifications

( * False identifications would mean false names, forms and identity, She is without such
false dreams, which otherwise means she is the ultimate truth or formless brahmam )


() Abhaadha = distressed - tormented

# 177 NirAbhaadha = She who is undisturbed i.e. composed - tranquil

() BhEdha = division - difference

# 178 NirBhedha = Who is devoid of every perception of difference.. i.e the unified force ...

# 179 BhedhaNasini = Who erases and eliminates the differences born out of ignorance or Agnaana

# 180 NirNaasa = Who is indestructible (therefore immortal)

() Mathana = to destroy
() Mruthyu = to terminate

# 181 MruthyuMathani = Who destroys mortality ( thereby grants liberation from birth and death)

() Kriya = activity - work - karma

# 182 NishKriya = Who is does not associate with action or Karma ( * state of being a witness , beyond karmic stains )

() Parigraha = assistance - acquisition - receiving or accepting anything

# 183 NishParigraha = Who expects or wants nothing (she is complete in herself)

() thula = weigh - compare

# 184 NihSthula = Who is incomparable...i.e. peerless.

(to continue)

January 22, 2018

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (164 - 175) (with English Meanings)

நிர்குண உபாசனை


நிர்மமா;
மமதாஹந்த்ரீ;
நிஷ்பாபா;
பாபநாசினீ;
நிஷ்க்ரோதா;
க்ரோதஷமனீ;
நிர்லோபா;
லோபனாசினீ;
நிஸ்ஸம்ஷயா;
சம்ஷயக்னீ;
நிர்பவா;
பவநாசினீ;

() மம / மமதா - சுயம்-சுயம் சார்ந்தது- தன்னலம் - தான் /தனது

# 164 நிர்மமா = தன்னலமற்றவள் ie. இருமையற்ற ஒருமைப்பாட்டின் தத்துவமாக விளங்குபவள் என்பதால் 'மமகாரங்கள்' அர்த்தமற்றதாகிறது.

() ஹந்த்ரீ = அழித்தல்

# 165 மமதாஹந்த்ரீ = மமகாரங்களை ஒழிப்பவள்

() பாபா = பழி-பாவம் - குற்றச்செயல்

# 166 நிஷ்பாபா = பாபங்களுக்கு ஆட்படாதவள்

# 167 பாபநாசினீ = பாவங்களை நசுக்குபவள்

() க்ரோதா = கோபம் - ஆத்திரம்

# 168 நிஷ்க்ரோதா = சினத்திற்கு ஆட்படாதவள்

() ஷமன = சாந்தபடுத்துதல் - தணிவித்தல் - (மேலும்) - நிறுத்துதல் - அழித்தல்

# 169 க்ரோதஷமனீ = சினத்தை தணிப்பவள் - அல்லது - சினத்தை அழிப்பவள்

( * ஷமன என்றால் அமைதிப்படுத்துதல் அல்லது சாந்த்தபடுத்துதல், ஷமன என்பது நிறுத்துதல் அல்லது அழித்தலையும் குறிக்கும், அவரவர் கோணத்தில் அர்த்தம் மாறுபடலாம் )

()  லோபா  =  பேராசை

#   170  நிர்லோபா = பேராசைக்கு உட்படாதவள்

# 171 லோபநாசினீ = பேராசையை நாசமாக்குபவள் (பக்தர்களின் தவறான ஆசைகளை முறைப்படுத்துபவள்)

() ஸம்ஷயா = சந்தேகம் - நம்பகமற்ற

# 172 நிஸ்ஸம்ஷயா = ஐயங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவள்

( * இந்த நாமத்தை பக்தர்களின் கண்ணோட்டதிலிருந்து புரிய முற்படும் போது அம்பாள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நித்ய-தத்துவமாக தன் இருப்பை நிலை நிறுத்துவதாக அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம் )

# 173 ஸம்ஷயக்னீ = ஐயங்களை தகர்ப்பவள் ( ஐயங்களை தகர்த்து தெளிவை உண்டு செய்பவள் )

()  பவ  = மூலம் - ஆரம்பம்

#  174  நிர்பவா - ஆரம்பமும் முடிவும் அற்றவள் - அனாதியானவள்

# 175 பவநாசினீ - பிறப்பு-இறப்பு சுழற்சியை தகர்ப்பவள் ( பிறப்பு இறப்பின் காரணமான கர்மாவை தகர்ப்பவள் )

(தொடர்வோம்)


Lalitha Sahasranama (164-175)


Nirguna Upasana


Nirmamaa;
Mamathaa-hantri;
Nishpaapaa;
PaapaNashini;
NishkrOdha;
KrodhaShamani;
NirLobha;
LobhaNashini;
Nihsamshaya;
Samshaayagnee;
Nirbhava;
Bhava-nashini;


() mama / mamatha = sense of ownership - me and mine - self interest


# 164 Nirmamaa = Selfless - Associated as "the whole" *There is no duality but perception of only unity


() hanthri = destroy - kill


# 165 Mamatha-hantri = She who slays self-oriented discriminations


() paapa = misdeed - unholy


# 166 Nishpaapaa = Who is without vice i.e who is virtuous


# 167 Paapa-nashini = Who is the destroyer of sins


() Krodha = wrath - anger


# 168 NishKrodha = She who is without anger i.e who is calm and peaceful

() Shamana = to ease - appease - (also) stop

# 169 KrodhaShamani = Who tames / quietens or destroys anger

( *shamana means to quieten or pacify, it also means to put an end. We can understand the name as per our vision. )

() Lobha = covetous - greed

# 170 Nirlobha = Who is without avarice

# 171 Lobha-nashini = Who destroys greed (in devouts)

() samshaya = hesitant-dubious in nature-doubt

# 172 Nihsamshaya = She who is without doubt

( *We can also understand the name as realization of a devotee towards her. She whose prescence is certain. Whose existence is without doubt. )

# 173 samshayaghni = Who destroys uncertainty ( grants clarity)

() Bhava = origin

# 174 Nir-bhava = Who is without origin (who is the prime cause -Anaadhi)

# 175 Bhava-Nashini = Who destroys the origin of birth i.e. cycle of birth and death (destroys never ending karmic cycle or samsara)

(to continue)


January 19, 2018

Lalitha Sahasranama (152 - 163) தமிழ் விளக்கத்துடன்

NirguNa upasana

NishkaaraNa;
NishkaLanka;
Nirupaadhi;

Nireeshwara;
Niraaga;
Raaga-mathani;
NirMadha;
MadhaNashini;
Nishchintha;
NirAhankaara;
NirMoha;
MohaNashini;


() kaaraNa = reason - cause

# NishkaaraNa = She who is without cause - Primary origin who needs no cause

() kaLanka = stain - dishonour

# NishkaLanka = Who is flawless

() upaadhi = quantification - qualification - limitation - attribute

# Niroopaadhi = Who is infinite - who is limitless - who cannot be defined

() ishwara = Supreme being - superior - the Master - Lord

# Nir-Ishwara = She who has none superior - ie. She who is the Supreme power

() raaga = desire - sense gratification - colored

# Niraaga = Who is beyond desire or gratification of desires

() Mathana = to destroy

# RaagaMathani = Who destroys the passion ie. wordly attachment/desires (of her devotees)

() Madha = Pride - arrogance

# NirMadha = She who is without pride

# MadhaNashini = she who destroys pride

() Chintha = worry - anxiety

# Nishchintha = Who is without anxiety or worry

() Ahankaara = Ego (arising from senses and three gunas)

# Nirahankara = Who is devoid of Ego

() Moha = distraction - confusion - delusion

# NirMoha = Who is free from illusions - who is un-clouded

# Mohanaashini = Who destroys deceptions and delusions of her devotees

* Note: It is to ber undestood her NirguNa qualities are spoken from the highest state of prescence equating her state of existence as to that of parabrahman or root-cause.

(to continue)

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (152 - 163)

நிர்குண உபாசனை

நிஷ்காரணா;
நிஷ்களங்கா;
நிரூபாதி;
நிரீஷ்வரா;
நீராகா;
ராகமதனீ;
நிர்மதா;
மதநாசினீ;
நிஷ்சிந்தா;
நிர்அஹங்காரா;
நிர்மோஹா;
மோஹநாசினீ;


() காரண = காரணம் - ஆதாரம்

#152 நிஷ்காரணா = முதன்மையானவள் - மூலமாக திகழ்பவள் ( இருப்புக்கான காரணம் அற்றவள் )

() களங்க = மாசு - கறைபடிதல்

#153 நிஷ்களங்கா - குறைபாடற்ற முழுமைத்தன்மை உடையவள்

() உபாதி = தகுதி - நிர்ணயம் - வரம்பு - பண்பு - ஏற்றிக்கூறல்

#154 நிரூபாதி = வரையரறையற்றவள் - எல்லையற்று எல்லாமாகவும் விளங்குபவள்

() ஈஷ்வர = தலைவன் - முதலானவன் - இறைவன்

#155 நிரீஷ்வரா = தனக்கு அப்பாற்பட்ட தலைமை இல்லாதவள்

() ராக = ஆசைகள் - அபிலாஷைகள் - புலனின்பத்திற்கு உரியவை

#156 நிராகா = புலன்களின் இச்சைகளுக்கு கட்டுப்படாதவள்

() மதன = அழித்தல் - நாசமாக்குதல்

#157 ராகமதனீ = லோகாபிலாஷைகளை அழித்து ரக்ஷிப்பவள்

() மதா = தற்பெருமை - ஆணவம் - கர்வம்

#158 நிர்மதா = செருக்கு அற்றவள்

#159 மதநாசினீ = கர்வத்தை அழித்தொழிப்பவள்

() சிந்தா = கவலை - பதட்டம்

#160 நிஷ்சிந்தா = உளைச்சலற்ற தெளிந்த சிந்தனையுடையவள்

() அஹங்கார = மமதை

#161 நிரஹங்காரா = அஹங்கார மமகாரங்கள் அற்றவள்

() மோஹ = மாயை - குழப்பம் - கவனச்சிதறல்

#162 நிர்மோஹா = மாயைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவள்

#163 மோஹநாசினீ = மோக-மாயைகளை நாசம் செய்பவள் (தன்னை சரண் புகுதவர்களுடைய)

* குறிப்பு: நிர்குணப் பெயர்கள், அம்பாளின் உயரிய இருப்பு நிலை, தெய்வ நிலை இருப்பை உணரந்து சொல்லக்கூடியவை. அவளே பரப்ப்ரம்ம ரூபிணி, காரண காரியமாக விளங்குபவள் என்ற நிலையில் உணரப்படுபவை.

(தொடர்வோம்)

January 11, 2018

சுவடுகள்இன்று நேற்று நாளை என கடந்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்க்கை அங்கங்கு தெறிக்கும் வார்த்தைகளெல்லாம் அன்பாக பிரிவாக கூடலாக காதலாக பரிவாக பாடமாக பரிமளித்துக் கொண்டே நகர்கின்றன.
வெவ்வேறு பெயர்களைத் தாங்கி உறவுகளைத் தாங்கி நீரூற்றேன பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் உணர்வுகள் நனைந்து கொண்டே நகரும் நாம்
எவரும் வெறும் நினைவுகளாக நின்று விடுவதில்லை ஊணில் உயிரில் அங்கமாகி தங்கிவிடுகின்றனர்.
துவைதம்-உதறி அத்வைதமென கலக்கும் வரையிலும் பயணமெங்கும் தொடர்கிறோம் விலகியும் நெருங்கியும் சில நேரம் விலகாமலும் நெருங்காமலும்

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (141-151) (with English meanings)


நிர்குண உபாசனை


ஶாந்தா ;

நிஷ்காமா;
நிருபப்லவா;
நித்யமுக்தா;
நிர்விகாரா;
நிஷ்ப்ரபஞ்சா;
நிராஷ்ரயா;
நித்யசுத்தா;
நித்யபுத்தா;
நிரவத்யா;
நிரந்தரா;


141 # ஶாந்தா = சாந்தம் பொருந்தியவள்

() காம = அபிலாஷைகள் - இச்சை

142 # நிஷ்காமா = ஆசைகளின் பிடிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குபவள் - தன்னில் நிறைவு காண்பவள் *

() உபப்லவா = நாசம் - பேரழிவு

143 # நிருபப்லவா = அழிவற்ற தன்மையுடையவள்

() முக்தா = விடுதலை - சுதந்திரம்

144 # நித்யமுக்தா = சாஸ்வத நிலைபேறுடைய முக்தியில் (உலக இச்சை ஆசாபாசங்களினின்று ) நிலைத்து நிற்பவள்

() விகார = வடிவம், தன்மை இயல்பு முதலியவற்றின் மாறுதல்

145 # நிர்விகாரா = பேதமற்றவள் - மாறுதலுக்கு உட்படாதவள்

() ப்ரபஞ்ச = விஸ்தரிப்பு - விரிவாக்கம் - அவதரிப்பு - உருவாக்கம்

146 # நிஷ்ப்ரபஞ்சா = ப்ரபஞ்ச தோற்ற-விரிவுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குபவள் (அதனை தன் வசம் வைத்துள்ளவள் என்று புரிந்து கொள்ளலாம்)

() அஷ்ரய = சார்பு நிலை - சார்ந்திருத்தல் - ஆதாரமான

147 # நிராஷ்ரயா = சுயம்புவானவள் - எதனையும் சாராதிருப்பவள் - சுவாதீனமானவள்

() ஷுத்த = நிர்மலமான - சுத்தமான

148 # நித்யசுத்தா = என்றென்றும் அப்பழுக்கற்று விளங்குபவள்

() புத்தா = ஞானம் - அறிவு

149 # நித்யபுத்தா = நிரந்தர ஞானி = அறிவாகி நிற்பவள்

() அவத்யா = குறைபாடு - தரம்தாழ்ந்த

150 # நிரவத்யா = உயர்வானவள் ; மேம்பட்டவள் ; முழுமையானவள்

() அந்தரா = பிரிவு - பிரிவுக்குட்பட்ட - காலகதிக்கு உட்பட்ட - கால இடைவெளிக்கு உட்பட்ட

151 # நிரந்தரா = எங்கும் நிறைந்திருப்பவள்

குறிப்பு: நிஷ்காமா, நித்யசுத்தா, நிரவத்யா முதலிய பல பெயர்களின் அடிப்படை அர்த்தங்கள் , ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் மனித புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டவை.  அன்னையானவள் ஆசைகளுக்கும் பாசங்களுக்கும் கட்டுப்படாதும் அதன் தன்மைகளை சாராதும் தனித்திருப்பவள் . சுத்தம்-அசுத்தம் போன்ற இரட்டைகளுகளுக்கு எட்டாது விளங்குபவள் . நேர கால கதிகளின் ஓட்டத்துக்கு அப்பால் திகழ்பவள். அவள்  தனித்துவத்தை, இயல்பை சில பெயர்களில் அடக்கி விட சாத்தியமற்றது. அம்பிகையின் பூரணத்துவத்தை எவ்வித சார்பு நிலையுடனும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க இயலாது. அவள் தாங்கும் நுண்மைத் தன்மையை எப்பெயர்களிலும், வார்த்தைகளிலும் வர்ணித்திட இயலாது.


(தொடர்வோம்) Lalitha Sahasranama (141 - 151 )


NirguNa upasanaShantha;
Nishkaama;
Nirupaplavaa;
Nithya Muktha;
Nir-vikaara;
Nishprapancha;
Niraashrayaa;
Nithya-Shuddha;
Nithya Buddha;
Niravadhya;
Nirantharaa;


141 # Shantha = She who is serene-tranquil

() Kaama = desire

142 # Nishkaama = Who is beyond desires - who is fulfilled or contained in herself *

() upaplava = devastation - calamity

143 # Nir-upaplava = She who is indestructible

() Muktha = free - liberated

144 # Nithyamuktha = She who is ever liberated from worldly ways

() Vikaar = To change form structure or nature

145 # NirVikaara = Who is constant and consistent (un varying)

() Prapancha = expansion-manifestation

146 # Nishprapancha = Who is beyond manifestation or creation of universe i.e. who is the very root cause

() ashraya = base- dependance- parent

147 # Nir-ashraya = Who is not resting on anything - independant

() Shuddha = pure - clean

148 # NithyaShuddha = Who is eternal purity

() Buddha = enlightened

149 # NithyaBuddha = The ever enlightened - embodiment of gyaan

() avadhya = imperfect - inferior (with defects)

150 # Niravadhya = Who is exemplary - flawless

() antara = division, interval space or timegap

151 # Nirantharaa = Who is all-pervading

Note: It might help to understand that, Names like Nishkaama, Nithyashudha, niravadhya etc talks about her attributes which are beyond human nature to comprehend. She is beyond desire, beyond dualities like 'impurity-purity',  beyond perfection, beyond time. She is "absolute" and will not be compared to any relative terms. She cannot be completely described in even in thousand Names. Some abstract attributes of hers cannot be contained in any words or names.