February 27, 2018

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (232) (With English Meaning)சகுண உபாசனா

ஹேஷ்வரஹா-கல்பஹா தாண்டவ சாக்ஷிணி = மஹாகல்ப முடிவில் நிகழும் மஹாப்ரளயத்தில்ல் மஹேஷ்வரனின் தாண்டவத்திற்கு சாக்ஷியாக இருப்பவள் *

* ஹிந்துக்களின் கூற்றுப்படி, கால அளவுகள் யுகங்களாக நிர்ணயிக்கபாட்டிருக்கிறது. மஹாகல்பம் என்ற கால அளவு முடிந்த பிறகு, பிரபஞ்சம் தனக்குள் சுருங்குவதும், அடுத்த சிருஷ்டியின் பொழுது விரிவதுமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விரிவும் சுருக்கமும், ஒரு மனிதனின் வாழ்விலும் தினம் நிகழும் உறக்கம் விழிப்புக்கு சமமாகும்.
உறக்கத்தில் வெளி உலகம் ஒடுங்கி நமக்குள் நிலைக்கிறது. இதையே ப்ரபஞ்ச அடிப்படையில் (macro) சிந்தித்தால் பெரழிவு என்ற மஹாப்ரளையம் பரப்பிரம்மத்தின் ஒடுக்க நிலை.


ஒரு கல்ப காலம் என்பது ப்ரம்மாவின் ஒரு நாள்
ஒரு நாள் பிரம்மாவிற்கு 1000 சதுர் யுகங்கள்
ஒரு சதுர் யுகம் 'சத்திய த்ரேதா துவாபர கலி' என்ற நான்கு  யுகங்களின் கூட்டுச் கணக்கு


பிரம்மாவின் இருப்பும் காலகதிக்கேற்பவே சுழல்கிறது என்பதற்கு இது எடுத்துக்காட்டு. நூறு வருடம் ஆயுள் கொண்ட பிரம்மாவின் ஆயுளும் பிரபஞ்ச பிரமாண்டத்தில் ஒரு நீர்க்குமிழியின் சிறிது காலமாத்திரையில் நின்றுவிடும்.


ஒரு கல்ப காலம் முடியும் பொழுது, மஹாப்ரளையம் நேருகிறது. வேறு சில யுகப் பிரளயங்கள் சிறு அளவில் நிகழ்கின்றன. 'ப்ராக்ருதிக ப்ரளயம எனும் மஹாப்ரளஹததில் நேரம் காலம், ஆகாசம், அனைத்து ரூப ரச தத்துவங்களைத் தவிர கர்மாவும் ஒடுங்கி பிரம்மத்தில் நிலைத்திருப்பதாக கூற்று.


இரு வேறு தத்துவங்கள் இதனையொட்டி கூறப்பட்டுள்ளன. அத்வைத தத்துவத்தின் படி, சிவம் மட்டுமே தனித்து பிரம்மமாக ஒடுங்கியிருக்கும் என்று புரிதல். 

துவைதம், விசிஷ்டாத்வைத தத்துவத்தின் படியும்,  அத்வைத தத்துவத்தின் மற்றொரு கோணத்திலும், பெரும்ப்ரளைய  காலத்தில் அனைத்தும் ஒன்றுபோல் ஒடுங்கி இருக்கும். எனினும் மிக நுண்ணிய சூக்ஷம வடிவில் அடுத்து நிகழும் சிருஷ்டிக்குறிய சாரம் பொதிந்திருக்கும் என்பது கருத்து.


இதனைப் பற்றிய தேடலில் எனக்கு கிடைத்த பொக்கிஷமே லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தின் மூலமான பதில். இதில் அம்பாள் என்று வடிவம் தாங்கி நிற்கும் ரூபமற்ற பிரக்ருதி, ப்ரளய ஊழிக் கூத்தில் சிவத்தின் நடனத்திற்கு சாக்ஷியாக இருக்கிறாள் என்று நாமத்தின் பொருள். பரப்பிரம்மத்தின் ஒடுங்கிய நிலையின் சாக்ஷியாக பிரக்ருதி இருக்கிறாள் என்பது தத்துவப் பொருள். 'ஆதியந்தமில்லாத அனாதி கர்மா' என்று சாஸ்திரம் இக்கருத்திற்கு உடன்பட்டிருக்கிறது.


மஹேஷ்வர மஹாகல்ப மஹாதாண்டவ சாக்ஷிணி....

(தொடர்வோம்)

Lalitha Sahasranama (232)

Saguna Upasana

Maheshwara Maha-Kalpa Maha Thandava Sakshini = She who is the sole-witness of the great dance of Maheshwara during Great deluge or Maha-Pralaya (towards the end of Maha-Kalpa) **


* Hindu scriptures stress upon "periods of time" or eons when creation happen and then dwindle back
in its self (parabrahman) .A human being(micro) is awake during the day and as the dusk sets in, he goes back towards himself into sleep. Then the universe and its dramas nullifies in his mind. Similarly the parabrahman or the totality (macro), creates and keeps the drama of creation for a period of time and then dwindles into itself for equal period of time of 'non-activity', in a state of equilibrium.One Kalpa is 1 day for Brahma
One day for Brahma is 1000 chathur yugas 
One yuga comprises of Sathya, Tretha, Dvapara and Kaliyuga
One chathur yuga is addition of all these 4 yuga cycle


Let us now not ponder upon numbers. We can simply leave it by saying,  Brahma lives trillions of years but,just like how a humanbeing's life rushes by into his oldage and eventually in death, so too Lord Brahma does not live eternally but succumbs to time span.


When one kalpa gets over, then happens The Great-deluge. There are other dissolutions which are minor in nature, which dissolves the lower worlds (according to hindu concepts) but the higher realms of existence is still intact and preserved. However during Great-deluge or Mahapralaya all realms are dissolved leading to complete re-absortion. It is said, time space and form all thathvas are dissolved.


There are theories about creation, after Mahapralaya. As per Hindu philosophy there are different views.

Advaitic point of view holds that, during such Great deluge everything becomes singular and nothing but Shiva remains. Hence Time, space, form and even Karma is annihilated. Hence everything becomes but one with no distinction.


When creation happens, what is the basis of creation (assuming Karma is annihilated ) if all jivas merge into the supreme truth?


However pluralistic sidhdhantha (dwaita or visishtadvaita) hold that, during Great deluge everything is
so close to the supreme truth, that it 'looks or seem' to be singular. However it exist as POTENTIALITIES from which the subsequent creation (manvantara) starts.


These long talks, I thought I would share mainly to enumerate, when I was looking for an explanation about Mahapralaya, I seem to think I found a better answer through Lalitha Sahasranama. Our goddess, maa prakruthi is but WITNESSING the great dance of Shiva. Hence we can assume, She along with Shiva exist (which can be taken as existing as potentialities) . Thus the name. Keeping in mind 'Karma is Anadhi / beginningless', this explanation seem convincing.


Mahesvara MahaKalpa MahaThandava Sakshini ...

(to continue)

February 22, 2018

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (226-231) (with English Meanings)
சகுண உபாசனா

மஹாதந்த்ரா;
மஹாமந்த்ரா;
மஹாயந்த்ரா;
மஹாஸனா;
மஹா யாக க்ரம-ஆராத்யா;
மஹா பைரவ பூஜிதா;


() தந்த்ரா = தந்திர சாஸ்திரங்களும் அதன் வழிபாட்டு முறைகளும்

#226 மஹாந்த்ரா = தந்திர சாஸ்திரங்களின் இறுதி இலக்காக/ விளங்குபவள் *
* தந்திர சாஸ்திர வழிபாட்டு முறைகள், குண்டலினி சக்தியை எழும்பச் செய்து சஹஸ்ராரத்துடன் இணைக்கும் பயிற்சியில் கவனம் செலுத்துவதாக அமைகிறது. முக்தியை நோக்கிய பயண்த்திற்கான மற்றொரு யோக முறையாக சிலர் கருதுகின்றனர்.


#227 மஹாந்த்ரா = மந்திரங்களிலேயே அதி உன்னத மந்திரமாக திகழ்பவள்

() யந்த்ரா = பூஜைக்குறிய வழிபாட்டு தகடுகள் / தாயத்துக்கள் முதலியன

#228  ஹாந்த்ரா  = தலையாய முதன்மை யந்திரமாகியிருப்பவள்
#228 மஹாந்த்ரா =அதி உன்னத ஸ்ரீசக்ரமாக வீற்றிருப்பவள் ( யந்திரங்களில் தலையாயது)


() ஆசனா = இருப்பு- தங்கியிருத்தல் - ஆசனம்- அமர்ந்திருத்தல்

#229 மஹா(ஆ)சனா = சிகரத்தில் அரியாசனமிட்டு கொலுவிருப்பவள் *
* பிரபஞ்ச தோற்றப் படிநிலைகளின் முகட்டில் இருப்பவள்

() யாக = யாகங்கள் யக்ஞ்சங்கள் மூலம் நடத்தப்படும் தியாகம் - அர்பணிப்பு                                க்ரம = விதி முறைகள் - படிப்படியான முன்னேற்றம்                                                                    ஆராத்யா = பூஜை

#230 மஹா யாக க்ரம-ஆராத்யா = முறையாக செய்யப்படும் மாபெரும் யாகங்களால் ஆராதிக்கப்படுபவள்

#231 மஹா பைரவ பூஜிதா = மஹா பைரவரால் பூஜிக்கப்படுபவள் ( பைரவர் சிவனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறார்)

(தொடர்வோம்)
Lalitha Sahasranama (226 - 231)


Saguna Upasana

MahaThanthra;
MahaManthra;
MahaYanthra;
MahaAsana;
Maha Yaga Krama-Araadhya;
Maha Bhairava Poojitha;


() Thanthra = Tantric worship and practices - Technique of Tantric rituals *

#226 MahaThanthra = Who is the supreme destination of Thantra shastras
* Tantric practices and shastras were helpful for raising the kundalini to reach
universal consciousness. Its supposedly the left handed path towards salvation.


#227 MahaManthra = Who is the most Salient of all mantras

() Yanthra = apparatus or device personifying the supreme

#228 MahaYanthra = Who is the apex of all forms of yanthras
#228 MahaYanthra = Who is the seated as sacred Srichakra yanthra (principal of all yantras)


() Asana = Staying-dwelling - seat/sitting

#229 Maha-Asana = She who has has positioned herself at the crest *
* As highest faculty in the hierarchy

() yaga = Sacrifices
Krama = procedures - progressing step by step
Araadhya = worship - to please


#230 Maha Yaga Krama-Aradhya = She who is worshipped throughImmense sacrifices adhering to rituals and procedures


#231 Maha Bhairava Poojitha = Who is worshipped by Lord Bhairava (form of Shiva)

(to continue)

February 13, 2018

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (215 - 225) (with English meanings)சகுண உபாசனை


மஹாமாயா;
மஹாசத்வா;
மஹாசக்தி;
மஹாரதீ;
மஹாபோகா;
மஹைஷவர்யா;
மஹாவீர்யா;
மஹாபலா;
மஹாபுத்தி;
மஹாசித்தி;
மஹாயோகேஷ்வரேஷ்வரீ;

#215 மஹாமாயா = மகா மாயையாக விளங்குபவள் *

* மகா மாயை என்பதை எல்லையற்ற முடிவிலலா மாயை என்றும் உணரலாம். இப்பிரபஞ்சத் தோற்றத்தின் முதற் காரணமாக விளங்குபவள் மகா மாயை. பிரக்ருதி பின்னிய மாயையே பிரபஞ்சத்தின் மூலம். இவளால் பின்னப்படும் மாயையை வெல்லும் முயற்சியில் பெரும் யோகிகளும் சமயத்தில் சிக்கிண்டு பிறழ்வதுண்டு. மாயை வென்று பரப்பிரம்ம ஸ்வரூபத்தின் இயல்பை உணர்தல் ஞானத்தின் இறுதி இலக்கு.

() சத்வா = நற்குணங்கள் - ஞானம் - முக்குணங்களில் முதன்மையானது (சத்துவம் - ராஜசம் - தாமஸம்)

#216 மஹாசத்வா = தூயதும் நன்மையுமான அனைத்து சாராம்சங்களின் பிரதிநிதித்துவமானவள் ; பெரும் ஞானி

#217 மஹாஷக்தி = அளப்பரிய ஆற்றல் உடையவள்

() ரதீ = உவகை - மகிழ்ச்சி

#218 மஹாரதீ = பேரானந்தத்திற்கு உரியவள்

() போகா = செல்வம் - வளம்

#219 மஹாபோகா = பெருஞ்செல்வமாக திகழ்பவள்

() ஐஷ்வர்யா = மேலாண்மை

#220 மஹைஷ்வர்யா = சகலத்தையும் மேலாட்சி செய்பவள்

() வீர்யா = சக்தி - ஆற்றல் - ( ஒளி / காந்தி என்றும் குறிப்புள்ளது)

#221 மஹாவீர்யா = அளவிலா வல்லமை மிக்கவள்

#222 மஹாபலா = திடபலம் பொருந்தியவள்

#223 மஹாபுத்தி = ஞானத்தின் சிகரமாக ஜொலிப்பவள்

() சித்தி = இலக்கை அடைதல் - பிறவியின் இறுதிக் குறிக்கோளை எட்டுதல்

#224 மஹாசித்தி = வீடுபேறு என்னும் இறுதி இலக்காக நிலைப்பவள் - பூரணத்துவத்தின் முடிவான ஆனந்தமாக திகழ்பவள்

() யோகேஷ்வர் = யோகக்கலையில் தேர்ந்தவர்

#225 மஹாயோகேஷ்வரேஸ்வரீ = பெரும் யோகிகளுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரியானவள்

(தொடர்வோம்)


Lalitha Sahasranama (215 - 225)

Saguna Upasana


Mahamaya;

Mahasathva;
Mahashakthi;
Maharathi;
Mahabhoga
Mahaishwarya;
Mahaveerya;
Mahabala;
Mahabudhi;
Mahasidhi;
Maha yogeshvarEshwari;

#215 Mahamaya = She who is the greatest illusion *

* Being the primary, frontal cause and reason of and for the functioning of the universe, but without her maya, nothing would function. She is the reason for creation. Maya she spins is the strongest force, which even big saints fail to untangle.

() Sathva = Goodness - wisdom - premier amongst three gunas (sattva - Rajas - Tamas)

#216 Mahasathva = She who is the representation of all that is Sattva or Goodness in nature

#217 Mahashakthi = Who is the supreme-force

() Rathi = enjoyment - delight

#218 Maharathi = She who is abundant Joy

() bhoga = wealth

#219 Mahabhoga = She who is the greatest wealth

() aishwarya = sovereignty - dominion

#220 Mahaishwarya = Who is the supreme lordship

() veerya = energy - valour - also lustre

#221 Mahaveerya = Who is most valiant

#222 Mahabala = She who has greatest strength

#223 Mahabhudhi = Who is the pinnacle of wisdom

() Sidhi = attainment (of final perfection)

#224 Mahasidhi = Who is the conclusive destination - who is the eventual happiness

() yogeshvar = master of yoga

#225 Maha-yogeshvar-eshwari = Who is glorified and worshipped by greatest yogis

(to be continued)

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (207 - 214)
சகுண உபாசனை

மனோன்மனீ;
மாஹேஷ்வரீ;
மஹாதேவி;
மஹாலக்ஷ்மீ;
ம்ருடப்ரியா;
மஹாரூபா;
மஹாபூஜ்யா;
மஹாபாதக-நாஷினீ;

#207 மனோன்மனீ =  உயர்ந்த மனோ-நிலையின் மகுடமாக தன்னை பிரதிபலிப்பவள் *

* மனோன்மனீ என்ற நிலைபாட்டில் சஹஸ்ரமான சதாசிவத்திற்கு மிக அருகில் இருக்கிறாள். சஹஸ்ரத்திற்கு அருகில் இருப்பதால் சூஷ்ம நிலையில் மிக உயர்ந்த படியாக மனோன்மனீ என்ற நிலைப்பாட்டை குறிக்கலாம். கால-நேரம், அண்டவெளி முதலிய பரிமாணங்ளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஸ்திதி.

#208 மாஹேஷ்வரீ = ஈஸ்வரனான மஹேஸ்வரனின் சகதர்மிணியானவள்

#209  மஹாதேவீ = ஈஸ்வரனான மஹாதேவனின் சகதர்மிணியானவள்
#209 மஹாதேவீ = தேவாதிதேவர்களும் போற்றும் தேவியாக, மஹாதேவியாக இருப்பவள்

#210 மஹாலக்ஷ்மீ = சுபீஷம் நல்கும் மஹாலக்ஷ்மியாக திகழ்பவள்

() மிருடா (Mrida) = சிவனின் நாமங்களில் ஒன்று

#211 மிருடப்ரியா = மிருடனின் நேசத்திற்குறியவள்; - மிருடனை நேசிப்பவள்
(இரு பொருளிலும் பொருந்தும்)

* சிவபுராணத்தில் மிருடன் என்ற பெயர் ஈஸ்வரனை விவரிக்கிறது. "மகிழ்ச்சியளிப்பவன்" என்று புரிதல்

#212 மஹாரூபா = பிரம்மாண்டமாய் பரந்து விரியும் உருவடிவத்திற்கு சொந்தமானவள்

() பூஜ்யா = மேன்மை பொருந்திய - போற்றுதற்குகந்த

#213 மஹாபூஜ்யா = பூஜைக்குறிய அதிஉன்னத உயர்ந்த ஸ்தானத்திற்கு உரியவள்

() மஹாபாதகம் = பெரும்பாபம்

#214 மஹாபாதக-நாசினீ = பெருங்குற்றத்தையும் அழித்து விடுபவள் (மன்னித்து அருள்பவள்)


(தொடர்வோம்) Lalitha Sahasranama (207 - 214)

Saguna Upasana


ManonmanI;
Maaheshvari;
MahaaDevi;
MahaLalskhmi;
Mridapriya;
Maharoopa;
Mahapoojya;
MahaPaathaka-Nashini;

#207 ManonmanI = Who is present in the exalted state of mind *

At this point or state she is dearer and near to Sadashiva (form of shiva closest to formless parabrahmam) We can thereby conclude this aspect of her is the closest to supreme truth. Since its closest to the truth it would be beyond time and space dimensions i.e. extremely sutble.
#208 MaahEShwari = She Who is the Consort of MahEshwara

#209 MahaaDevi = She who is the wife of Mahaadeva

#209 MahaaDevi = Who is the supreme goddess (ie deity most superior amongst devathas)

#210 MahaLakshmi = Who is worshipped as "MahaLakshmi", bestower of prosperity

() Mrida = Name of Shiva

#211 Mridapriya = Who is the fond of Mrida; Who is dear to Mrida *
(can infer bothways)

* In shiva purana, Mrida is a name associated with Lord Shiva which means "bestower of happiness"

#212 Maharoopa = Who has very extensive-expansive form

() Poojya = to be worshipped - venerable

#213 Mahapoojya = Who is the most honourable supreme entity, worthy of worship

() Mahapaathaka = great crime or sin

#214 Mahapathaka-Nashini = Who nullifies even the greatest miscreancy

( to be continued) 

Thanks to reference links

February 05, 2018

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (201 - 206) (with English Meanings)சகுண உபாசனை

சத்கதிப்ரதா;
சர்வேஷ்வரீ;
சர்வ மயீ;
சர்வ மந்த்ர ஸ்வரூபிணீ;
சர்வ யந்த்ராத்மிகா;
சர்வ தந்த்ர ரூபா;

() சத்கதி = உத்தம வழி - உயர்ந்த கதி
    ப்ரதா = வழங்குதல்

#201 சத்கதிப்ரதா = நற்கதி அருள்பவள்

#202 சர்வேஷ்வரீ = சகலத்தையும் ஆட்சி செய்பவள்

() மயீ = உள்ளடக்கியிருத்தல்

#203 சர்வமயீ = அனைத்திலும் நீக்கமற நிறைந்திருப்பவள்

() ஸ்வரூபா = வடிவம் - குணம்

#204 சர்வ-மந்த்ர-ஸ்வரூபிணீ = மந்திரங்கள் அனைத்தின் உருவடிவானவள்

() யந்த்ர = சாதனம்
( இவ்விடத்தில் 'மந்திர உருவேற்றப்பட்ட தகடுகள்', தாயத்துக்கள் என்ற பொருளில் வரும்)
ஆத்மிகா - உள்ளடக்கிய - கொண்டிருத்தல்

#205 சர்வ-யந்த்ராத்மிகா = அனைத்து யந்திரங்களின் சக்தியாக நிறைந்திருப்பவள்

() தந்த்ர = யுக்தி - நுணுக்கம் - போதனை
(வழிபாட்டு முறைகளின் நுணுக்கங்கள் என்ற பொருளில் இங்கு பொருளுணர்த்தப் படுகிறது)

#206 சர்வ-தந்த்ர-ரூபா = தந்திரமுறைகளின் சாரமாக விளங்குபவள்

(தொடர்வோம்)


Lalitha Sahasranama (201 - 206)

Saguna Upasana


Sadgathi-Pradha;

SarvEshvari;
Sarva-Mayi;
Sarva-Manthra-Swaroopini;
Sarva-Yanthraathmika;
Sarva-Thanthra-Roopa;

() Sadgathi = noble way - directing towards happiness and truth
    Pradha = supply - confer upon

#201 Sadgathi Pradha = Who ushers us towards virtuous path

#202 SarvEshvari = She Who is 'The almighty'; 'The supreme ruler'

() Mayi = is composed of - consisting of

#203 Sarva-Mayi = She who is all-pervasive

() Swaroopa = form or shape - nature - quality

#204 Sarva-Manthra-Swaroopini = Who is the quintessence of all mantras

() Yanthra = device
(In this context to mean amulet or Talisman ie. metalic plates with infused power)
Aathmika = composed of - embodiment of

#205 Sarva-Yanthraathmika = Who is present in all yanthras

() Thanthra = technique - doctrine 
( In this context to mean practices of worship)

#206 Sarva-Thanthra-Roopa = Who is in the vitality of all Thanthras (worship)

( to continue )

February 03, 2018

லலிதா சஹஸ்ர நாமம் (193 - 200) (with English Meaningsசகுண உபாசனை

துஷ்டதூரா;
துராசார ஷமனீ;
தோஷவர்ஜிதா;
சர்வக்ஞா
சாந்த்ர கருணா;
சமானாதிக வர்ஜிதா;
சர்வ ஷக்திமயீ;
சர்வ மங்களா;


#193 துஷ்டதூரா = கொடியவர்களிடமிருந்து தூர விலகியிருப்பவள்

() துராசார் = கொடும் செயல்கள் - பாப காரியங்கள் 
    ஷமன = நிறுத்தல்


#194 துராசாரமனீ = தீவினைகளை வேரறுப்பவள் 

() தோஷ = தவறு - பிழை
   வர்ஜிதா - இல்லாமலிருத்தல்


#195 தோர்ஜிதா = மாசற்றவள்

#196 சர்வக்ஞா = ஞானியானவள்

()     சாந்த்ர = மென்மை - அதிதீவிரம்

#197 சாந்த்ரருணா = மிகுந்த இரக்கமுள்ளவள்

() சமானா = சமமான
   அதிக = அதிகமான
   சமானாதிக = சரி நிகர் சமானம்
   வர்ஜிதா = இல்லாதிருத்தல்


#198 சமானாதிகர்ஜிதா = ஒப்புயர்வற்றவள் ; தன்னிகரற்றவள்

() ஷக்திமயீ = ஆற்றல் நிறைந்த

#199 சர்வக்திமயீ = சகல வல்லமையும் பொருந்தியவள்

#200 சர்வங்களா = அனைத்து அனுகூலங்களின் சாரமானவள்

(தொடர்வோம்)

Lalitha Sahasranama (193 - 200 )

Saguna Upasana

DhushtaDoora;
Duraachara-Shamani;
Dosha Varjitha;
Sarvajna;
Saandhra Karuna;
Samaanaadhika Varjithaa;
Sarva Shakthimayi;
Sarva-Mangala;#193 Dhushta-Doora = Who is distant and guarded against impure sinners

() Dhuraachar = bad practices - evil doings
   Shamana = stop


#194 Duraachara Shamani = She Who severs misconducts

() Dosha = fault - error
   Varjitha = to be deprived of


#195 Dosha Varjithaa = She who is unpolluted

#196 Sarvajna = Who is omniscient

() Saandhra = soft - tender - intense

#197 Saandhra Karuna = Who is intensely compassionate

() Samaana-adhika = Equivalence - Co-rrelation
   Samana = equal
   Adhika = more - greater
   varijitha = without - free from


#198 Saamaanadhika Varjitha = Who has none on-par or superior to her (who is unparalleled)

() Shakthimaya = all powerful

#199 Sarva-Shakthimayi = Who is brimming with every divine potential

#200 Sarva MangaLa = Who is essence of all that is beneficial

(to continue)

February 01, 2018

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (185 - 192) (with English Meanings)


நிர்குண உபாசனை

நீல சிகுரா;
நிராபயா;
நிரத்யாயா;
துர்லபா;
துர்கமா;
துர்கா;
துக்க ஹந்த்ரீ
சுகப் ப்ரதா;


() சிகுரா = கேசம்

# 185 நீலசிகுரா = கருநீலவண்ண கேசமுடையவள் - i.e. ( கரு நீல கேசமுடையவளாக உருவகப்படுத்தபடுகிறாள்) *

# நீலசிகுரா = ஆக்ஞா சக்கரத்தின் உருவகம் ( பிரபஞ்சத்தின் சூஷ்ம தொடர்புகள் கருநீல வண்ணத்தில் உருவக்கப்படுத்தபடும் ஆக்ஞா சக்கரத்தின் மூலம் ஏதுவாகிறது ) *

** நிர்குண உபாசனையில் இப்பெயர் வரப்பெறுவதால், இதன் சூக்ஷ்ம ரூபத்தையும் அர்த்தத்தையும் கருத்தில் கொள்ளுதல் சிறப்பு 

() ஆபயா = அபாயம் அல்லது அழிவுக்கு உட்படுதல்

# 186 நிராபயா = அழிவுக்கு ஆட்படாதவள் ...அழிவற்றவள்

() அத்யாயா = வரையரை தாண்டுதல் - மீறுதல் - இறுதி அல்லது விளிம்பு

# 187 நிரத்யாயா = வரையரையற்றவள் - எல்லையற்று நிரம்பியிருப்பவள்

* வேறு சிலர் இப்பெயரை "வரையரைகளை கடக்காதவள், அதாவது அவளே உருவாக்கிய சட்டங்கள் அல்லது எல்லைகளை மீறாதவள் என்றும் பொருள் கூறுகின்றனர். அத்யயா என்ற சொல்லுக்கு "இறுதி - விளிம்பு" என்றும் பொருள் உண்டு, அதனால் நிரத்யயா என்ற நாமத்தை வரையரையற்று நிரம்பியிருப்பவள் என்று நிர்குண உபாசனையாக பொருள் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.


() துர்லப = அடைவதற்கு அரியது - கடினமானது

# 188 துர்லபா = அடைதற்கரியவள் ; வெல்வதற்கரியவள்

() துர்கம = தொடர்வதற்கு சிரமமானது

# 189 துர்கமா = அணுகுதற்கு கடினமானவள்

() துர்க = கோட்டை- அரண் - வலிமை வாய்ந்த பெண் தெய்வம்

# 190 துர்கா = பாதுகாப்பவள் - கவசமானவள் (பக்தர்களுக்கு) ; துர்கா தேவி

() ஹந்த்ரீ = அழித்தல்

# 191 துக்க ஹந்த்ரீ = துயர் தகர்ப்பவள்

() ப்ரதா = அளித்தல்

# 192 சுகப்ரதா = ஆனந்தம் வழங்குபவள்

( நிர்குண உபாசனை முடிந்தது . இனி சகுண உபாசனா நாமங்கள் தொடரும் )Lalitha Sahasranama (185 - 192 )

NirguNa Upasana

Neela Chikura;
Niraapaya;
Nirathyayaa;
Dhurlabhaa;
Dhurgamaa;
Dhurgaa;
Dhuka Hanthri;
Sukha Pradhaa;


() chikura = hair
# 185 Neela Chikura = Who is personfied with dark-blue hair **
# 185 Neela Chikura = She who is the Ajna chakra ( personifying cosmic communion ) **
* * We are talking on "Nirguna upasana" which means attributeless and even formless aspects of parabrahma swaroopam of Lalithambika. Neela chikura hence would be rightly understood as ""Sahasra chakra or crown chakra reflecting indigo color"".
() aapaya = danger - annihilation

# 186 NirAapaya = She who can never be destroyed

() athyaaya = to go beyond - transgress - end **

# 187 NirAthyaaya = Who has no limits to trespass i.e. who is limitless ... ie. endless

* Some interpretors have interpreted this name as " Who does not transgress her limits i.e. laws which she created" . Atyaya has many meanings one of which also means "end" .,... Nirathyaya is therefore interpreted as "endless or limitless"


() Dhurlabha = Difficult to attain

# 188 Dhurlabhaa = She Who is difficult to grasp (to be won or understood)

() Dhurgama = difficult to be traversed - inaccessible

# 189 Dhurgamaa = Who cannot be approached or accessed easily

() Dhurga = Fortification - Fortress - a mighty goddess

# 190 Dhurgaa = Who is the protector (of her devotees) i.e. Who is goddess Dhurga

() Hanthri = slay - kill

# 191 Dhukka Hanthri = She who is the destroyer of grief

() Pradha = to confer - deliver

# 192 SukhaPradha = who grants happiness

( We complete NirguNa upasana . Next Name of Goddess Lalitha starts on Saguna Upasana )Reference Credit: www.Sanskritdictionary.com , www.manblunder.com