October 08, 2019

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (990 - 1000) (with English meanings) Concluding Part


Related image
Shiva-shakthiyaikya RoopiNi


சிவசக்த்யைக  ரூபம்


அப்யாசாதிஷய ஞாதா
ஷடத்வாதீத ரூபிணீ
அவ்யாஜ கருணா மூர்த்தி:;
அஞ்ஞான த்வாந்த தீபிகா;
ஆபால கோப விதிதா;
சர்வானுல்யங்க்ய ஷாசனா;
ஸ்ரீசக்ர ராஜ நிலயா;
ஸ்ரீமத் த்ரிபுர சுந்தரீ;
ஸ்ரீ ஷிவா;
ஷிவ-ஷக்த்யைக்ய ரூபிணீ;
லலிதாம்பிகா;()
அப்யாஸ = அப்பியாசம் - பயிற்சி
அதிஷய = ஏராளமான - அதிகமான 
ஞாதா = அறியப்படும் பொருள் - புரிந்து கொள்ளப்படுதல்


#990 அப்யாசாதிஷய ஞாதா = முறையாக செய்யப்படும் அபரீமிதமான பயிற்சியால் அறியப்படுபவள்  (தவறாத முறையான பயிற்சியாலன்றி அறிய அரிதானவள்) ()
ஷட = ஆறு
அத்வா = பாதை
அதீத = அப்பாற்பட்டு
ரூபிணீ = வடிவம் தாங்கிய

#991 ஷடத்வாதீத ரூபிணீ = ஆறு-பாதைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட ரூபம் தாங்கியவள் * 

* வர்ண, பத, மந்த்ர, புவன, தத்வ, கலா என்பன முக்தியை நோக்கிய பயணத்திற்கான ஆறு அத்வாக்கள்(பாதைகள்)()
அவ்யாஜ= உண்மையான -  நம்பகத்தன்மையுள்ள
கருண = கருணை
மூர்த்தி = ரூபம்

#992 அவ்யாஜ கருணா மூர்த்தி:; =  பாரபட்சமற்ற பெருங்கருணையின் வடிவானவள். ()
அஞ்ஞான = அஞ்ஞானம்
த்வாந்த = இருள்
தீபிகா = ஒளி = விளக்கு

#993 அஞ்ஞான த்வாந்த தீபிகா; = அஞ்ஞானமெனும் இருளை நீக்கும் ஒளிவிளக்காக சுடர்விடுபவள் ()
ஆபாலம் = சிசுக்கள் உட்பட
கோப = இடையன்(இடைச்சி) - மேய்ப்பவள் = பாதுகாப்பவள் * 
* ஜீவர்களை மேய்ப்பவள் - பாதுகாப்பவள் இறைவி என்பது புரிதல். 
விதிதா = புரியக்கூடிய - உணரக்கூடிய - புரிந்த

#994 ஆபால கோப விதிதா; = குழந்தைகளாலும் உணர்ந்துகொள்ளக்கூடிய   இரட்சகி ()
சர்வ = எல்லாமும் - அனைத்தும்
அன் = (அது அல்லாத) 
உல்லாங்க்ய = மீறுதல் - கீழ்படியாமை
ஷாசன = ஆணை - சாசனம்

#995 சர்வானுல்யங்க்ய ஷாசனா; = அவள் ஆணைக்கு உட்பட்டே அனைத்தையும் இயங்க வைக்கும் அதிவல்லமை பெற்றவள் (எவராலும் அவள் ஆணையை மறுக்கவும் மீறவும் முடியாதவள்) ()
ஸ்ரீசக்ர = ஸ்ரீசக்கரம் (பிரபஞ்சத்தையும், மனித சரீரத்தையும் பிரதிபலிக்கும்
மஹாமேருவின் யந்த்ர வடிவம்)
நிலய = நிலையம் - குடியிருக்கும் கோவில் 

#996 ஸ்ரீசக்ர ராஜ நிலயா; = பேரரசியாக மஹாயந்திரமான ஸ்ரீசக்கரத்தில் வீற்றிருப்பவள்#997 ஸ்ரீமத் த்ரிபுரசுந்தரீ; = ஸ்ரீ திரிபுரசுந்தரியாக அருளுபவள் *
* பிரபஞ்ச ஆக்க, இயக்க ஒடுக்கத்திற்கு காரணமான சுந்தரி. 
#998 ஸ்ரீ ஷிவா; = சதானந்த பரிபூரணமான சிவனுமானவள் 
#999 ஷிவ-ஷக்த்யைக்ய ரூபிணீ; =  சிவ-சக்தி ஐக்கியத்தின் ஸ்வரூபமானவள் *

*சிவன் எனும் பரமாத்மாவின் ஆதிசக்தியாக உள்ளுரைபவள் சக்தி.  ஆதிசக்தியான ஆற்றல் இன்றி பிரபஞ்சம் உருவாவதில்லை. சிவன் என்றும் சக்தி என்றும் பிரிவு இல்லை. சிவசக்தியாக பிரியாது இணைந்திருப்பதே பிரம்மத்தின் உண்மை நிலை. சிவன் சச்சிதானந்தம்.  சச்சிதானந்தத்தை உணர்வது சக்தி நிலை. உணர்வின்றி உணரப்படும் பொருளில்லை. உணரப்படும் பொருளின்றி உணர்வில்லை. #1000 லலிதாம்பிகா; = அவளே ஸ்ரீ லலிதாம்பிகா - தேவி லலிதாம்பிகையாகி உலகெல்லாம் ரக்ஷிப்பவள் *
* இதுவரை சொல்லியும் கேட்டும் வந்த இத்தனை பெருமைக்கும் காரணமான ஸ்ரீ லலிதாம்பிகா. 
இத்துடன் வாக்தேவிகளால் இயற்றப்பட்ட ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமம் முடிந்தது. வாக்தேவிகளுக்கும் இதனை எடுத்தியம்பிய ஸ்ரீ ஹயக்ரீவருக்கும் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரங்களை பணிந்து, அன்னை லலிதாம்பிகா-தேவி அனைத்துலக ஜீவராசிகளுக்கும் தனது இன்னருளையும் கருணையையும் வழங்க பிரார்த்திப்போம். 


Related imageசமஸ்க்ருத வார்த்தைகளுக்கு பதம் பிரித்து பொருளறிந்து நாமங்களின் பெருமையை உணர ஒரு சிறு முயற்சி. 
✾♣️✾♣️✾♣️   sanskritdictionary.comspokensankrit.org , and Manblunder.com .  முதலிய தளங்கள் உதவியாக அமைந்தது. மிக்க  நன்றி.  🙏✾♣️✾♣️✾♣️ 

✾♣️✾♣️✾♣️

Lalitha Sahasranama (990 - 1000) Related image
Sri. Shiva- Shivashakyaikya RoopiNi 


Shiva-Shakthyaika RoopamAbhyaasaathishaya gnathA;
Shadadhvaatheetha roopiNI;
Avyaaja karunaa moorthi:;
Agnaana dvaantha deepikA;
Abaala gopa vidhithA;
Sarvanullangya ShasanA;
Shri Chakra Raja nilayA;
Shrimath Thripura sundarI;
Shri Shiva;
Shiva-shakthi-ayikya roopiNI;
LalithambikA;()
abhyas = practise - repeated practice
Athishaya = superior - excessive - abundant
Gnaatha = Known - to be comprehended

#990 Abhyaasaathishaya gnathA; = She who can be known by excessive, 
constant and continous  practice. (Not an easy goal) 
()
Shada = six
Advan = path
atheetha = beyond
RoopiNi = is in the form of

#991 Shadadhvaatheetha roopiNI; = She whose form transcends the six paths of worship  *

*VarNa, padha, manthra, bhuvana, thathva, kalaa are mentioned as six paths towards liberalisation.
()
avyaaja = true - genuine
karuNa = compassion
Moorthi = form

#992 Avyaaja karunaa moorthi:; = Who is the ultimate form of abundant,
impartial compassion and love. 
()
Agyaana = Ignorance
Dvaantha = Darkness
Deepika = Lamp - Light 

#993 Agnaana dvaantha deepikA; = She who is the bright light that drives away the
darkness of Ignorance. ()
Abaalam = including infants 
Gopa = Cowherd - Guardian* 
*Here goddess is understood to be the guardian and guide of Jivas
VidhithA = understood - perceived - known 

#994 Abaala gopa vidhithA; = Who is understood and perceived as a "guardian"
even by naive children. 
()
sarva = every
an = (not) (as prefix) 
ullangya = to transgress - disobey
Shasana = command

#995 Sarvanullangya ShasanA; = She whose command cannot be disobeyed()
Shri-chakra  = Mystical diagram of  MahamEru (It represents the cosmos and human body)
Nilaya = place of residence 

#996 Shri Chakra Raja nilayA; = Queen of the universe, whose abode is the Divine.Shri-Chakra. (who sits in Shri.chakra  and rules the cosmos) #997 Shrimath ThripurasundarI; = She who is divine Sri.TripuraSundari *

*Beautiful divine mother, who  conceptualises, expands and contracts,  the cause of cosmos. 
#998 Shri Shiva; =  Who is the supreme bliss, benignant Sri.Shiva. #999 Shiva-shakthi-ayikya roopiNI; = Who is in the form of union between Shiva and  Shakthi *

*Shakthi is the dormant energy of Shiva which manifests as creation. Without primordial energy, creation is impossible. The two entities are  so intertwined, that question of their seperate existence does not arise. Pure consciousness is Shiva and realisation of pure consciousness is Shakthi. 

Thanks and Credit: Manblunder.com #1000 LalithambikA; = All the glory and praise is for the divine mother who is  Devi Sri.Lalithambika (revealing her Glorious name) 


We complete discussing magnificient composition of Vaag Devis on Devi Lalithambika. We bow to Lord Sri. Hayagreeva who disclosed these sacred names of divine Mother.

Let Sri. Lalithambika bless every being and nonbeing with her  ever flowing compassion and grace. 

Devi. Lalithambika
Related imageThis was a novice and humble attempt to analyse the sanskrit meanings word-by-word for better understanding and clarity of Mother's divine names. 
✾♣️✾♣️✾♣️ I profusely thank the websites I used for reference  sanskritdictionary.com, spokensankrit.org , and Manblunder.com 🙏✾♣️✾♣️✾♣️ 
✾♣️✾♣️✾♣️


October 07, 2019

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (976-989) (with English meanings)

Goddess Lalita. Image Source- www.shalinshreeyantra.com
Sri.Lalithambika sits on the Bindu of Srichakra as "ThrikoNaga" and rules the Universe


No photo description available.
Sri.Hayagreeva  discussing Lalithambika's glory with Sage AGasthya:  PIC CREDIT: Suganthi Ravi
விபூதி விஸ்தாரம்


த்ரிபுராம்பிகா;  
தசமுத்ர சமாராத்யா;  
த்ரிபுராஸ்ரீ வஷங்கரீ;
ஞான முத்ரா;
ஞான கம்யா; 
ஞான ஞேய ஸ்வரூபிணீ; 
யோனி முத்ரா;
த்ரிகண்டேஷீ; 
த்ரிகுணா; 
அம்பா;
த்ரிகோணகா; 
அனகா; 
அத்புத சாரித்ரா; 

வாஞ்சிதார்த்த ப்ரதாயினீ; 


#976 த்ரிபுராம்பிகா;  = திரிபுராம்பிகையாக அவதரித்தவள் * * 

*திரிபுராம்பிகை ஸ்ரீ சக்கரத்தின் எட்டாவது ஆவர்ணத்தை ஆளும் தேவதை. 

* 'த்ரிபுரா' எனும் சொல் மூன்று நகரம் (அறியாமையின் உருவகம்) அல்லது மூன்று உலகம் குறிக்கும் சொல் என்பதை முந்தைய நாமங்களில் பார்த்தோம். அவற்றை ஆளும் அம்பிகை என்றும் புரிதல் சரியானதே. இருப்பினும், அத்தகைய பொருளை முன்பே அறிந்ததினால், திரிபுராம்பிகை என்பவள், எட்டாம் ஆவர்ண அவதார தேவதையாக புரிந்து கொள்வதும் முறையே. மும்மைகளை தன் ஆட்சிக்கு உட்படுத்தும் அதி சூக்ஷ்ம தேவதை. (முக்குணங்கள், படைப்பின் மூன்று நிலைகள், மூன்று உலகங்கள் முதலியன) ஒன்பதாவது ஆவர்ணத்தில் இவளே அனைத்தையும்உள்ளடக்கிய லலிதையாக அருள்பாலிக்கிறாள். ()
தஷ = பத்து
முத்ரா = யோக, நாட்டிய, ஆன்மீக, சாஸ்திரங்கள் கூறும் முத்திரைகள்.
கைவிரல்களைக் கொண்டு முத்திரைகளைப் பிரதிபலிக்கிறார்கள் * 

* முத்ரா என்ற சொல்லுக்கு இறைவழிபாட்டின்போது விரல்களை குறிப்பிட்ட வகையாக வைத்துக் கொள்ளும் முறை  என்ற பொருளாகும். 


#977 தசமுத்ர சமாராத்யா =  பத்து-முத்திரைகளின் அபினய-சமிக்ஞைகளினால் துதிக்கப்படுபவள் ()
த்ரிபுராஸ்ரீ = ஸ்ரீ சக்கரத்தின் ஐந்தாம் ஆவர்ண(பிரிவு) தேவதை
வஷங்கர் = கட்டுப்படுத்துதல்

#978 த்ரிபுராஸ்ரீ வஷங்கரீ; = (ஐந்தாம் ஆவர்ண-தேவி) திரிபுராஸ்ரீயை தனது ஆளுகைக்கு உட்படுத்துபவள்
#979  ஞான முத்ரா; = ஞான முத்திரையின் வடிவானவள் (சின் முத்திரை) ()
கம்யா = அடையக்கூடிய - அடைய சாத்தியப்படுதல்

#980  ஞான கம்யா; = ஞானத்தினால் அடையப்பெறுபவள் 
()
ஞான = அறிவு
ஞேய = அறியப்படும் பொருள்
ஸ்வரூபிண் = வடிவம்

#981  ஞான ஞேய ஸ்வரூபிணீ; = அறிவின் வடிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் இருப்பவள் 
#982 யோனி முத்ரா;   யோனி-முத்திரையானவள் (முத்திரைகளுள் ஒன்று) ()
த்ரிகண்ட = பத்தாம் முத்திரை
ஈஷீ = ஈஸ்வரீ

#983 த்ரிகண்டேஷீ; = 'த்ரிகண்டா' எனும் பத்தாம் முத்திரையை ஆளுபவள் 
#984 த்ரிகுணா; = முக்குணங்களாக பரிமளிப்பவள் (ராஜஸ, தாமஸ, சத்துவ குணங்கள்)()
அம்பா = அன்னை

#985 அம்பா; =  அம்பிகை - அன்னையாகி அருளுபவள் 
()
த்ரிகோண = முக்கோணம் 

#986 த்ரிகோணகா; = திரிகோணத்தில் உறைபவள் ( ஸ்ரீசக்கரத்தின் மைய்யப்பகுதியின் திரிகோணத்து பிந்து) ()
அகா = அழுக்கு - பாபங்கள் 
அனாகா = பரிசுத்தம்

#987 அனகா; =   மாசற்றவள் 


()
அத்புத= ஆச்சரியம்
சாரித்ர= சரித்திரம் 

#988 அத்புத சாரித்ரா; = அதியற்புத சரித்திரப் பெருமை வாய்ந்தவள் 


()
வாஞ்சிதார்த்த = இச்சை - விருப்பம்-  ஆசை
ப்ரதாயின் = வழங்குதல் 

#989 வாஞ்சிதார்த்த ப்ரதாயினீ; = (பக்தர்களின்) அபிலாஷைகளை பூர்த்தி செய்பவள் (விபூதி விஸ்தாரம் முற்றிற்று)


Lalitha Sahasranama (976 - 989) 

Image result for Mudras
Mudras

Vibhoothi Visthaaram

ThripuraambikA;
DashaMudhra samaaradhyA; 
Thripuraashree vashankarI; 
Gnana MudhrA;
Gnana gamyA; 
Gnana gnEya SwaroopiNI; 
Yoni MudhrA; 
TrikhandeshI; 
TriguNa; 
AmbhA; 
TrikoNagA;
AnaghA; 
AdbuthA CharithrA; 
Vanchithaartha pradhayinI; 
#976 TripuraambikA; = Who has manifested as Goddess TripuraambikA * * 

* Tripuraambika is presiding deity of eighth avarNa (division) in Sri. Chakra.

* We have seen in earlier naamas, that Tripura refers to triads. Tripuraambika may also mean she who controls  three cities (or lokas) which personifies ignorance.  Therefore we have the assumption that this naama would mean the eight presiding deity of SriChakra.

As Tripuraambika she is extremely subtle and governs all the threesomes in the cosmos (three attributes, three cities, three gods, three states of consciousness etc) . In Ninth AvarNa, she stands mighty and high as Lalithambika to bestows grace. ()
Dasha = ten  
Mudra = Ritualistic, spiritual, yogic or dance gestures or representations made predominantly using hands and fingers 
Dashamudhra = ten-mudras 
Samaraadhan = gratification  

#977 DashaMudhra samaaradhyA; = Who is worshipped by ten-mudra gestures. *
()
Thripuraashree = Presiding deity of Fifth aavarNa (division)
Vashankar = commands 

#978 Thripuraashree vashankarI; = Who administers and controls
 Thripuraashree (fifth avarna's deity)
#979 Gnana MudhrA; = Who is in the form of Gnaana Mudhra (Chin Mudra) 
()
Gamya = Attainable - can be approached

#980 Gnana gamyA; Who is attainable through Gnaana 

()
Gnaana = Knowledge
GnEya = to be known  - having to be known
Swaroopin= in the form of 

#981 Gnana gnEya SwaroopiNI; = Who is in the form of Knowledge and the known
#982 Yoni MudhrA; = Who personifies Yoni-Mudhra ()
Trikanda = Tenth Mudra 
IshI = Lord - Ishvari 

#983 TrikhandeshI; = Who rules the Tenth Mudra, Trikanda

#984 TriguNa; = Who is in the form of 'three qualities' (Rajasa, Thamasa, Sathva) 

#985 AmbhA; = She who is Ambaa, the divine Mother.()
TrikONaka = Triangle

#986 TrikoNagA; = Who dwells in TrikONa ( innermost triangle of Shri.Chakra, where she dwells in the bindhu) 
()
aghaa= Sin - impurity
Anaghaa = without sin

#987 AnaghA; = Who is pure - flawless.()
Adbutha = remarkable- wonderful
Charithra = History

#988 AdbuthA CharithrA; = Whose history is astounding. 


()
Vanchithaartha = Desired- wished
Pradhayin = to bestow 

#989 Vanchithaartha pradhayinI; = Who grants the wishes of her devotees(End of Vibhoothi Visthaaram) 

October 06, 2019

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (951 - 975) (with English Meanings)Related image
Suvaasini- Suvaasinyarchana preetha- Sumangali


விபூதி விஸ்தாரம்


ஷாஷ்வதீ;
ஷாஷ்வதைஷ்வர்யா;
ஷர்மதா;
ஷம்பு மோஹினீ;
தரா;
தரசுதா;
தன்யா;
தர்மிணீ;
தர்ம வர்த்தினீ;
லோகாதீதா;
குணாதீதா;
சர்வாதீதா;
சமாத்மிகா;
பந்தூக குசுமப்ரக்யா;
பாலா;
லீலா வினோதினீ;
சுமங்கலீ;
சுககரீ;
சுவேஷாட்யா;
சுவாசினீ;
சுவாசின்யர்சனப்ரீதா;
ஆஷோபனா;
ஷுத்த மானஸா;
பிந்து தர்பண சந்துஶ்டா;
பூர்வஜா;ஷாஷ்வத் = சாஸ்வதம்

#951 ஷாஷ்வதீ; = நிரந்தரமானவள்()
ஐஷ்வர்ய = ஆதிபத்தியம் - நாயகம்

#952 ஷாஷ்வதைஷ்வர்யா; = உயர்ந்த நிலையான அதிபதியாக கோலோச்சுபவள் ()
ஷர்மன் = பேரின்பம்
ஷர்மத = இன்பம் தருதல்

#953 ஷர்மதா; = பேரானந்தம் தருபவள் ()
ஷம்பு = சம்பு - சிவபெருமானின் நாமம்
மோஹினீ = மோஹிப்பவள்

#954 ஷம்பு மோஹினீ; = சிவனை வசீகரிப்பவள் ()
தர = பூமி

#955 தரா; = பூமியைப் போன்றவள் ie  தாங்குபவள்  - துணை நின்று பாதுகாப்பவள் 


()
தர =  மலை 
சுதா = புத்திரி

#956 தரசுதா; = மலைமகள் (ஹிமவானின் புத்திரி)#957 தன்யா; = தனங்களுக்கு   அதிபதி (அனைத்து வகை செல்வங்களும்) 
#958 தர்மிணீ; = தர்மத்தின் வடிவானவள் 


()
வர்த்தின் = பெருகுதல்

#959 தர்ம வர்த்தினீ; = தர்மத்தை பெருகச் செய்பவள்  ()
லோக = உலகம்
அதீத = அப்பாற்பட்டு 

#960 லோகாதீதா; = லோகங்களைக் கடந்து நிற்பவள் ( பதினான்கு லோகங்கள்) 
#961 குணாதீதா; = குணங்களைக் கடந்தவள் (சத்துவம்- ராஜசம்-தாமசம் என்ற முக்குணங்கள்)()
சர்வம் = அனைத்தும்

#962 சர்வாதீதா; = அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவள் ()
சமாத்மக =  அமைதியான - நிதானமான 

#963 சமாத்மிகா; =  நிதாமான அமைதியான போக்கை உடையவள் - சாந்தம் நிறைந்தவள் 


()
பந்தூக = நாதப்பூ - Midday flower - (Pentapetes phoenicea  - Botanical name)
குசும = மலர் 
ப்ரக்யா = சிறப்பு - அமைப்பு - தோற்றம்

#964 பந்தூக குசுமப்ரக்யா; = நாதப்பூவினைப் போன்ற மாட்சிமை பொருந்தியவள்#965 பாலா; = பாலாம்பிகையாக அருளுபவள் *

*பாலா என்பவள் அம்பிகையின் பால (சிறுமி) அவதாரம். அவளுள் உறைந்திருக்கும் கள்ளமற்ற சிறுமியின் உருவகம். 


()
லீலா = பொழுதுபோக்கு- விளையாட்டு
வினோதின் = கேளிக்கை

#966 லீலா வினோதினீ; = லீலைகளில்  மகிழ்ந்திருப்பவள் - உலக சிருஷ்டி , ஸ்திதி, லயம் எனும் கேளிக்கையில் உவகையுடன் ஈடுபட்டிருப்பவள் #967 சுமங்கலீ; = நலனையெல்லாம் அருளுபவள் ()
சுக = சுகம்
கர = நிகழ்வித்தல் 

#968 சுககரீ; =  சுகம் பயப்பவள் ()
சுவேஷ =  புனைந்திருத்தல் - அலங்கரித்திருத்தல்

#969 சுவேஷாட்யா; = அழகிய அபரண-அலங்காரம் தரித்திருப்பவள் 

#970 சுவாசினீ = சௌமாங்கல்யத்துடன் திகழ்பவள் - நித்ய-சுமங்கலி()
அர்சனா = வழிபாடு
ப்ரீதா = மகிழ்தல் - விரும்புதல் 

#971 சுவாசின்யர்சனப்ரீதா; = சுமங்கலிகளின் பூஜையால் பெரிதும் மகிழ்பவள் 
#972 ஷோபனா;=  பிராசிப்பவள் - ஜொலிப்பவள் 

#973 ஷுத்த மானஸா; = சுத்த சித்தமுடையவள்  (புலன்களால் மாசுப்படுத்தப்படாத பரிசுத்த மனம்) (சுத்த சைதன்யமாக மிளிர்கிறாள்) ()
பிந்து = ஸ்ரீசக்கரத்தின் மத்திய பாகம் (அவள் வீற்றிருக்கும் அரியணை)
தர்பண = காணிக்கை 
சந்துஷ்ட = திருப்தியடைதல்  

#974 பிந்து தர்பண சந்துஶ்டா;  = பிந்துவில் கொடுக்கப்படும் தர்ப்பண அர்பணிப்பில் உவகையடைபவள் 

#975 பூர்வஜா; = பிரபஞ்ச சிருஷ்டிக்கு முந்தையவள் = ஆதி முதலானவள் - மூத்தவள் 
Lalitha Sahasranama (950-975)


Vibhoothi Visthaaram


SashvathI;
SashvathaishwaryA;
SharmadhA;
shambhu mOhinI;
DharA;
DharasuthA;
DhanyA;
DharmiNI;
Dharma vardhinI;
Loka-atheethA;
GuNa-atheethA;
Sarva-atheethA;
SamaathmikA;
Bhandhooka kusuma prakhyA;
BalA;
Leela VinodhinI;
SumangalI;
Sukhakari;
SuvEshaadyA;
SuvaasinI;
Suvasinyarchana preethA;
AaShobhanA;
Shuddha maanasA;
Bindhu tharpaNa santhushtA;
PoorvajA;()
Shashvath = permanent

#951 ShashvathI; = She who is perpetual ()
Aishvarya = Supremacy 

#952 SashvathaishwaryA; = She who holds the eternal supremacy


()
Sharman = bliss 
Sharmada = conferring happiness

#953 SharmadhA; = Who is propitious ()
Shambhu = Name of Lord Shiva
Mohini = Who enchants

#954 Shambhu mOhinI; = Who fascinates Lord Shiva ()
Dhara = Earth

#955 DharA; = She who is Mother Earth ie who supports, protects..
()
Dhara = Mountain
Sutha = Daughter 

#956 DharasuthA; = Who is the daughter of Himaan (king of Mountains) 

#957 DhanyA; = Who possess great wealth and good fortune (wealth of all kind) 

#958 DharmiNI;= She who is virtuous 

()
Vardhin = to increase

#959 Dharma vardhinI; = Who motivates and augments dharma ()
Loka = world
Atheetha = is beyond

#960 Loka-atheethA; = Who transcends the worlds (14 lokas) #961 GuNa-atheethA; Who is beyond attributes ( Sathva- Rajasa- Tamasa = tri-GuNas) 
#962 sarva-atheethA;= Who is surpasses everything (all that is known / unknown) ()
samaatmaka = possessing equanimity

#963 SamaathmikA; = Who is calm and composed - is serene. ()
Bhandhooka = Bhandhooka - Midday flower - (Pentapetes phoenicea  - Botanical name)
Kusuma = Flower 
Prakhya = appearance - splendour

#964 Bhandhooka kusuma prakhyA; = She who is like Bandhook flowers in appearance and grandeur.#965 BalA; = She who is Bala (child) (young girl) *

*Bala refers to her manifestation as a nine year old young girl. It refers to the child within her. ()
leela = sport - play
Vinodhin = amusing 

#966 Leela VinodhinI; = Who is amused and finds delight in divine play (sport of creation-sustenance and dissolution)#967 SumangalI; = Who favours good fortune ()
Sukha = Happiness
Kara = causing - producing

#968 Sukhakari; = Who causes happiness ()
Suvesha = beautifully adorned
aadhya = richly endowed 

#969 SuvEshaadyA; = Who is beautifully, royally clad#970 SuvaasinI; = Who is an ever-auspicous,  virtuous married woman()
archana = worship 
preetha = delighted 

#971 Suvasinyarchana preethA; = Who is pleased by the worship of Suvasinis 
(suvasini = virtuous married woman)
#972 ShobhanA;= Who is radiant 
#973 Shuddha maanasA; = Who is pure minded. (mind wihtout association of senses)
(shines as pure brahman) ()
Bindhu = Central point in Shri.Chakra where she is seated
TharpaN = offering - satiating 
Santhushta = gratifying

#974 Bindhu tharpaNa santhushtA; = Who is very gladdened by the offering made 
to the Bindhu(of Shri Chakra) #975 PoorvajA; = Who is existed prior to Cosmic creation - The first existence (eldest)