June 08, 2018

லலிதா சஹஸ்ர நாமம் (314 - 321) (with English Meanings)


பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம்
ராகேந்து வதனா;
ரதி ரூபா;
ரதிப்ரியா;
ரக்ஷாகரீ;
ராக்ஷஸக்னீ;
ராமா;
ரமண லம்படா;
காம்யா;

() ராகா = முழு நிலவு
  இந்து = நிலவு

#314 ராகேந்து வதனா = முழுமதியைப் போன்ற முகமுடையாள்

#315 ரதிரூபா = ரதியைப் பொன்ற எழில் கொண்டவள் (மன்மதனின் துணைவி) *

#316 ரதிப்ரியா = ரதியிடம் பிரியமுடையவள் *

* ரதியும் மன்மதனும் ஆசை, அழகு, காதல், காமம் முதலியவற்றின் உருவகங்கள்.  இவர்களின் இயக்கம் பிரபஞ்ச விரிவாக்கத்திற்கு வகை செய்கிறது. அம்பிகை ரதியின் பால் கருணை கொண்டு, சிவபெருமானின் நெற்றிக்கண்ணில் தீக்கிரையான ரதியின் துணைவனான மன்மதனை உயிர்ப்பிக்கச் செய்தாள். தாக்ஷாயணியாக அவதரித்த பொழுது ரதியின் சகோதரியாகியவள், எனவே ரதியின்பால் பிரியம் கொண்டவள் என்று அனுமானிக்கலாம்.
மற்றொரு கோணம்:
ஆசை, மாயைக்கு கட்டுப்படுதல் முதலியவை பிரபஞ்ச துவக்கத்திற்கும் சுழற்சிக்கும் அடிப்படை. அம்பிகையே மாயாஸ்வரூபிணியானவள், எனவே பிரபஞ்ச சுழற்சிக்கு முதல் காரணமாக அறியப்படுகிறாள். அதற்கு துணை நிற்கும் ரதியின் ரூபமாகவும், அதனை போஷிக்கும் அவளிடம் பிரியமானவளாகவும் விளக்கப்படுகிறாள்.

() ரக்ஷா = பாதுகாப்பு 

#317 ரக்ஷாகரீ = ரக்ஷிப்பவள் - போஷிப்பவள்

() ராக்ஷஸ = அரக்கன் - அசுரகுணம் - அசுபம் - கேடு
   அக்னி = நெருப்பு

#318 ராக்ஷசாக்னீ = அரக்கர்களை / அரக்க குணங்களை அழிப்பவள் (தீயிட்டு பொசுக்குபவள்)

#319 ராமா = வசீகரிக்கும் நளினம் கொண்டவள்

() ரமண = மனதிற்கினிய = காதலி
   லம்பட = கவர்ச்சி - வசீகரிக்கும் தோற்றம்

#320 ரமண லம்படா = இன்பமூட்டும் அன்பிற்கினியவள் ( ஈஸ்வரனின் அன்பிற்குறியவள் ) *

#321 காம்யா = விரும்பத்தக்கவள் *

* சில நாமங்கள் இச்சை, காதல், காமம் முதலியவற்றை குறிப்பிடுகின்றன. இதன்மூலம் பிரபஞ்ச இயக்கத்தின் மூலக்காரணமான 'இச்சா-சக்தி' யாக அவள் செயல்படுவது சுட்டிக்காட்டப் படுகிறது. 

முடிவில் அவளே 'ஞானசக்தி'யாகி ஆட்கொள்ளும் போது மனதிற்கும் அறிவுக்கும் இனியவளாகி அருள்கிறாள்.

Lalitha Sahasranama (314 - 321)


Pancha Brahma Swaroopam

Rakenthu vadhanaa;
Rathi Roopa;
Rathipriyaa;
Rakshaakari;
Rakshasakni;
Raama;
RamaNa lampada;
kaamya;

() Raakaa = full moon
    Indhu = moon

#314 Raakendhu vadhana = Whose face beams like the full-moon

#315 Rathi Roopa = Whose beauty is like that of Rathi(wife of Manmatha) *

#316 Rathi Priya = Who is fond of Rathi(wife of Manmatha) *


Rathi and Manmatha are personifications of desire, beauty, love and resultant creation of the universe. Mother took compassion on Rathi and made Lord Shiva to bring back Manmatha to life, when he was burnt to ashes by shiva's third eye. Also during her birth as Dhakshayini she is Rathi's sister, therefore fond of Rathi.

Another perspective:

Desire and 'veil of Maya' are vital for creation and sustenance of the universe. Mother takes the form of desire and becomes Maya-Swaroopini. Her aspects results in bringing forth the creation and she is passionate about it.

() Raksha = protection

#317 Rakshaakari = She who is the protector

() Rakshasa = demon - demonic - evil
   agni = fire

#318 RaakShasagni = Who is the destroyer of evil (to consume by fire)

#319 Raamaa = Who is charmingly graceful and feminine

() RamaNa = pleasing - lover
    Lampata = voluptuous

#320 RamaNa Lampataa = Who is a delightful lover ( of her lord)*

#321 Kaamya = She Who is desirable*

  • Some set of names are talking about desire, love and thereby conception of cosmos and resultant formation of the universe.
  • During journey towards liberation, she becomes the 'enlightenment' towards which jiva's aspiration is redefined.

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (307 - 313)பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம்

ரம்யா;
ராஜீவ லோசனா;
ரஞ்சனீ;

ரமணீ;

ரஸ்யா;
ரணத் கிண்கிணி மேகலா;
ரமா;#307 ரம்யா = அழகு நிறைந்தவள் - வனப்பு மிகுந்தவள்

() ராஜீவ = நீலத் தாமரை மலர் - தாமரை மலர் - மான்வகைகளில் ஒன்று - மீன் வகைகளில் ஒன்று


#308 ராஜீவ லோசனா = தாமரை விழியினள் ( மான்விழி - மீன்விழி) *

அன்னையின் பேரெழிலை குறிக்கும் சொற்களாக நாமங்கள் வருகின்றன. ஒரு சொல்லுக்கே பல பொருள்கள் கற்பிக்கப் படுகின்றன. அவள் எழில் விழியை மான்விழிக்கும் மீன்விழிக்கும் கூட உவமை கொள்ளலாம்.

#309 ரஞ்சனீ = (ஜீவனை) சந்தோஷத்திற்கு உட்படுத்துபவள் - ஆனந்தப்படுத்துபவள்

#310 ரமணீ = மகிழ்ச்சியானவள்-இன்பமானவள் ( மகிழ்விப்பவள் - இன்பம் தருபவள் )

() ரஸ = சாறு - சாரம்

#311 ரஸ்யா = சாரமானவள் (உயிர்ப்பின் சாரம், ப்ரபஞ்த்தின் சாரம்)

() ரணத் = சப்தமிடும் - ஒலிக்கும்
கிண்கிணி = சிறு மணி
மேகலா = ஒட்டியாணம் - இடையாபரணம்

#312 ரணத் கிண்கிணி மேகலா = கிண்கிணிக்கும் சிறுமணிகள் கோர்த்த ஒட்டியாணம் அணிபவள்

#313 ரமா = ஐஸ்வர்யம் அருளும் ஸ்ரீலக்ஷ்மியுமானவள்

(தொடரும்)Lalitha Sahasranama (306 - 313)

Pancha Brahma Swaroopam 

Ramya;
Rajeeva Lochana;
Ranjani;
RamaNi;
Rasya;
RaNath kinkini mEkhala;
ramaa;


#306 Ramya = She who is lovely - Who is charming

() Rajeeva = blue lotus flower - lotus flower - deer - fish
   Lochan = eyes

#307 Rajeeva Lochana = Who is lotus eyed ( doe eyed or fish eyed ) *

We can interpret that, Mother's eyes are so beautiful, that it can be compared to everything that can describe beauty. Quite a number of Sanskrit words have multiple meanings, which are left to the devotee's imagination and perception.

#308 Ranjani = Who pleases and delights (the jiva)

#308 RamaNi = Who is Joy (who spreads joy)

() rasa = essence - nector

#309 Rasya = She who is flavours the essence (of existence)

() Ranath = sounding - ringing
kinkini = small bell
mEkala = belt- girdle

#310 Ranath kinkini mekhala = Who wears a girdle decorated with strings of small tinkling bells

#311 Ramaa = She who is the goddess of forture .i.e. Sri.Lakshmi

(to continue)

May 22, 2018

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (301 - 306)பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம்

ஹ்ரீம்காரீ;
ஹ்ரீமதீ;
ஹ்ருத்யா;
ஹேயோபாதேய வர்ஜிதா;
ராஜ ராஜார்ச்சிதா;
ராஜ்ஞீ;


#301 ஹ்ரீம்காரீ = ஹ்ரீம் என்ற மந்திரமானவள் *

* ஹ்ரீம் என்பது பீஜாக்ஷர மந்திரம். பீஜம் என்றால் விதை. பீஜ அக்ஷரங்கள் ஆன்ம தத்துவத்துடன்  தொடர்புடையது. மந்திரசக்தி பீஜாக்ஷரத்தின் பிரயோகத்தில் பன்மடங்கு உயர்கிறது.
ஓம் என்ற பீஜாக்ஷரம் பெரும்பாலும் த்ரிமூர்த்திகளை விளிக்கும்.

Refering: speakingtree.in:

"Hreem is the Mantra of Mahamaya or Bhuvaneshwari.  The best and the most powerful make a person leader of men and help get a person all he needs.  ‘ Ha ' means Shiva, ‘ Ra ' is prakriti, ‘ ee ' means Mahamaya. Nada is the Mother of the Universe, and bindu is the dispeller of sorrow."


For general reading of Bija mantras of various deities 


() ஹ்ரீமத் = அடக்கமான

#302 ஹ்ரீமதீ = அடக்கமானவள் ; ஆர்பபாட்டமற்ற சாந்தம் நிறைந்தவள்

#303 ஹ்ருத்யா = ஹ்ருதயத்தில் (இதயத்தில்) வசிப்பவள் - ஹ்ருதய வாசினி

() ஹேய = கழித்தல் - விலக்குதல்
உபாத்யேய = தேர்ந்தெடுத்தல் அல்லது அனுமதித்தல்
வர்ஜிதா = இல்லாத


#304 ஹேயோபாதேய வர்ஜிதா = எதனையும் தள்ளி விலக்குதற்கும் விரும்பி ஏற்பதற்கும் அப்பாற்ப்பட்டவள் *

பிரம்மம் என்ற உயர்ந்த தத்துவமாக ஸ்திரம் கொண்டிருப்பதால் எப்படிப்பட்ட நியதி நியமங்களாலும் கட்டுப்படாதவள். எப்பொருளைத் தள்ளலையும் கொள்ளலையும் தாண்டி நிற்ப்பவள். பூர்ணத்தின் இயல்பாக இருப்பதால் அவளை எதுவும் கட்டுப்படுத்துவதில்லை.


#305 ராஜ ராஜார்ச்சிதா = மஹாராஜனாலும் (பேரரசர்களால்) அர்சிக்கபடுபவள்; துதிக்கப்படுபவள்

#306 ராஜ்ஞீ = மஹாராணி (பிரபஞ்சத்தின் பேரரசனான சிவனின் அர்தாங்கினி என்பதாலும் மஹாராணி என்று புரிதல்)

(தொடரும்)


Lalitha Sahasranama (301 - 306)

Pancha Brahma Swaroopam

Hreemkaari;
Hreemathi;
Hrudhya;
HeyOpaadEya varjitha;
Raja-Rajaarchitha;
Rajnyee;


#301 hreemkaari = She who is the mantra "hreem" *

*hreem is the bija akshara. Bija means seed. Bija akshara(syllable)  are seed syllables which are connected with the spiritual principles. Mantra's potency and power is increased when bijakshara is added. 

Bijakshara "Om" is most common, often refering Trimurtis.


Refering: speakingtree.in:

"Hreem is the Mantra of Mahamaya or Bhuvaneshwari. The best and the most powerful make a person leader of men and help get a person all he needs. ‘ Ha ' means Shiva, ‘ Ra ' is prakriti, ‘ ee ' means Mahamaya. Nada is the Mother of the Universe,  and bindu is the dispeller of sorrow."


For general reading of Bija mantras of various deities 


() hreemat = modest

#302 hreemathi = She who is modest

#303 hrudhya = Who dwells in the heart (resides in the heart as the soul)

() heya = to diminish or subtract
upadheya = to choose or allow 
varjitha = devoid of


#304 HeyOpadhEya varjithaa = She who has nothing to include or exclude - accept or reject *

She stands in highest standpoint of brahmam, hence no rules or scriptures to follow, accept or reject,
as she resides as totality and sees herself in cosmic unity.


() Raja-raja = emperor - king of kings

#305 Raja rajarchitha = Who is praised and revered by 'king of kings'

#306 Rajnyee = She who is the queen ( of king of kings...i.e. shiva)

(to continue)


May 05, 2018

பெயரிலிநிறத்தைப் பாரத்து முகம் சுளிக்காதே;
எளிமையைக் கண்டு எள்ளி நகையாடாதே;
அமைதியாக இருப்பதால் அறிவுரைகள் அடுக்காதே;
அயலான் என்பதால் அத்துமீறிப் பேசாதே;

நான் கேளாமலே
எனக்கும் ஜாதிக்குறியிட்டு - உன்
சிறுமதியின் சிறையில் சீரழிக்காதே.

போதும் நிறுத்து
என்னைப் படச்சுருளில் புதைத்து விடாதே..
நான் அடையாளம் தொலைத்தவன்.

என்னைக் கேள்விக்கு உட்படுத்தாதே,
நான் சுதந்திரத்தை நேசிப்பவன்
தொல்லையின்றி திரிபவன்
எல்லைகள் கடந்தவன்
அவமானங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன்
அசாதாரணமானவன்,

நீயோ சராசரி பாதசாரி,
ஆகையால்...
எதையும் மதிப்பிடாமல்
சலனமின்றி கடந்து போ!
(வல்லமை படக் கவிதைப் போட்டிக்காக - April 30 2018 )

(இக்கவிதை அந்த வாரத்தின் சிறந்த கவிதையாக வல்லமை குழுவினரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. மிக்க நன்றி வல்லமை குழுவிற்கு)

லலிதா சஹஸ்ர நாமம் 291-300பஞ்ச ப்ரம்ம ஸ்வரூபம்

புருஷார்த்த ப்ரதா;

பூர்ணா;

போகினீ;
புவனேஸ்வரீ;
அம்பிகா;
அனாதி நிதனா;
ஹரி ப்ரம்மேந்திர சேவிதா;
நாராயணீ;
நாத ரூபா;
நாம ரூப விவர்ஜிதா;


() புருஷார்த்த = மனித இலக்குகள் 
ப்ரதா = வழங்குபவள்


#291 புருஷார்த்த ப்ரதா = மனிதக் குறிக்கோளுடன் தொடர்புடைய தேடல்களின் பலா-பலன்களை அருள்பவள் *

மனிதனின் செயல்கள் நால்வகை நோக்கங்களுடன் அமைகிறது. தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ என்ற நால்வகைக்குள் அவை அடங்கிவிடுவன.


தர்ம- புண்ய காரியங்களின் ஈடுபடுவது, கொண்ட கடமைகளை ஆற்றுவது 
அர்த்த - பொருளீட்டுதல், சொத்து சேர்த்தல்
காம - ஆசைகள், அபிலாஷைகள், இன்பத்திற்காக முனைவது
மோக்ஷ - வீடுபேறு என்ற இறுதி இலக்கிற்கு உரிய பயணம்

இவை அனைத்தையும் அருள்பவள்.

#292 பூர்ணா = முழுமையானவள் (குறைபாடு அற்ற) - பூர்ணத்துவம் நிறைந்தவள் *

பூர்ணத்தைப் பற்ரிய வேத மந்திரம்:
ஓம் பூர்ணமத: பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதஸ்யதே
பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே  


அது பூரணமானது-முழுமையானது. இதுவும் பூரணமானது. அதனிலிருந்து இது தோன்றியது.  அதனிலிருந்து இதனை எடுத்தாலும், கழித்தாலும் எஞ்சி இருக்கும் அது சாஸ்வதப் பூர்ணமாகவே விளங்கும்.
அது என்பது பிரம்மத்தையும், இது என்பது சிருஷ்டி, பிரபஞ்சம் மற்றும் ஜீவாத்மாவைக் குறிக்கிறது. 

#293 போகினீ = துய்ப்பவள் ; அனுபவிப்பவள்; நுகர்பவள் *

இவ்விடத்தில் சுகிப்பது என்பது சுகபோகங்கள் என்றல்லாது அனைத்து அனுபவங்களிலும் திளைப்பது என்ற பொருளில் வரும். அவள் விளையாட்டை உருவாக்குகிறாள். ஆடுகிறாள். அவளே வெற்றிக் கொண்டாடுகிறாள். துவண்டு தோற்கிறாள்.  பிரபஞ்ச விளையாட்டில் மூழ்கித் துய்க்கிறாள். அவளே இந்த லீலைகளை அவதானிப்பவளாகவும் இருக்கிறாள்.

#294 புவனேஸ்வரீ = சகல புவனங்களையும் ஆளுபவள்

#295 அம்பிகா = பிரப்ஞ்சத் தாயானவள்

() அனாதி = ஆதி இல்லாத
நிதனா = அந்தம் இல்லாத


#296 அனாதி நிதனா = ஆதி அந்தம் இல்லாத சாஸ்வதமானவள்

#297 ஹரி ப்ரமேந்திர சேவிதா = ஹரி, பிரம்மா, இந்திரர்களால் தொழுது வணங்கப்படுபவள்

#298 நாராயணீ = நாராயண அம்சத்தின் பெண்வடிவம் *

நார எனும் சொல் மனிதனைக் குறிக்கும் ஆயன என்றால் தோன்றுதல் / வருதல் என்றும் பொருள் அவளிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த இந்த சிருஷ்டிக்கு அவளே அன்னை. அவள் நாராயணீ. 
#299 நாத ரூபா = ஒலி (நாதம்) வடிவானவள் (பிரபஞ்சத்தின் முதல் ஒலி, ஓம் என்னும் நாதம்) 

() நாம = பெயர் / அடையாளம்
ரூப = வடிவங்கள்

விவர்ஜிதா = அற்ற - இல்லாத

#300  நாம ரூப விவர்ஜிதா = வடிவ அடையாளங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவள்


(தொடரும்) 


Lalitha Sahasranama (291-300) 

Pancha Brahma Swaroopam


Purushaartha pradha;
Poorna;
BhvanEshwari;
Ambika;
Anaadhi nidhana;
Hari brahmendra sEvitha;
Narayani;
Naadha roopa;
Naama roopa vivarjitha;


() purusha-artha = aim of human existence - human objectives * 
pradha = giver


#291 Purushaartha Pradha = Who confers the fruits of human pursuits *

*purushaartha is mentioned to be four types.Human objective is to seek fulfillment and happiness which basically falls under one of the four categories, ie. Dharma-artha-kama-moksha.
Dharma - duties and duty-bound acts and behaviours
artha - acquisition of wealth and related actions
kaama - desires and pleasures
moksha - liberation.


#292 Poorna = Who is Complete(without defect) - the Whole -the totality *

There is a Vedic mantra:

Om poornamadah poornamidam poornaat poornamudachyate
Poornasya poornamaadaaya poornamevaavashishyate


That is complete and perfect. This is complete and perfect. From that fullness comes this fullness. From 'that' infinite -totality, after removing i.e. taking / creating 'this',  'that' totality continues to remain total and infinite.

'That' here refers to the totality (brahmam) . 'This' refers to jiva or creation.


#293 Bhogini = She who is the Enjoyer *

Enjoyer here refers not material luxuary, but is deemed to mean who goes through every experience.  She creates the sport, plays the sport, watches the game. She wins, she loses. she immerses herself in sport or lila of her creation and is the enjoyer.


#294 BhuvanEshwari = Who rules the universe

#295 Ambika = Who is the mother of the universe

() Anaadhi = beginningless -eternal 
Nidhana = cause - cessation or end

#296 Anaadhi Nidhana = She who is perpetual - immortal


#297 Hari BrahmEndra Sevitha = Who is served and worshipped by SriHari, Brahma and Indra


#298 Narayani = Who is the female aspect of Narayana *

Nara may mean mortal or men. aayana is arrival. It is from her the creation has sprung, she is the mother, she is Narayani.

#299 Naadha Roopa = Who is in the form of sound (music) ( om is the first music)

() Naama = name
Roopa = form
Vivarjitha = without


#300 Naama Roopa Vivarjitha = Who is devoid of name and form

(to continue) 

April 20, 2018

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (287-290) (with English Meanings)பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம்

நிஜாக்ஞா ரூப நிகமா;
புண்யா புண்ய ஃபலப்ரதா;
ஸ்ருதி சீமந்த சிந்தூரீ க்ருத பாதாப்ஜ தூலிகா;
சகலாகம சந்தோஹ ஷுக்தி சம்புட மௌக்திகா;


() நிஜ = உள்ளுரையும் - இயல்பான
ஆக்ஞா = ஆணைகள்
ரூப = ரூபம் கொண்டு
நிகமா = வேதங்கள் - வேத சாஸ்திரங்கள்


# 287 = நிஜாக்ஞா ரூப நிகமா = தன்னுள் உள்ளுரையும் ஆணைகளையே பிரபஞ்ச வேதத்தின் ரூபமாக்கியவள்

() அபுண்யா = பாபங்கள்
ஃபல = பலன் 
ப்ரதா = வழங்குதல்


# 288 புண்யாபுணய ஃபலப்ரதா = புண்ய பாப கார்யங்களின் பலன்களை பங்கிட்டுக் கொடுப்பவள்

() ஷ்ருதி = வேதம் (வேத வடிவான வேத-மாதா) 
சீமந்த = உச்சி வகிடு 
சிந்தூர = குங்குமம்
க்ருத = பேறப்பட்ட
பாதாப்ஜ = தாமரைப் பாதம்
தூலிக = தூசி


# 289 ஷ்ருதி சீமந்த சிந்தூர க்ருத பாதாப்ஜ தூலிகா = தனது பாதத்தாமரைத் தூசியால் வேதமாதாவின் வகிட்டு சிந்தூரத்தை அலங்கரிப்பவள் *

* நான்கு வேதங்களை தேவதைகளாக உருவகப்படுத்தி, அவர்கள் அன்னையை தொழுதெழும்போது, அவள் பாதத்தின் தூசி (சிவந்த நிறம்)  சிந்தூரமாக வேத-தேவதைகளின் வகிட்டை அலங்கரிப்பதாக நாமம் உரைக்கிறது.

() சகல = முழுவதும் - சர்வமும்
ஆகம = வேத சாஸ்திரங்கள்
சந்தொஹ = அபரீமிதம் - முழுமை - அனேகம்
ஷுக்தி = முத்துச்சிப்பி 
சம்புட = உறை - தொகுப்பு
மௌக்திக = முத்து


# 290 சகலாகம சந்தோஹ ஷுக்தி சம்புட மௌக்திகா = சிப்பியென விளங்கும் ஆகம நியமங்களின் உள்ளுரையும் முத்தாக திகழ்பவள் *

* ஆகம நியமங்கள் அனைத்தும் முத்தை சுமந்து நிற்கும் சிப்பியைப் போன்றதே. அதனுள் உறையும் பரம்பொருளே சாரமானவள்.  பரம்பொருளை அடைவதற்கான வழிகளே நியம சாஸ்திரங்கள். பக்தியினாலும் ஞானத்தாலும் பரம்பொருளின் அருகாமையை உணர்ந்தவனுக்கு சாஸ்திரங்களும் ஆகம நியமங்களின் முக்கியத்துவமும் அதிக ஈர்புடையதாக இருக்காது.

(தொடரும்)

Lalitha Sahasranama (287 - 290)

Pancha Brahma Swaroopam

Nijaagnya roopa nigama;
punyaapunya phala pradhaa;
Shruthi seemantha sindhoori Krutha paadhaabhja dhoolika;
Sakala-agama sandhoha shukthi samputa maukthika;


() nija = inborn or innate 
aagnya = order 
roopa = form
nigama = vedas or vedic texts


#287 nijaagnya roopa nigama = She Whose inherent commands have become vedas

() apunya = wrong doings 
phala = fruits - result
pradha = giver


#288 Punya-apunya phala pradha = Who apportions the fruits of sins and virtues

() Shruthi = veda (personified vedic goddess) 
seemantha = parting of hair 
sindhoor = vermilion - (kumkum)
krutha = obtained
paadhaabja = lotus like foot 
dhoolik = dust


#289 Shruthi seemantha sindhoori Krutha paadhaabhja dhoolika = Dust from whose lotus feet has become the auspicious sindhoor(kumkum) of Vedic goddesses *
*Four vedhas who are personified as goddesses, prostrate mother lalitha and dust from mother's 
feet settle down as sindhoor in their parted hair.


() sakala = all - total 
aagama = guidelines on vedic rituals
sandhoh = abundance - multitude - totality
shukthi = pearl oyster shell 
samputa = folder - package
mauthik = pearl


#290 Sakala-agama sandhoha shukthi samputa maukthika = Who is like the precious pearl, inside the shell of vedic doctrines *


* The naama reflects that she is the precious pearl inside the vedas or vedic rituals and scriptures. She is the susbtance, rest of it is only the path or guidelines which leads us in right direction.  Even oyster or shell is done away with, when we get the pearl. Likewise if we reach her abode and grasp her with our undiluted bhakthi, doctrines and rituals are merely the path and hence is of no greater concern when we reach the destination.


( to continue)