July 12, 2018

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (341 - 345) (with English meanings)க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரக்ஞ ரூபம்

க்ஷேத்ர ஸ்வரூபா';
க்ஷேத்ரேஸி;
க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரக்ஞ பாலினீ;
க்ஷய விருத்தி நிர்முக்தா;
க்ஷேத்ர பால சமர்ச்சிதா;


() க்ஷேத்ர = உடல் - தேகம் - சரீரம்
ஸ்வரூப = வடிவம் - ரூபம்


#341 க்ஷேத்ர ஸ்வரூபா = ரூப-வடிவாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்துபவள் *

*  உடல் என்பது சூக்ஷும / ஸ்தூல/ காரண சரீரத்தையும் குறிக்கும்


() ஈஷா = இறைவன் - எஜமானன்- ஆள்பவன்
ஈஷி(த்வா) = ஆளுமை- இறைவி - தலைவி - இறையாண்மை
க்ஷேத்ரேஷா = சிவன்


#342 க்ஷேத்ரேஷி = அனைத்து ரூப-வடிவ காரணிகளை (அதன் தத்துவங்களை) ஆளுபவள் 


#342 க்ஷேத்ரேஷி =  க்ஷேத்ரேஷனாக விளங்கும் சிவனின் துணைவி

() க்ஷேத்ரக்ஞா = அறிவு - அறிபவன் - ஜீவன் - ஆத்மா

#343 க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரக்ஞ பாலினி = ரூப நாம வடிவங்களாகவும், அதன் அறிவாகவும் - அறிபவனாகவும் விளங்கும் அனைத்தையும் பரிபாலிப்பவள்

() க்ஷய = தேய்கின்ற = தாழ்ச்சி 
விருத்தி = வளர்கின்ற = வளர்ச்சி = பெருக்கம்
நிர்முக்தா = விடுபடுதல்


#344 க்ஷய விருத்தி நிர்முக்தா = உயர்ச்சி வீழ்ச்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டுத் திகழ்பவள்

() பாலன = பரிபாலனம் - பராமரிப்பு
சமர்ச்சித = போற்றுதல் - அலங்கரித்து வழிபடுதல் - கௌரவித்தல்
க்ஷேத்ரபால = சிவனின் குழந்தை வடிவம்


#342 க்ஷேத்ரபால சமர்ச்சிதா = ஜீவாத்மாக்களால் அர்ச்சிக்கப்படுபவள் (க்ஷேத்ரம் என்ற ரூப நாமத்தை பராமரிக்கும் ஜீவன்) 


#342 க்ஷேத்ரபால சமர்ச்சிதா = தேவதைகளால் ஸ்துதி செய்யப்படுபவள் ( ரூப நாம வடிவங்களை தாங்கும் ஜீவனை பரிபாலித்து காக்கும் தேவதைகள்) 


#342 க்ஷேத்ரபால சமர்ச்சிதா = ஈசனால் போற்றப்படுபவள்
* அவரவர் புரிதலின் கோணத்திற்கு ஏற்ப பொருள் உணரப்படும்

(தொடரும்)


Lalitha Sahasranama (341- 345 )

Kshetra Kshetrajna Roopam

Kshetra Swaroopa;

Kshetreshi;
Kshetra kshethrajna paalini;
Kshaya Vruthi Nirmuktha;
Kshetra Paala Samarchitha;


() Kshetra = body 
swaroopa = form


#341 Kshetra Swaroopa = Who is in the form of matter (bodies; gross / subtle)

() Esha = lord, powerful, master
Eshi(thva) = supremacy, goddess, commanding, reigning 
Kshetresha = Shiva


#342 Kshetreshi = Who rules the entire manifestation of matter (bodies)


#342 Kshetreshi = who is the consort of Kshetresha (shiva)

() Kshetrajna = knowledge , knower, soul

#343 Kshetra Kshetrajna paalini = Who protects the gross manifestations and the jiva + pervading
the body (ie the soul)


() Kshaya = waning - decrement
Vruthi = increment - increase 
Nir-muktha - liberated - set free


#344 Kshaya Vruthi Nirmuktha = she who surpasses growth or decay

() paalana = to care - maintain 
samarchith = to honour - decorate - worship
Kshetra pala = shiva's infant form


#345 Kshetra-paala samarchitha = Who is glorified and worshipped by jivas (who care for their bodies)


#345 Kshetrapaala samarchitha = Who is glorified by shiva (Kshetrapaala)


#345 Kshetrapaala samarchitha = Who is worshipped by demi-gods (protectors of jivas)

* Interpretations vary according to each one's perspective

(to continue)

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ( 334 - 340 ) (with English meanings)


பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம்

விஷ்வாதிகா;

வேத வேத்யா;
விந்த்யாசல நிவாசினீ;
விதாத்ரீ;
வேத ஜனனீ;
விஷ்ணு மாயா;
விலாசினீ;


() விஷ்வ = ஜகம் - ஜகத் - உலகம் - பிரபஞ்சம்
   அதிக் = அதை விட - அதிகமாக - மேம்பட்ட - அசாதாரணமான


#334 விஷ்வாதிகா = ஜகத்திற்கு அப்பாற்பட்டவள் - ( அறிவுக்கு புலப்படாதவள் - புலனுக்கெட்டாதவள் ) 

() வேத்யா = அறியப்படுவது - அறிவினால் உணரப்படும் பொருள் 
   வேத = மெய்ப்பொருள் - மெய்யறிவு


#335 வேத வேத்யா = வேதத்தினால் உணரப்படுபவள் *

* வேதம் என்பது மெய்யறிவைக் குறிக்கும். மெய்ப்பொருளை உணர்ந்து உய்தலை  உணர்த்துகிறது. இப்பயணம் கர்மம், பக்தி, ஞானம் போன்ற எவ்வழியிலும் உணரப்படலாம்.


() அசல = மலை

#336 விந்தியாசல நிவாசினீ = விந்திய மலைத்தொடர்களில் வாசம் செய்பவள்

() விதாத்ரீ = தாய் - சிருஷ்டிப்பவள்

#337 விதாத்ரீ = அன்னை (பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டித்து பரிபாலிக்கும் மஹாமாதா)

() ஜனனீ = பிறப்பிக்க செய்பவள் - மாதா

#338 வேத ஜனனீ = வேதத்தை சிருஷ்டித்தவள்

() மாயா = மாயை

#339 விஷ்ணு மாயா = விஷ்ணுவின் மாயா சக்தியாய் விளங்குபவள் *

* மஹாவிஷ்ணு பிரபஞ்சத்தை பரிபாலிப்பவர், அதில் லலிதாம்பிகையே மஹாமாயையாய் உட்புகுந்து பிரபஞ்ச செயல்பாட்டுக்கு துணைபுரிகிறாள்.


() விலாஸ் = விளையாட்டு

#340 விலாசினி = விளையாட்டில் ஈடுபடுபவள் - கேளிக்கைகளில் களிப்பவள் ( தனது சிருஷ்டியுடன் ) *

* மாயத் திரையிட்டு பிரபஞ்சத்தை ஊடுருவி, மெய்யறிவை ஜீவாத்மாக்களிடமிருந்து மறைத்து,  கண்ணாமூச்சி ஆடுவதையே அம்பிகையின் கேளிக்கை என்று குறிப்பதாகக் கொள்ளலாம்.( பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம் முற்றிற்று )

(அடுத்த நாமாக்கள் க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரக்ஞ ரூபத்தை விளக்கும்)

(தொடரும்) 
Lalitha Sahasranama (334 - 340)

Pancha Brahma Swaroopam

Viswadhika;
Veda vEdhyaa;
Vindhyachala Nivaasini;
Vidhaathri;
Vedha Janani;
Vishnu Maya;
Vilaasini;


() Vishva = universe 
    adhik = much - more - extraordinary - better


#334 vishva-adhika = Who is surpasses the universe ( its theories or doctrines )

() Vedhya = That which is learnt / object of knowledge
   Vedha = Knowledge that is true


#335 Vedha Vedhyaa = She who is the knowledge obtained through Vedha *

* Vedha here means knowledge of truth, it can be obtained by any path (gnaana, karma, bhakthi) on our journey towards supreme.


() achala = mountain

#336 Vindhyachala Nivaasini = Who resides in vidhyachala mountain ranges.

() Vidhaathri - Female creator - Mother - Creator

#337 Vidhaathri = The Mother (creates and fosters the megacosm)

() Janani = Mother

#338 Veda Janani = Who created the Veda (Supreme cause of veda)

() Maya = illusion - unreality

#339 Vishnu Maya = Who functions as the illusory power of Vishnu *

* Mahavishnu sustains the universe, in which Mahamaya has pervaded as illusory veil.

() Vilas = Play - sport

#340 Vilaasini = Who indulges playfully ( with her creation ) *

* By being playful we may understand that she veils the knowledge, plays trick and hides the brahman(truth) away from the reach of Mortal Jivas.


( We finish names reflecting "Pancha Brahma Swaroopam" ) 
( Next names would enumerate her "Kshetra Kshetrajna roopam" )

(to continue)

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (322 - 333) (with English Meanings)பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம் 

காமகலா ரூபா;
கதம்ப குசுமப்ரியா;
கல்யாணீ;
ஜகதீ கந்தா;
கருணா ரஸ சாகரா;
கலாவதீ;
கலாலாபா;
காந்தா;
காதம்பரீ-ப்ரியா;
வரதா;
வாம நயனா;
வாருணீ மத விஹ்வலா;

#322 காமகலா ரூபா = காதல் கலையின் உருவகமானவள் *
* ஆசை மற்றும் காமங்களின் உருவகம் என்றும் உணரலாம். காமம் ஆசை இச்சை முதலியவையே ஜகத்தின் சிருஷ்டிக்கு காரணம். அதனை சூக்ஷ்ம வடிவில் தன் கர்பத்தில் சுமந்திருப்பவள்.

() கதம்ப = கதம்ப மரம் (கீழே படத்தில் பார்க்கவும்) 
   குசும = மலர்
#323 கதம்ப-குசும ப்ரியா = கதம்ப மலர்களை நேசிப்பவள்

() கல்யாண = அதிர்ஷ்டம் - நன்மை நிறைந்த
#324 கல்யாணீ = சுபீஷமும் நல்வளமும் நல்கக்கூடியவள்

() ஜகத் = உலகம் - உலகங்கள் - பிரபஞ்சம்
   கந்தா = முடிச்சு = குமிழ்வடிவான வேர் - வேர்
#325 ஜகதீகந்தா = ஜகத்துத்தின் துவக்கத்திற்கு காரணமானவள்; அதன் படைப்புக்கு வேரானவள்

() சாகர = கடல்
   ரச = 'பாவம்' (bhavam) அல்லது பொருள் நயம் என்று கொள்ள வேண்டும்
#326 கருணாரச சாகர = கருணைக் கடலாக விளங்குபவள்

() கலா = கலை
   வத் = ஒற்றுமை - ஒன்று போல - அதே வகை
#327 கலாவதீ = அனைத்து கலைககளின் சாரமானவள் - அனைத்து கலைகளையும் தன்னகத்தே கோண்டவள்

() ஆலாப் = உரை - பேச்சு
#328 கலாலாபா = கலைநயத்துடன் உரையாடுபவள் (மனதுக்கு ரம்யமாக- அலங்காரமாக- இசையாக)

() காந்த = வனப்பு நிறைந்த - அழகான
#329 காந்தா = வசீகரமானவள்

() காதம்பரீ = கலைவாணி - பெண் தெய்வம்
   காதம்பரீ = கதம்ப மலர்களிலினின்று வடிக்கப்பட்ட மது
#330 காதம்பரீப்ரியா = கலைவாணியினிடத்து அன்பு கொண்டவள் - கதம்ப மலர்களின் மதுவை விரும்புபவள் *

* இந்த நாமம் கலைவாணியை குறிப்பதாகக் கொள்ளலாம். முந்தைய நாமங்கள் கலைகளைப் பற்றியும், கலைவடிவாக அன்னையே விளங்குவதாகவும் குறிப்பிடிவதால், கலைகளின் பிரதிநிதி, ஞானம், இசை, வாக்கு மேலும் அனைத்து கலாவடிவங்களாகவும் திகழும் சரஸ்வதினியிடத்தில் அன்பு கொண்டவள் என்று அர்த்தம் உணர்ந்து கொள்ளலாம்.
() வரத = ஆசி வழங்குதல் - பிரார்த்தனைக்கு செவி சாய்த்தல்
#331 வரதா = வரமருள்பவள்

() வாம = அற்புதமான
#332 வாம நயனா = எழில் விழியாள்

() வாருணீ - ஒரு வகை மது (அமிர்தம்)
   விஹ்வலா = உணர்ச்சி வேகத்துக்கு உட்பட்டு - பரவசம்
   மத = தன்னிலை மறந்த உற்சாகம்
#333 வாருணீ மத விஹ்வலா = வாருணீ என்ற அமிர்தத்தினால் தன்னிலை மறந்த உற்சாகத்திற்கு உட்படுபவள் *

* பேரானந்தம் என்ற அமிர்த நிலையை குறிப்பிட்டு, அதனால் வரும் பரவச நிலை உணர்த்தப்படுகிறது. பரவசமும் பேரானந்தமும் உணர்ச்சிக்கு உட்பட்டது. அன்னிலையின் உணர்ச்சி மிகுதியினால் பெருகும் உற்சாகம் பேசப்பட்டுள்ளது. ஞானத்தின் படிக்கட்டுகளில் உணர்ச்சி மிகுதியால் பெருகும் உவகையும், அன்னிலையே பிரபஞ்ச அன்பின் பெருக்கினால் ஏற்பட்டு, ஒரு கட்டத்தில் பேரமைதியில் நிலைக்கிறது. அதன் பின் அன்னிலையே உவகையும் அமைதியும் கலந்த வீடுபெறு நிலை என்ற சிலரின் புரிதல்.

இது பற்றி விரிவாகவும், தெளிவாகவும் படிக்க :
(தொடரும்)


Lalitha Sahasranama (322 - 333)

Pancha Brahma Swaroopam

Kaamakala Roopa;
Kadhamba Kusumapriya;
kalyaaNi;
Jagathi Kandha;
Karuna rasa saagara;
Kalaavathi;
Kalaa laapa;
Kaantha;
Kaadhambari priya;
Varadha;
Vaama Nayana;
VaaruNi madha Vihvala;

#322 Kaamakala Roopa = She who personifies the 'art of love' *

* Can be deciphered as personification of 'totality of desire'. Desire and Will are the primary requisites for creation. She represents the subtle form of totality of Desires (of Jiva).

() Kadamba = Kadamba tree (see the picture below)
   Kusuma = flower

#323 Kadamba Kusuma priya = She who is fond of Kadamba flowers

() Kalyana = luck - beneficial

#324 Kalyani = She who bestows fortune and prosperity

() Jagath = world - worlds - cosmos
    Kanda = knot - bulbous root

#325 Jagathi Kandha = She who is the beginning and cause of the world

() Sagar = ocean
Rasa = here to mean 'flavour'

#326 Karuna-Rasa Saagara = Who is the ocean of benevolence

() Kala = art
vat = likeness - resemblance

#327 Kalavathi = Who is quintessence of all forms of art

() aalaap = talk - speech

#328 Kala-aalaapa = Whose talk is artistic (musical-sweet-decorative-pleasing)

() Kanth = lovely - beautiful

#329 Kaanthaa = She who is alluring

() Kadambari = Wine distilled from flowers of kadamba tree -
Goddess - Goddess Saraswathi

#330 Kadambari Priya = Who is fond of Saraswathi - Who is fond of Wine (distilled from kadamba flowers) *

* We can assume this name to mean Goddess Saraswathi, as it talks on art and forms of art. Goddess Saraswathi represents knowledge, talk, speech and all other forms of art.

() Varada = grants boon - answers prayers

#331 Varadhaa = Who readily confers boon

() Vaama = splendid - pretty

#332 Vaama Nayana = She who has adorable eyes

() VaaruNi = Wine
   Vihwala = agitated
   Madha = intoxication

# Vaaruni madha vihwala = Who is intoxicated by VaaruNi(ambrosial drink)*

We may wonder, why would she be agitated with intoxication when in spiritual one-ness. Ecstasy may not be termed as peace. Ecstasy is excitement, emotions of heightened happiness. When in ecstacy, there is more turbulence or disturbance than quietness or tranquility. During spiritual oneness there can be intense ecstasy depending upon changing waves of compassion or love and at one point, culminating into peace, so intently that peace and ecstasy cease to be different.  

( Try reading the following link on peace and ecstasy by aurobindo

( to continue)

June 08, 2018

லலிதா சஹஸ்ர நாமம் (314 - 321) (with English Meanings)


பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம்
ராகேந்து வதனா;
ரதி ரூபா;
ரதிப்ரியா;
ரக்ஷாகரீ;
ராக்ஷஸக்னீ;
ராமா;
ரமண லம்படா;
காம்யா;

() ராகா = முழு நிலவு
  இந்து = நிலவு

#314 ராகேந்து வதனா = முழுமதியைப் போன்ற முகமுடையாள்

#315 ரதிரூபா = ரதியைப் பொன்ற எழில் கொண்டவள் (மன்மதனின் துணைவி) *

#316 ரதிப்ரியா = ரதியிடம் பிரியமுடையவள் *

* ரதியும் மன்மதனும் ஆசை, அழகு, காதல், காமம் முதலியவற்றின் உருவகங்கள்.  இவர்களின் இயக்கம் பிரபஞ்ச விரிவாக்கத்திற்கு வகை செய்கிறது. அம்பிகை ரதியின் பால் கருணை கொண்டு, சிவபெருமானின் நெற்றிக்கண்ணில் தீக்கிரையான ரதியின் துணைவனான மன்மதனை உயிர்ப்பிக்கச் செய்தாள். தாக்ஷாயணியாக அவதரித்த பொழுது ரதியின் சகோதரியாகியவள், எனவே ரதியின்பால் பிரியம் கொண்டவள் என்று அனுமானிக்கலாம்.
மற்றொரு கோணம்:
ஆசை, மாயைக்கு கட்டுப்படுதல் முதலியவை பிரபஞ்ச துவக்கத்திற்கும் சுழற்சிக்கும் அடிப்படை. அம்பிகையே மாயாஸ்வரூபிணியானவள், எனவே பிரபஞ்ச சுழற்சிக்கு முதல் காரணமாக அறியப்படுகிறாள். அதற்கு துணை நிற்கும் ரதியின் ரூபமாகவும், அதனை போஷிக்கும் அவளிடம் பிரியமானவளாகவும் விளக்கப்படுகிறாள்.

() ரக்ஷா = பாதுகாப்பு 

#317 ரக்ஷாகரீ = ரக்ஷிப்பவள் - போஷிப்பவள்

() ராக்ஷஸ = அரக்கன் - அசுரகுணம் - அசுபம் - கேடு
   அக்னி = நெருப்பு

#318 ராக்ஷசாக்னீ = அரக்கர்களை / அரக்க குணங்களை அழிப்பவள் (தீயிட்டு பொசுக்குபவள்)

#319 ராமா = வசீகரிக்கும் நளினம் கொண்டவள்

() ரமண = மனதிற்கினிய = காதலி
   லம்பட = கவர்ச்சி - வசீகரிக்கும் தோற்றம்

#320 ரமண லம்படா = இன்பமூட்டும் அன்பிற்கினியவள் ( ஈஸ்வரனின் அன்பிற்குறியவள் ) *

#321 காம்யா = விரும்பத்தக்கவள் *

* சில நாமங்கள் இச்சை, காதல், காமம் முதலியவற்றை குறிப்பிடுகின்றன. இதன்மூலம் பிரபஞ்ச இயக்கத்தின் மூலக்காரணமான 'இச்சா-சக்தி' யாக அவள் செயல்படுவது சுட்டிக்காட்டப் படுகிறது. 

முடிவில் அவளே 'ஞானசக்தி'யாகி ஆட்கொள்ளும் போது மனதிற்கும் அறிவுக்கும் இனியவளாகி அருள்கிறாள்.

Lalitha Sahasranama (314 - 321)


Pancha Brahma Swaroopam

Rakenthu vadhanaa;
Rathi Roopa;
Rathipriyaa;
Rakshaakari;
Rakshasakni;
Raama;
RamaNa lampada;
kaamya;

() Raakaa = full moon
    Indhu = moon

#314 Raakendhu vadhana = Whose face beams like the full-moon

#315 Rathi Roopa = Whose beauty is like that of Rathi(wife of Manmatha) *

#316 Rathi Priya = Who is fond of Rathi(wife of Manmatha) *


Rathi and Manmatha are personifications of desire, beauty, love and resultant creation of the universe. Mother took compassion on Rathi and made Lord Shiva to bring back Manmatha to life, when he was burnt to ashes by shiva's third eye. Also during her birth as Dhakshayini she is Rathi's sister, therefore fond of Rathi.

Another perspective:

Desire and 'veil of Maya' are vital for creation and sustenance of the universe. Mother takes the form of desire and becomes Maya-Swaroopini. Her aspects results in bringing forth the creation and she is passionate about it.

() Raksha = protection

#317 Rakshaakari = She who is the protector

() Rakshasa = demon - demonic - evil
   agni = fire

#318 RaakShasagni = Who is the destroyer of evil (to consume by fire)

#319 Raamaa = Who is charmingly graceful and feminine

() RamaNa = pleasing - lover
    Lampata = voluptuous

#320 RamaNa Lampataa = Who is a delightful lover ( of her lord)*

#321 Kaamya = She Who is desirable*

  • Some set of names are talking about desire, love and thereby conception of cosmos and resultant formation of the universe.
  • During journey towards liberation, she becomes the 'enlightenment' towards which jiva's aspiration is redefined.

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (307 - 313)பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம்

ரம்யா;
ராஜீவ லோசனா;
ரஞ்சனீ;

ரமணீ;

ரஸ்யா;
ரணத் கிண்கிணி மேகலா;
ரமா;#307 ரம்யா = அழகு நிறைந்தவள் - வனப்பு மிகுந்தவள்

() ராஜீவ = நீலத் தாமரை மலர் - தாமரை மலர் - மான்வகைகளில் ஒன்று - மீன் வகைகளில் ஒன்று


#308 ராஜீவ லோசனா = தாமரை விழியினள் ( மான்விழி - மீன்விழி) *

அன்னையின் பேரெழிலை குறிக்கும் சொற்களாக நாமங்கள் வருகின்றன. ஒரு சொல்லுக்கே பல பொருள்கள் கற்பிக்கப் படுகின்றன. அவள் எழில் விழியை மான்விழிக்கும் மீன்விழிக்கும் கூட உவமை கொள்ளலாம்.

#309 ரஞ்சனீ = (ஜீவனை) சந்தோஷத்திற்கு உட்படுத்துபவள் - ஆனந்தப்படுத்துபவள்

#310 ரமணீ = மகிழ்ச்சியானவள்-இன்பமானவள் ( மகிழ்விப்பவள் - இன்பம் தருபவள் )

() ரஸ = சாறு - சாரம்

#311 ரஸ்யா = சாரமானவள் (உயிர்ப்பின் சாரம், ப்ரபஞ்த்தின் சாரம்)

() ரணத் = சப்தமிடும் - ஒலிக்கும்
கிண்கிணி = சிறு மணி
மேகலா = ஒட்டியாணம் - இடையாபரணம்

#312 ரணத் கிண்கிணி மேகலா = கிண்கிணிக்கும் சிறுமணிகள் கோர்த்த ஒட்டியாணம் அணிபவள்

#313 ரமா = ஐஸ்வர்யம் அருளும் ஸ்ரீலக்ஷ்மியுமானவள்

(தொடரும்)Lalitha Sahasranama (306 - 313)

Pancha Brahma Swaroopam 

Ramya;
Rajeeva Lochana;
Ranjani;
RamaNi;
Rasya;
RaNath kinkini mEkhala;
ramaa;


#306 Ramya = She who is lovely - Who is charming

() Rajeeva = blue lotus flower - lotus flower - deer - fish
   Lochan = eyes

#307 Rajeeva Lochana = Who is lotus eyed ( doe eyed or fish eyed ) *

We can interpret that, Mother's eyes are so beautiful, that it can be compared to everything that can describe beauty. Quite a number of Sanskrit words have multiple meanings, which are left to the devotee's imagination and perception.

#308 Ranjani = Who pleases and delights (the jiva)

#308 RamaNi = Who is Joy (who spreads joy)

() rasa = essence - nector

#309 Rasya = She who is flavours the essence (of existence)

() Ranath = sounding - ringing
kinkini = small bell
mEkala = belt- girdle

#310 Ranath kinkini mekhala = Who wears a girdle decorated with strings of small tinkling bells

#311 Ramaa = She who is the goddess of forture .i.e. Sri.Lakshmi

(to continue)

May 22, 2018

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (301 - 306)பஞ்ச பிரம்ம ஸ்வரூபம்

ஹ்ரீம்காரீ;
ஹ்ரீமதீ;
ஹ்ருத்யா;
ஹேயோபாதேய வர்ஜிதா;
ராஜ ராஜார்ச்சிதா;
ராஜ்ஞீ;


#301 ஹ்ரீம்காரீ = ஹ்ரீம் என்ற மந்திரமானவள் *

* ஹ்ரீம் என்பது பீஜாக்ஷர மந்திரம். பீஜம் என்றால் விதை. பீஜ அக்ஷரங்கள் ஆன்ம தத்துவத்துடன்  தொடர்புடையது. மந்திரசக்தி பீஜாக்ஷரத்தின் பிரயோகத்தில் பன்மடங்கு உயர்கிறது.
ஓம் என்ற பீஜாக்ஷரம் பெரும்பாலும் த்ரிமூர்த்திகளை விளிக்கும்.

Refering: speakingtree.in:

"Hreem is the Mantra of Mahamaya or Bhuvaneshwari.  The best and the most powerful make a person leader of men and help get a person all he needs.  ‘ Ha ' means Shiva, ‘ Ra ' is prakriti, ‘ ee ' means Mahamaya. Nada is the Mother of the Universe, and bindu is the dispeller of sorrow."


For general reading of Bija mantras of various deities 


() ஹ்ரீமத் = அடக்கமான

#302 ஹ்ரீமதீ = அடக்கமானவள் ; ஆர்பபாட்டமற்ற சாந்தம் நிறைந்தவள்

#303 ஹ்ருத்யா = ஹ்ருதயத்தில் (இதயத்தில்) வசிப்பவள் - ஹ்ருதய வாசினி

() ஹேய = கழித்தல் - விலக்குதல்
உபாத்யேய = தேர்ந்தெடுத்தல் அல்லது அனுமதித்தல்
வர்ஜிதா = இல்லாத


#304 ஹேயோபாதேய வர்ஜிதா = எதனையும் தள்ளி விலக்குதற்கும் விரும்பி ஏற்பதற்கும் அப்பாற்ப்பட்டவள் *

பிரம்மம் என்ற உயர்ந்த தத்துவமாக ஸ்திரம் கொண்டிருப்பதால் எப்படிப்பட்ட நியதி நியமங்களாலும் கட்டுப்படாதவள். எப்பொருளைத் தள்ளலையும் கொள்ளலையும் தாண்டி நிற்ப்பவள். பூர்ணத்தின் இயல்பாக இருப்பதால் அவளை எதுவும் கட்டுப்படுத்துவதில்லை.


#305 ராஜ ராஜார்ச்சிதா = மஹாராஜனாலும் (பேரரசர்களால்) அர்சிக்கபடுபவள்; துதிக்கப்படுபவள்

#306 ராஜ்ஞீ = மஹாராணி (பிரபஞ்சத்தின் பேரரசனான சிவனின் அர்தாங்கினி என்பதாலும் மஹாராணி என்று புரிதல்)

(தொடரும்)


Lalitha Sahasranama (301 - 306)

Pancha Brahma Swaroopam

Hreemkaari;
Hreemathi;
Hrudhya;
HeyOpaadEya varjitha;
Raja-Rajaarchitha;
Rajnyee;


#301 hreemkaari = She who is the mantra "hreem" *

*hreem is the bija akshara. Bija means seed. Bija akshara(syllable)  are seed syllables which are connected with the spiritual principles. Mantra's potency and power is increased when bijakshara is added. 

Bijakshara "Om" is most common, often refering Trimurtis.


Refering: speakingtree.in:

"Hreem is the Mantra of Mahamaya or Bhuvaneshwari. The best and the most powerful make a person leader of men and help get a person all he needs. ‘ Ha ' means Shiva, ‘ Ra ' is prakriti, ‘ ee ' means Mahamaya. Nada is the Mother of the Universe,  and bindu is the dispeller of sorrow."


For general reading of Bija mantras of various deities 


() hreemat = modest

#302 hreemathi = She who is modest

#303 hrudhya = Who dwells in the heart (resides in the heart as the soul)

() heya = to diminish or subtract
upadheya = to choose or allow 
varjitha = devoid of


#304 HeyOpadhEya varjithaa = She who has nothing to include or exclude - accept or reject *

She stands in highest standpoint of brahmam, hence no rules or scriptures to follow, accept or reject,
as she resides as totality and sees herself in cosmic unity.


() Raja-raja = emperor - king of kings

#305 Raja rajarchitha = Who is praised and revered by 'king of kings'

#306 Rajnyee = She who is the queen ( of king of kings...i.e. shiva)

(to continue)