November 20, 2017

Lalitha Sahasranama (90 - 96) தமிழ் விளக்கத்துடன்


லலிதா சஹஸ்ர நாமம் ( 90 - 96)



மந்திர ரூபம் (தொடர்ச்சி)

குலாம்ருதைக ரசிகா;
குல சங்கேத பாலினி;
குலாங்கனா;
குலாந்த:ஸ்தா;
கௌலினி;
குல யோகினி;
அகுலா;

() குல- அம்ருத = சஹஸ்ரத்திலிருந்து பெருகும் அம்ருதம் 
அம்ருதைக = அம்ருதத்திலிருந்து
ரசிகா = விருப்பமுள்ளவள்

# 90 குலாம்ருதைக ரசிகா = சஹஸ்ரத்திலிருந்து பெருகும் 'குல' என்ற அம்ருதத்தில் விருப்பமுள்ளவள் . (சஹஸ்ர சக்ரம் என்பது ஆயிரம் தாமரை இதழ்கள் கொண்டு உச்சந்தலையில் இடம்பெற்றுள்ளது) 

() குல =   இவ்விடத்தில் 'குல' என்பது பரம்பரை  அல்லது குலத்தை குறிக்கும்
சங்கேத = அவளை அடைவதற்கான பாதைகள் - வழிமுறைகள்
பாலன் = பாதுகாப்பவள்

# 91 குல சங்கேத பாலினி  = தன்னை(மஹாஷக்தி)  அடைவதற்கான பாதையையும் வழிமுறைகளையும் மிகுந்த கவனத்துடன் பாதுகாப்பவள் 
(வழிபாட்டு நெறிமுறைகள் உயர்ந்த மஹான்களுக்கும்  ஞானிகளுக்கும் மட்டுமே புலப்படுபவையாக வைத்திருப்பவள் ) 

() குல = குலம்
ஆங்கனா = பெண்மணி 

# 92 குலாங்கனா = குலத்திற்கு பெருமை சேர்கும் உயர்ந்த பதிவ்ரதை

() குல = குலம் - குலம் என்பது இங்கு வேத-சாஸ்திரங்களையும் குறிக்கலாம்
அந்த:ஸ்தா = உள் உறைபவள் 

# 93 குலாந்த:ஸ்தா = சர்வ வியாபி - அனைத்திலும் உள்ளுறைபவள் - அனைத்து வித்யைகளிலும் உள் உறைபவாள் 


() கௌலினி = கௌலினி யோக முறைகள்

# 94 கௌலினி = கௌலினி  வழிபாட்டு முறைகளின் சாராம்ஸமானவாள் 

() குல = பரமாத்மாவிடம் மனம் ஒன்றுபடும் தன்மை
யோகினி = யோக வழி நடப்பவள் 

# 95 குலயோகினி = யோகத்தின்  மூல வடிவானவள்


# 96  அகுலா = குலத்திற்கு அப்பாற்பட்டவள் - அனாதியானவள்  (முடிவும் தொடக்கமும் இல்லாதவள்) - வேத சாஸ்திரத்திற்கு அப்பாற்பட்டவள்   (குலம் என்பது சாஸ்திரத்தை குறிப்பதாக கொண்டால்) *   


குறிப்பு: குல அம்ருதத்தை விரும்புபவளே, குலசங்கேதத்தை பாலிப்பவளாகவும் விளங்கு இறுதியில் குலத்திற்கு அப்பாற்பட்டவளாகவும் வெளிப்படுத்துகிறாள். 

" எல்லாமுமான, எதுவுமற்ற  பரப்ரஹ்மம் " என்ற உபனிஷத் அர்த்தங்களை பிரதிபலிக்கின்றன. 

**


Lalitha Sahasranama (90 - 96)

Mantra Roopam


Kulamruthaika Rasika;
Kula sanketha paalini;
Kulaangana;
Kulaanthahstha;
Kaulini;
Kula yogini;
Akula;


() kula-amrutha = nector (of immortality flowing from sahasra)
amruthaika = belong to the nector 
rasika = fond of - having a liking

# 90 kulaamruthaika Rasika = Who cherishes the nector of immortality flowing from sahasra (Sahasra chakra-thousand petalled lotus located on top of the head) 

() kula = here 'kula' is learnt to mean 'CLAN or race'
sankEtha = whereabouts
paalan = to guard 

# 91 kula sankEtha paalini = She who guards the  path of journey towards her(her clan) 
( i.e whose mantras, rituals and ways to reach her abode or her divine self is known only to the deserving few )

() kula = race or clan or family
aangana = a female

# 92 kulaangana = She who is the pride of her glorious clan. (pure or chaste woman) 

() kula  = clan or community - also refers to scriptures
anthaHstha = to reside in -  to be in midst of

# 93 Kulaanthahstha - She who is present everywhere, - Who is present in every level of knowledge.. ie who is omnipresent 

(this name has to be interpreted as kula = clan or community . Since divine mother's community or clan is the entire prapancha or universe she resides in every atom, or she is omnipresent) 

() kaulini = refers to kaula yoga practices

# 94 kaulini = Who is the essence  of kaula yoga practices

() kula = kula here refers to one-ness of mind in paramatma (in sahasra) 
yogini = One who is in union with Paramathma 

# 95 kulayogini = She who is the quintessence of yogic principles

() Akula = Having no family - beyond knowledge (kula yoga or any practices)

# 96 Akula  = She who is  wihtout origin - beyond any knowledge  * 

Note: It is interesting to note, Mother who cherishes Kula nector, goes on to protect and guard disciplines to reach her abode and finally reveals herself as one who is beyond clan or even scriptures. 

"That which is everything - that which is nothing" is the right understanding of prabrahma - says upanishad.


November 18, 2017

Lalitha Sahasranaama (84 - 89) தமிழ் விளக்கத்துடன்



Mantra Roopam

Hara Nethraagni sandhagdha kaama sanjeeva naushadhi;

Srimad vaagbhava kootaika swaroopa mukha pankajaa;

Kantadha kati paryantha Madhya koota swaroopini;
Shakthi kootaikathapanna katyadho bhaaga dharini;
Moola manthraathmika;
Moola kootathraya kalevara;


() Hara-Nethra-agni = Fire emitted from Shiva's eye (third eye) 
Sandhagdha = burnt
Kaama = Manmatha -Kaamadev
Sanjeevana = Giving life - to make alive
aushadha= medicine


# 84 Hara Nethraagni sandhagdha kaama sanjeevana-aushadhi = Who caused the revival of Kaamadev who was burnt by the fire from Shiva's (third) eye.

() Srimad = Auspicious - Great
vaag = word - speech 
bhava = to produce - is born 
Koota = peak i.e as a dwelling 
Swaroopa = form
Mukha = face
Pankajaa = lotus


# 85 Srimad vaagbhava kootaika swaroopa mukha pankaja = Whose Divine Lotus Face personfies the syllables of auspicious vaag-bhava koota of the (pancha dashakshari) mantra *


() Kanti = neck
adha = below - under
kati = hip region
Paryantha = to come to an end
Madhya Kootaka = middle set of syllables of mantra placed in the mid-region
SwaroopiNi = in the form - shape


# 86 Kantadha kati paryantha Madhya koota swaroopini = Who from the neck to the hip region reflects Madhya-koota (middle set of syllables) of the pancha-dashakshari mantra.


() Shakthi Koota = Last set of syllables dwells as shakthi-koota
aapanna = have got - obtained
Kati = hip
adho-bhaaga = lower part of the body
Dharin = to hold or possess


# 87 Shakthi kootaikathapanna katyadho bhaaga dharini = Whose subtle body below the hip region is personfied as Shakthi koota (of the pancha dasaakshari mantra)


() Moola mantra = basic or root mantra
athmika = characterised


# 88 Moola mantra = Whose is  very chracterisation of the root mantra.

() Moola-koota = the root kootaka (all three koota or set of syllables of pancha-dashakshari mantra)
thraya = three 
kalevar = body


# 89 Moola kootathraya kalevara = whose subtle body projects as three parts(three kootas seen above) of the root mantra (pancha dasakshari)

***


Note: vaagbhava mantra is the First five syllables of pancha-dasakshari mantra. Vaag to be understood as vaach which means to utter or speak. Pancha-dashakshari mantra is a fifteen lettered mantra split in three kutas (peaks) personifying her subtle form. It is better to chant this mantra only after proper initiation from the right guru. Fifteen lettered pancha dashakshari mantra becomes explicit or visible with letter "Srim" to become Shodasi.


The fifteen lettered mantra is divided into three groups:

ka e i la hrim; 
ha sa ka ha la hrim; and; 
sa ka la hrim.


The three groups that constitute the mantra are called Kuta (peaks) or Khanda (segments). They are interpreted variously in sets of three as:


Agni(fire) , Surya(sun) and Chandra(moon); 
srishti (creation), Shtithi (preservation) and laya (dissolution);
Iccha ( will), jnana(knowledge)and kriya (action);
Sattva, Rajas and Tamas;
Jagrat (wakefulness); swapna (dream state) and sushupthi (deep sleep);
jnatra (the knower), jnana (the knowledge) and jneya ( the known) ;
Atma (individual self) , Antaratma (inner being) and Paramatma (supreme self); and as ,
Past , present and future.


For reading more please refer


லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (84-89)

மந்திர ரூபம்

ஹர நேத்ராக்னி சந்தக்த காம சஞ்சீவ நௌஷதி;
ஸ்ரீமத் வாக்பவ கூடைக ஸ்வரூப முக பங்கஜா;
கண்டாத கடிபர்யந்த மத்ய கூட ஸ்வரூபிணி;
ஷக்தி கூடைகதாபன்ன கட்யதோ பாக தாரிணீ;
மூல மந்த்ராத்மிகா;
மூல கூடத்ரய கலேவரா;


() ஹர நேத்ர அக்னி = ஹரனின் நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து வெளிபட்ட நெருப்பு 
சந்தக்த = எரிந்த
காம = காமதேவன்-மன்மதன்
சஞ்சீவன = புனர் ஜீவனம் - மீண்டு உயிர்த்தெழுதல்
ஔஷதி = மருந்து


# 84 ஹர நேத்ராக்னி சந்தக்த காம சஞ்சீவ நௌஷதி = சிவன் நெற்றிக்கண் நெருப்பினால் எரித்த மன்மதனை உயிர்த்தெழுப்பியவள்.

() ஸ்ரீமத் = மேன்மை மிகுந்த - மங்களமான
வாக் = வார்த்தை - பேச்சு 
பவ = தோன்றுதல் - பிறத்தல்
கூட = முகடு - முகட்டின் இருப்பிடம் 
ஸ்வரூப = ரூபம் - வடிவம்
முக = முகம்
பங்கஜா = தாமரை


# 85 ஸ்ரீமத் வாக்பவ கூடைக ஸ்வரூப முக பங்கஜா = மேன்மை மிகுந்த 'வாக்பவ-கூட'த்தின் வடிவமாக முகத்தாமரை கொண்டவள் *  (வாக்பவ கூடம் - பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரத்தின் முதல் அக்ஷரங்கள்)

() கண்டி = கழுத்து
அத = கீழே 
கடி = இடுப்பு 
பர்யந்த = முடிவுக்கு வருதல் - முடிய 
மத்ய கூட = மத்ய-கூட வடிவாக அமைந்துள்ள நடுப் பகுதி
ஸ்வரூபிணி = வடிவம்


# 86 கண்டாத கடிபர்யந்த மத்ய கூட ஸ்வரூபிணி = கழுத்திலிருந்து இடை வரையிலான சூக்ஷ்ம உடலின் நடுப்பகுதியை மத்ய கூடத்தின் (பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரத்தின் நடு ஆறு பீஜங்கள் ) வடிவாக கொண்டிருப்பவள்

() ஶக்தி கூட = பஞ்ச தசாக்ஷர மந்திரத்தின் கடை நான்கு எழுத்துக்கள் ஷக்தி கூடம் எனப்படும்
ஆபன்ன = பெற்றிருத்தல்
கடி = இடை
அதோ பாக = கீழ் பாகங்கள்
தாரிணி = கொண்டிருத்தல்


# 87 ஷக்தி கூடைகதாபன்ன கட்யதோ பாக தாரிணீ = தனது வடிவத்தில் இடை முதல் கீழ்வரையிலான பாகங்களை ஷக்தி கூடமாக ( பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரத்தின் கடை நான்கு எழுத்துக்கள் ) உருவகப்படுத்தியவள்

() மூல மந்த்ர = மூல அல்லது அடிப்படையான மந்திரம்
ஆத்மிகா = தனது தன்மையாக கொள்ளுதல்


# 88 மூல மந்த்ராத்மிகா = மூல மந்திரத்தின் வடிவானவள் (பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரத்தின் மொத்த வடிவம்)

() மூல கூட = மூல மந்திரத்தின் இருப்பிடமாக
த்ரய = மூன்று
கலேவரா = உடல்


# 89 மூல கூடத்ரய கலேவரா = மூல மந்திரத்தை (பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரம்) தனது சூக்ஷ்ம உடலின் முப்பகுதிகளாக கொண்டுள்ளவள்

குறிப்பு: வாக்பவ கூடம் பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரத்தின் முதல் ஐந்து எழுத்துக்களை கொண்டுள்ளது. வாக் என்பதை சமஸ்க்ருதத்தில் வாச என்று பொருள் கொள்ளலாம். வாச என்றால் பகருதல் அதாவது வார்த்தைப் ப்ரயோகங்களை குறிக்கும். பஞ்ச தசாக்ஷரி மந்திரம் பதினைந்து எழுத்துக்களின் கூட்டு. அதை மூன்று கூடங்களாக பிரித்து தனது சூஷ்ம உடலின் வடிவமாக ப்ரதிபலிக்கிறாள். இம்மந்திரம் முறையான குரு தீக்ஷை பேற்று தியானத்தல் சிறப்பு. பஞ்ச தசாக்ஷரி உள்முகமான மந்திரத்துடன் "ஸ்ரீம்" என்ற பதினாறவது எழுத்தும் சேர்த்தால் ஷோடசியாகி பார்வைக்கும் புத்திக்கும் புலப்பட்டு வெளிமுகமாகிறது.
பஞ்ச தசாக்ஷரி என்ற பதினைந்து அக்ஷர மந்திரம் மூன்று முகடுகளாக பிரித்து விளங்குகிறது.
க – ஏ – ஈ – ல – ஹ்ரீம்
ஹ – ஸ – க – ஹ – ல – ஹ்ரீம்
ஸ – க – ல – ஹ்ரீம்

மூன்று கூடங்கள் மூன்று முகட்டின் இருப்பிடமாக அல்லது பிரிவுகளாக என்று உணரப்படுகிறது. இம்மூன்று பிரிவுகள் வெவ்வேறு புரிதலின் அடிப்படையிலும் அறிய முற்படலாம். 

அக்னி - சூரியன்- சந்திரன்
ஸ்ருஷ்டி - ஸ்திதி - லயம்
இச்சை - ஞானம் - க்ரியை
சத்துவம் = ராஜசம் =  தாமஸம்
விழிப்பு - கனவு - ஆழுறக்கம்
புரிந்துகொள்பவன் - புரிதல் - புரிந்து கொள்ளப்படுவது
ஆத்மா - அந்தராத்மா - பரமாத்மா
கடந்த காலம் - நிகழ்காலம் - எதிர்காலம்


மேலும் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் கீழுள்ள சுட்டியை பார்க்கவும்.

November 12, 2017

Lalitha Sahasranama (80-83) தமிழ் விளக்கத்துடன்




End of Bhandasura 

karaanguli nakhothpanna naraayaNa dhashakrithi;
Mahapaashupathaasthraagni nirdhagdhasura sainika;
kamEshwaraasthra nirdhagdha sa bhandasura sunyaka;
BrahmopEndra mahEndraadhi deva samsthutha vaibhava;

() Kara = hand
anguli = finger 
nakha = nails
uthpanna = come forth - appear 
naaraayaNa = Lord Narayana
dhasha = ten
aakrithi = shape - form - aspect


# 80 karaanguli nakhothpanna naraayaNa dhashakrithi; = Who created ten aspects or incarnations of Sri Narayana from her Finger Nails.

() Maha paashupatha = Great trident (which shiva is depicted carrying)
asthra = weapon
agni = fire 
nirdhagdha = to cause to burn - burnt 
asura - sainika = Asura's army


# 81 Mahapaashupathaasthraagni nirdhagdhasura sainika; = Who burnt the entire asura army with the sparks of fire of  pashupatha - Trident of Shiva * 1


() kamEshwara = Lord Kameshwara
asthra = weapon 
nirdhagdha = to cause to burn -destroy
sa-bhandasura-sunyaka = bhandasura's capital 'sunyaka' 
(here 'sa' may mean "along wiht" or "and" / entirely along with the capital)


# 82 kamEshwaraasthra nirdhagdha sa bhandasura sunyaka; = Who annihilated Bhandasura and his entire clan along with his capital "sunyaka" with Kameshwara's astra


Brahma = Lord Brahma 
upendra = Lord Vishnu
mahendradhi deva = Great Indra and other celestial Gods *2
samsthutha = praised 
vaibhava = might or power


# 83 BrahmopEndra mahEndraadhi deva samsthutha vaibhava; = Whose vigour and glory is
extolled and celebrated by Brahma Vishnu Indra and other celestial Gods.


*Note1: MahaPashupatha astra, according to purana, is one of the greatly ranked astra which emits sparks of fire towards the target resulting in complete destruction.

Note2: In Some places Mahendra is mentioned as a form of Shiva. As per sanskrit website's suggestion, I have mentioned 'Lord Indra'. Few other websites also maintains as Lord Indra.

(With next verses we continue on Mantrarupa of Lalithambika)


லலிதா சஹஸ்ரநாமம் ( 79 - 83 )


பண்டாசுரன் அழிவு


கராங்குலி நகோத்பன்ன நாராயண தஷாக்ருதி;

மஹாபாஷுபதாஸ்த்ராக்னி நிர்தக்தாசுர சைனிகா;
காமேஷ்வராஸ்த்ர நிர்தக்த ச பண்டாசுர சூன்யகா;
ப்ரஹ்மோபேந்த்ர மஹேந்த்ராதி தேவ சம்ஸ்துத வைபவா;


கர = கைகள்
அங்குலி = விரல்கள்
நக = நகம்-நகங்கள்
உத்பன்ன = அதனின்று தோன்றுதல் 
நாராயண = ஸ்ரீ நாராயணன்
தஷ = பத்து
ஆக்ருதி = வடிவம் - அம்சம்


# 80 கராங்குலி நகோத்பன்ன நாராயண தஷாக்ருதி; = ஸ்ரீமன் நாராயணரின் பத்து அவதாரங்களை தனது நகங்களிலிருந்து உருவாக்கியவள்.

மஹாபாஷுபதாஸ்திர = சிவனின் பாஸுபத அஸ்திரம் / ஆயுதம்
அக்னி = நெருப்பு
நிர்தக்த = அழித்தல் 
அசுர-சைனிகா = அசுர சேனை


# 81 மஹாபாஷுபதாஸ்த்ராக்னி நிர்தக்தாசுர சைனிகா; = மஹாபாசுபத அஸ்திரத்தின் தீப்பிழம்பில் மொத்த அசுர சேனையையும் சின்னாபின்னமாக்கியவள்.

காமேஷ்வர = இறைவன் காமேஷ்வரன்
அஸ்த்ர = ஆயுதம்
நிர்தங்க்த = முழுவதுமாக அழித்தல்
ச-பண்டாசுர-சூன்யகா = பண்டாசுரனின் தலை நகரமான சூன்யகா
( 'ச' என்பது இவ்விடத்தில் "அதனுடன்" அல்லது "அதனுடன் சேர்த்து" என்று பொருள் படலாம் )


# 82 காமேஷ்வராஸ்த்ர நிர்தக்த சபண்டாசுர சூன்யகா; = காமேஷ்வர அஸ்திரத்தை எய்து பண்டாசுரனையும். சூன்யகா என்ற அவர்கள் மையத்தையும் பூண்டோடு ஒழித்தவள்.

ப்ரஹ்ம = ப்ரஹ்மதேவன்
உபேந்திர = விஷ்ணு
மஹேந்த்ராதி தேவ = இந்திரதேவன் முதலிய தேவர்கள்
சம்ஸ்துத = புகழ்-புகழ்ச்சி
வைபவா = வீரம் - ஆற்றல்


# 83 ப்ரஹ்மோபேந்த்ர மஹேந்த்ராதி தேவ சம்ஸ்துத வைபவா; = கொண்டிருக்கும் பெரும் வல்லமையை ஏத்தி, பிரஹ்மா, விஷ்ணு, இந்திராதிதேவர்களாலும் துதிபாடி கொண்டாடப்படுபவள்.


குறிப்பு1: மஹாபாசுபத அஸ்திரம் புராணக்கூற்றின் படி, பெரும் சக்திவாய்ந்த ஆயுதம். தீப்பிழப்புகளை பொழிந்து இலக்கையும் அதன் சுற்றுப்புறத்தையும் முழுவதுமாக பஸ்பமாக்கும் வல்லமை படைத்தது.


குறிப்பு2: சிலர் மஹேந்த்ர என்ற சொல்லுக்கு 'சிவன்' என்ற பொருளுணர்த்துகின்றனர். மஹேந்திரன் சிவனின் ஒரு அம்சமாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. சமஸ்க்ருத வலைதளத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, "இந்திரன்" என்றே நான் பொருள் கொண்டு எழுதியிருக்கிறேன். வேறு சில வலைதளங்களும் இந்திரன் என்றே வலியுறுத்துகின்றன.

(பண்டாசுரவதம் நிறைவுற்றது. அடுத்து லலிதாம்பிகையின் மந்த்ரரூபம் தொடரும்)

November 09, 2017

Lalitha Sahasranama (76 - 79) (தமிழ் விளக்கத்துடன்)



Slaying of Bhandasura


Vishukra praana harana vaarahi veerya nandhitha;
Kameshwara mukhaaloka kalpitha Sri Ganeshwara;
Mahaganesha nirbhinna vignayanthra praharshitha;
Bhandhasurendra nirmuktha shastra prathyasthra varshini;


() Vishukra = Brother of Bhandasura
PraaNa = life force - breath
HaraNa = to stop - kill - removing
vaaraahi = Devi Vaaraahi (Dhandanatha) 
veerya = strength - heroism
nandhitha = pleased - gratified


# Vishukra praaNa HaraNa vaaraahi veerya nandhitha = Who is pleased with vaarahi's Bravery for slaughtering Vishukra

() KameShwara = Lord Kameshwara
mukha = face ; 
aloka = to view - look
kalpitha = invented - made- conceptualize
Shri Ganeshwara = Lord Ganesh


# Kameshwara mukhaaloka kalpitha shri Ganeshwara = She who merely glanced the face of Lord Kameshwara to create Shri Ganesh (i.e. she conceptualized Kameshwara to create Ganeshwara)

() MahaGanesha = Lord Ganesh
Nirbhinna = destroy - broke apart
vigna = trouble or disruption
Vignayanthra = yanthra created by Vishukra
praharshitha = very happy - greatly delighted


# Maha Ganesha Nirbhinna vigna yanthra praharshitha = Who was enraptured when Lord Ganesh smashed apart Vigna-yantra ( yanthra craeted by vishukra)

() Indra = best - chief - prime 
Bhandasurendra = Bhandasura the chieftain 
nirmuktha - give up - to lose
shastra = A type of weapon used in warfare - sword etc (hand held weapons) 
prathya = every - each and every 
asthra= Kind of weapon used in warfare - missiles 
Varsha = raining - pouring


# Bhandasurendra nirmuktha shastra prathyastra varshini = Who made Bhandasura helpless by 
showering weaponry countering every attack of him.


Note: There is a disagreement between devotees regarding the precedence of Karthikeya aka murugan with Sri Ganesh. In south there is a wide belief Sri Ganesh is the elder amongst the two. When we analyse if Bhadasura's death occured before Tarakasur, we may find an answer. There is a legendary story which says when Shiva beheaded the most beautiful Sri Ganesh, Karthikeya was present in his army.


*******************************

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (76-79)




பண்டாசுர வதம்

விஷுக்ர ப்ராண ஹரண வாராஹி வீர்ய நந்திதா;
காமேஷ்வர முகாலோக கல்பித ஸ்ரீகணேஷ்வரா;
மஹாகணேஷ நிர்பின்ன விக்னயந்த்ர ப்ரஹர்ஷிதா;
பண்டசுரேந்த்ர நிர்முக்த ஷஸ்த்ர ப்ரத்யஸ்த்ர வர்ஷிணி;


() விஷுக்ர = பண்டாசுரனின் சகோதரன் விஷுக்ரன்
ப்ராண = ப்ராணன்- ஜீவன்
ஹரண = நிறுத்துதல் - களைதல்
வாராஹீ = தேவி வாராஹி (தண்டநாதா)
வீர்ய = பலம் - வலிமை
நந்திதா = அகமகிழ்தல்


# விஷுக்ர ப்ராண ஹரண வாராஹீ வீர்ய நந்திதா = விஷுக்ரனை வீழ்த்திய வாராஹியின் வீரச்செயலால் உவகை கொண்டவள்

காமேஷ்வர = காமேஷ்வரன் - ஷிவன் - இறைவன்
முகா = முக
ஆலோக = பார்வை - பார்த்தல் - 
கல்பித = உருவாக்குதல் - செய்தல்
ஸ்ரீகணேஷ்வரா = கணேஷ்வரர் - பிள்ளையார்


# காமேஷ்வர முகாலோக கல்பித ஸ்ரீகணெஷ்வரா = இறைவன் காமேஷ்வரனின் முகலாவண்யத்தை காணுற்று அவ்வாறே கணேஶ்வரரை ஸ்ருஷ்டித்தவள்

மஹாகணெஷ = மஹாகணபதி - பிள்ளையார்
நிரபின்ன = அழித்து - உடைத்தெறிந்து 
விக்ன = விக்னங்கள் - முயற்சித் தடை - காரிய தடை - பிரச்சனை
விக்ன யந்த்ர = விஷுக்ரனால் உருவாக்கப்பட்ட யந்திரம்
ப்ரஹர்ஷிதா = குதூகலித்தல் - மகிழ்தல்


# மஹாகணேஷ நிர்பின்ன விக்னயந்த்ர ப்ரஹர்ஷிதா = விஷுக்ரன் உருவாக்கிய விக்னயந்திரத்தை ஸ்ரீ கணேஷ்வரர் நிர்மூலமாக்கியதால் குதூகலித்தவள்

() இந்திர = சிறந்தவன் - முதன்மையான - தலைவன்
பண்டாசுரேந்திர - பண்டாசுரன் எனும் படைத்தலைவன்
நிர்முக்த = இழப்பு - பிடி நழுவிப்போதல்
ஷஸ்த்ர = ஷஸ்திரங்கள் - வாள், வேல் முதலிய ஷஸ்திரங்கள் 
(கையாளப்படும் ஷஸ்திரம்)
ப்ரத்ய = ஒவ்வொரு
அஸ்த்ர = அஸ்திரங்கள் - விட்டெறிந்து போரிடும் ஆயுதங்கள் - ஏவுகணைகள் 
வர்ஷ = பொழிதல் - வர்ஷித்தல்


# பண்டாசுரேந்திர நிர்முக்த ஷஸ்த்ர ப்ரத்யஸ்த்ர வர்ஷிணி = பண்டாசுரனின் ஒவ்வொரு சஸ்திர-அஸ்திரத்தையும் தனது ஆயுதமழையால் முறியடித்து  நிர்கதியாக்கியவள்

குறிப்பு: வடக்கிந்திய பக்தர்கள் கார்த்திகேயன் எனப்படும் முருகனை மூத்தவனென்றும் பிள்ளையாரை இளைவர் என்றும் கருதுகின்றனர். தெற்கில் இதற்கு நேர்மாறான கருத்து. பண்டாசுர வதம் தோன்றிய பின்னர் தாரகாஸுரனின் அழிவு ஏற்பட்டதால் என்பதை ஆராய்ந்தால்  இதற்கு  விடை கிடைக்கலாம். மேலும், அனைவரையும் மயக்கும் அழகு முகம் கொண்ட பாலகனாக விளங்கிய வினாயகரை சூலம் கொண்டு சிரசை சிவன் வீழ்த்திய போது அப்படையில் கார்த்திகேயன் என்ற முருகரும் இருந்ததாக கூறுவர்.

Lalitha Sahasranama (72-75) (தமிழ் விளக்கத்துடன்)






Slaying of Bhandasura

Bhanda sainya vadhodhyuktha shakthi vikrama harshitha ;
Nithya paraakramatopa nireekshana samuthsuka ;
Bhanda puthra vadhodhyuktha bala vikrama nandhitha ;
Manthrinyamba virachitha vishangavadha thoshitha ;

() Bhanda = Bhandasura
sainya = army 
vadhodh = to slay - destroy
yuktha = set to work - engaged
shakthi = shakthisena (her powerful army) 
vikrama = power - valour - courage
harishitha = pleased - delighted


# 72 Bhanda sainya vadhodh yuktha shakthi vikrama harshitha = She who is gratified with shakthisena for their might and gallantry in destroying Bhandasura's army.

() Nithya = nithyadevis
paraakrama = valour - power
atopa = pride (here in this context, to be taken to mean pride) 
nireekshana = observe - look
samuthsuka = eager - intent - vehemently impulsive




# 73 Nithya paraakramaatopa nireekshana samuthsuka = Who is takes intense pride in observing the courage of nithyadevis.

() Bhanda puthra = son of bhandasura
vadhodh = slay - assasinate
yuktha = engaged in - occupied
bala = baladevi (daughter of sri lalitha) 
vikrama = power - courage
nand = glad - be pleased


# 74 Bhanda puthra vadhodh yuktha bala vikrama nandhitha = Who is rejoicing the valour of Baladevi who slayed the sons of Bhandasura

() ManthriNyamba = ManthriNi devi - maNthriNi amba 
virachitha = perform - arrange - did 
vishanga = asura named vishanga
vadha = slay
Toshitha = satisfied - pleased


# 75 ManthriNyamba virachitha vishanga vadha Toshitha = Who is delighted with Manthrinidevi for annilating Vishanga (brother of bhandasura).

Note: Without elaborating, I will stop with saying, Nithyadevis are goddesses who rule and represent phases or thithis of the moon.  In Srichakra triangle, fifteen nithyadevis are located in the moola or main triangle five on each side of the triangle.  Sri tripurasundari herself is understood to be seated in the centre i.e Bindu of the yantra as Mahanithya. There are yantras, mantras and worship dedicated to nithyadevis which are prescribed predominantly under tantric worship practices.
Balambika, daughter of Sri Lalithatripurasundari is understood to have been 9 years of age, when she waged war along with her divne mother and killed 30 sons of Bhandasura.



**********************************************************************************************

லலிதா சஹஸ்ரநாமம்  (72-75) 




பண்டாசுர வதம்


பண்ட சைன்ய வதோத்யுக்த ஷக்தி விக்ரம ஹர்ஷிதா;
நித்ய பராக்ரமாடோப நிரீக்ஷண சமுத்சுகா;
பண்டபுத்ர வதோத்யுக்த பாலா விக்ரம நந்திதா;
மந்திரிண்யம்பா விரசித விஷங்கவத தோஷிதா;


() பண்ட = பண்டாசுர
சைன்ய = படை - சேனை
வதோத் = அழித்தல் - நாசமாக்குதல்
யுக்த = பணிசெய்திருத்தல் - செயலாற்றுதல்
ஷக்தி = ஷக்தி சேனை
விக்ரம = வலிமை - தைரியம்
ஹர்ஷிதா = களிப்பு -களித்தல்


# 72 பண்ட சைன்ய வதோத்யுக்த ஷக்தி விக்ரம ஹர்ஷிதா = பண்டாசுரனின் படைகளை துவம்சம் செய்த ஷக்திசேனையின் பராக்ரமத்தை கண்டு ஆனந்திப்பவள்

() நித்ய = நித்யதேவிமார்கள்
பராக்ரம = பராக்ரமம் - வீரியம்
ஆடூப = பெருமை 
நிரீக்ஷண = பார்த்திருத்தல் = காண் - கவனி
சமுத்சுகா = ஆர்வமாக = ஆரவாரமாக - உணர்ச்சிப் பெருக்கு


# 73 நித்ய பராக்ரமாடூப நிரீஷண சமுத்சுகா = நித்யதேவிகளின் ஆற்றலையும் பெருமையையும் கண்டு உணர்ச்சிப்பெருக்கில் ஆர்பரிப்பவள்

பண்ட புத்ர = பண்டாசுரனின் புத்ரன்
வதோத் = வதைத்தல்
யுக்த = புரிதல்- ஆற்றுதல் (செயலாற்றுதல்)
பாலா = பாலாம்பிகை - ( பாலாம்பிகை திரிபுரசுந்தரியின் மகள் - சிறுமி )
விக்ரம = துணிச்சல் - பராக்ரமம் - வலிமை
நந்திதா = குதூகலம் - ஆனந்தித்தல்

# 74 பண்டபுத்ர வதோத்யுக்த பாலா விக்ரம நந்திதா = பண்டாசுரனின் புதல்வனை வதம் செய்த பாலாம்பிகையின் துணிச்லால் அகமகிழ்பவள்

மந்திரிண்யம்பா = மந்திரிணீ அம்பாள் = மந்திரிணீ தேவி
விரசித = செய்தல் - புரிதல்
விஷங்க வத = விஷங்கன் எனும் அசுரனை வதை செய்தல் (பண்டாசுரனின் சகோதரன் விஷங்கன்)
தோஷிதா = சந்தோஷப்பவள்

# 75 மந்திரிண்யம்பா விரசித விஷங்கவத தோஷிதா = மந்திணீ தேவி விஷங்கனை அழித்தொழித்ததால் குதூகலிப்பவள்

குறிப்பு: நித்யாதேவிகள் திதி தேவதைகளாக பதினைந்து சந்திரக் கலைகளை ஆட்சி செய்கிறார்கள். ஸ்ரீ வித்யாவாக பிந்துச்சக்கரத்தில் வீற்றிருக்கும் அம்பிகை மஹா நித்யாவாக கொலுவிருக்கிறாள். அவளின் அம்சமாக பதினைந்து நித்யாதேவிகள் மூல முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கத்திலும் ஐந்தாக பிரிந்து வீற்றிருந்து அருள் பாலிக்கின்றனர். இத்தேவதைகளுக்கு மந்திரமும் யந்திரமும் இருக்கிறதென்று குறிப்பு. இது தாந்த்ரீக வழிபாட்டு முறையின் கீழ் அமையப்பட்டிருக்கிறது.


பாலாம்பிகா தேவி அம்பிகையின் ஒன்பது வயது அம்சம். இத்தேவி சிறுவயதில் அளப்பறிய பராகரமத்தை நிரூபித்து பண்டாசுரனின் 30 பிள்ளைகளையும் அழித்தொழித்தாள்.

Credit: dinakaran.com, sanskritdictionary, spokensanskrit.