March 22, 2018

லலிதா சஹஸ்ர நாமம் (249 -255) (with English Meanings)பஞ்ச ப்ரம்ம ஸ்வரூபம்

பஞ்ச ப்ரேதாசனா சீனா;
பஞ்ச ப்ரம்ம ஸ்வரூபிணீ;
சின்மயீ;
பரமானந்தா;
விஞ்ஞான கன ரூபிணீ;
த்யான த்யாத்ரு த்யேய ரூபா;
தர்ம-அதர்ம விவர்ஜிதா;

() பஞ்ச = ஐந்து
ப்ரேத = சவம்
ஆசீனா = அமர்ந்திருத்தல்

#249 பஞ்ச ப்ரேதாசனா சீனா = ஐந்து சவங்களின் மேல் ஆசனமிட்டு அமர்ந்திருப்பவள் **

** பஞ்ச ப்ரமமாக்களைப் பற்றி முன்பே வெறொரு நாமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. பரப்பிரம்மத்தின் ஐந்து தத்துவத்தின் வெளிப்பாடாக சத்யோஜத, தத்புருஷ, அகோர, வாமதேவ மற்றும் ஈசானம் என்பவை அறியப்படுகிறது. சத்யோஜதத்திலிருந்து படைக்கும் கடவுள் பிரம்மா, வாமதேவத்திலிருந்து விஷ்ணு, அகோரத்திலிருந்து ருத்ரன், தத்புருஷத்திலிருந்து மஹேஸ்வரன், ஈசானத்திலிருந்து சதாசிவன் தோன்றியுள்ளனர். 

அவர்கள் முறையே, படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல் (ஞானம் மறைக்கப்படுதல்), அருளல் என்ற பிரபஞ்ச இயங்க்கங்களின் காரணம் ஆகிறார்கள்.

புருஷ-பிரக்ருதி, ஷக்தி-சிவன், நிலையாற்றல் இயக்க ஆற்றல் எனப்பல்வேறு விதமாக இருபெரும் தத்துவங்கள் அறியப்படுகிறது. இவ்விரண்டுமே ப்ரபஞ்ச பெருமண்டல இயக்கத்தின் ஆதாரம் ஆகும். அம்பிகை ஷக்தி ஸ்வரூபமாக அறியப்படுபவள். 

இயக்கங்கள் அற்ற நிலையில் (பஞ்ச ப்ரம்மாக்கள் செயலற்ற நிலை) சக்தி ஸ்வரூபமான மாயாரூபிணி, அவற்றின் மேலமர்ந்தபடி தன் இருப்பை வெளிப்படுத்துறாள். இயக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டு விளங்கும் சக்தியானவளும் சிவமான ஆத்ம ஸ்வரூபமும், இயக்கம் அற்ற நிலையிலும் அப்பாற்பட்டு விளங்கும் என்று பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. சிவமாகிய ஈஸ்வரன் ஒரு காரணமாகவும், அம்பிகையே பிரபஞ்ச தொற்றத்தின் துணைக் காரணமாகிறாள் என்பதும் விளங்கும். அவளின் ஈடுபாடு அல்லது துணையின்றி எங்கும்
ஸ்தம்பித்த நிலையான ஜட-நிலை என்பது இந்த நாமாவின் விளக்கமாகக் கொள்ளல் சிறப்பு.

() ஸ்வரூப = தோற்றம் - ரூபம்

#250 பஞ்ச ப்ரம்ம ஸ்வரூபிணீ = பஞ்ச-பிரம்மத்தின் தோற்றவடிவாக திகழ்பவள் *

இந்த நாமம், அம்பிகையின் உயர்ந்த ஸ்தானத்தைக் குறிக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது. அவளே பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் மூலக்காரணங்களில் ஒன்று. அவளே பஞ்ச ப்ரம்மமாகவும் விரிந்திருக்கிறாள்.

#251 சின்மயீ = சுத்த-சைதன்ய இருப்பாக i.e பிரக்ஞையாக விளங்குபவள்

#252 பரமானந்தா = சச்சிதானந்தம் என்னும் சுத்த ஆனந்த மயமானவள்

() விஞ்ஞானகன = தூய அறிவு

#253 விஞ்ஞானகன ரூபிணீ = தூய அறிவாற்றலின் வடிவாக வியாபிப்பவள்

() த்யான = தியானம்
த்யாத்ரு = சிந்தனையாளர் (இவ்விடத்தில் தியானிப்பவர் )
த்யேய = தியானிக்கப்படும் பொருள்

#254 த்யான த்யாத்ரு த்யேய ரூபா = தியானமாக-தியானிப்பவராகவும்-தியானிக்கப்படும் பொருளாகவும் ஊடுருவியிருப்பவள்

() விவர்ஜிதா = தவிர்த்து - விட்டு விடுதல் - அப்பாற்பட்டு

#255 தர்ம-அதர்ம விவர்ஜிதா = தர்ம அதர்ம வியவகாரங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவள் ...i.e. அதனால் பாதிக்கப்படாதவள்

(தொடரும்)

Lalitha Sahasranama ( 249 -255) 

Pancha-Brahma Swaroopam


Pancha Prethaasana seena;
Pancha Brahma Swaroopini;
Chinmayi;
Paramananda;
Vignaana Gana Roopini;
Dhyaana Dhyathru Dhyeya Roopa;
Dharma-adharma vivarjitha;

() pancha = Five
pretha = corpse
aseena = seated

#249 Pancha Prethaasanaseena = She who is seated on five dead bodies *

* Pancha-Brahmas have already been mentioned earlier. They are five aspects of Parabrahma manifested as Sadhyojatha, Tathpurusha, Aghora, Vaamadeva and Ishaana. From Sadhyotha manifested creator Brahma, Vishnu from Vamadeva, Rudhra from Aghora, Maheshwara from Tatpurusha and Sadhashiva from Ishaana.

Their cosmic activities include creation, protection destruction, concealing(the true nature of brahman) and grace.

Purush and Prakriti, Shakthi and Shiva, Kinetic and Static energy, call what u may, is responsible for the entire happenings in the universe. Lalithambika is seen as the personification of prakruthi. The concept here is to understand when these activities are nil i.e potentially at rest or stands at zero momentum, she is seated on them to indicate, without her action or involvement there is no activity or creation. She, we can understand is the joint cause of the universe. Other cause ofcourse is Parabrahma.

() Swaroopa = appearance - looks

#250 Pancha Brahma Swaroopini = Who is the form of Pancha-Brahma *

This name indicates that it is she, who is also the supreme cause, has manifested as pancha brahma

#251 Chinmayi = Who is Pure-consciousness

#252 Paramaanandha = Who is Pure-bliss

() VignaanaGana = pure knowledge - intelligence

#253 Vignaanaghana Roopini = She who is the embodiment of Pure knowledge

() Dhyana = meditation
Dhyathru = (thinker - contemplator) here Meditator
Dhyeya = to be meditated upon (the object)

#254 Dhyana-dhyathru-Dhyeya Roopa = Who permeates as the Meditation, Meditator and Object to be meditated upon

() Dharma-Adharma = Righteous and unrighteous acts
Vivarjitha = excluded - beyond - free from

#255 Dharma-adharma Vivarjitha = Who is beyond Moralities of Sins and Virtues *

( to continue)

No comments:

Post a Comment