April 15, 2019

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் (551 - 560 ) with English meaningsவிபூதி விஸ்தாரம்

சர்வ-வ்யாதி ப்ரஷமனீ
சர்வ ம்ருத்யு நிவாரணீ                                                                                                                
அக்ர கண்யா
அசிந்த்ய ரூபா
கலிகல்மஷ நாசினீ
காத்யாயனீ
காலஹந்த்ரீ
கமலாஷ நிஷேவிதா
தாம்பூல பூரித முகீ
தாடிமீ குசும ப்ரபா

()
ப்ரஷமன் = குணப்படுத்துதல் - ஆறுதல் - தணித்தல்

#551 சர்வ வ்யாதி ப்ரஷமனீ = அனைத்து ரோகங்களையும் ஆற்றக்கூடியவள் *

* பருவுடல், நுண்ணுடல் முதலியவற்றின் ரோகத்தை போகக்கூடியவள். பிறப்பு இறப்பு என்ற பெருவியாதியை நீக்க வல்லவள்

()
நிவாரண் = தடுத்தல் - முறித்தல்

#552 சர்வ ம்ருத்யு நிவாரிணீ = மரணம் முதலான அனைத்து விதமான துன்பத்திலிருந்தும் தடுதாட்கொள்பவள்

()
அக்ர = முதலாவது 
கண்யா = கணக்கெடுத்தல் - கவனித்தல்

#553 அக்ர கண்யா = பிரபஞ்ச சிருஷ்டியில் முதன்மையானவள், பிரதானமானவள் (அவளுக்கு முந்தைய நிலையில் எவரும், எதுவும் இல்லை)

()
அசிந்த்ய = சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட

#554 அசிந்த்ய ரூபா = அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு நிற்பவள் (மனம் , அறிவுக்கு எட்டா நிலையில் இருப்பவள்)

()
கலி = கலியுகம் ie தற்போதைய யுகம்
கல்மஷ = அழுக்கு (பாபங்கள்)

( பிரப்ஞ்சவியலின்படி, இந்து மத நம்பிக்கையானது, காலச்சக்கரம் நான்கு யுகங்களின் சுழற்சியாக வகுக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கிறது. அவை, சத்யயுகம், த்ரேதா யுகம், த்வாபர யுகம் மற்றும் கலியுகம்.  தற்போது நடைபெறுவது கலியுகம். ) 

#555 கலிகல்மஷ நாஷினீ = கலியின் கொடுமையை அழிப்பவள்

#556 காத்யாயனீ = காத்யாயன முனிவரின் புதல்வி (வழித்தோன்றல்) *

* ஆக்ஞா சக்கரத்தில், ஒட்யான பீடத்தின் தேவதா ரூபமான 'காத்யாயனி தேவி' என்றும் இந்நாமத்தை சில பக்தர்கள் தியானிக்கின்றனர்.

()
கால = காலம் - காலத்தால் நிகழும் மரணம் / மாற்றம் 
ஹந்த்ரீ = அழிப்பவர்

#557 காலஹந்த்ரீ = காலத்தை (மரணத்தை) தகர்ப்பவள் (ie. அதனை கடந்து நிலைத்து நிற்பவள்) * 

* ஞானியர்க்கு ஜனன மரண சுழற்சியை ஒழித்து, காலத்தின் நிலையாமையை பொய்க்கச் செய்பவள் .

()
கமலாஷ = கமலம் (தாமரை) போன்ற கண்ணுடைய ( ஸ்ரீ விஷ்ணு ) 
நிஷேவிதா = உபசரிக்கப்படுதல்

#558 கமலாஷ நிஷேவிதா= பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணுவால் ஆராதிக்கப்படுபவள்

() 
தாம்பூல = தாம்பூலம் 
பூரித = முழுவதுமாக - பரவி
முக = முகம் - வாய்

#559 தாம்பூல பூரித முகீ = தாம்பூலம் தரித்த வாய் உடையவள்                          (தாம்பூலத்தின் நறுமணம் கமழும் சிவந்த வாய்)

()
தாடிமீ = மாதுளை
குசும = மலர்
ப்ரபா = ஒளிர்தல் - மிளிர்தல்

#560 தாடிமீ குசுமப்ரபா = மாதுளை மலரைப் போல் சோபிப்பவள் (சிவந்த நிறத்தில் மின்னுபவள்)

(தொடரும்)

Lalitha Sahasranama (551 - 560)

Viboothi Visthaaram 

Sarva-Vyaadhi prashamani
Sarva-mruthyu nivaariNi
Agra gaNya
Achinthya roopa
Kalikalmasha nashini
Kaathyayani
Kaalahanthri
Kamalaksha NishEvitha
Thaambhoola pooritha mukhi
Dhadimi kusuma prabha

()
Prashaman = to heal, pacify, cure

#551 Sarva-Vyadhi Prashamani = Who heals every disease *

Which ncludes disease of birth and death, disease of physical and subtle
body.

()
NivaaraN = to obstruct - prevent - hinder

#552 sarva-mruthyu nivaaraNi = Who prevents and protects her devotees from various agonies and miseries

()
Agra = top - first 
GaNya = to be counted - to be taken notice

#553 Agra gaNya = Who is the foremost amongst the race (creation of universe)

()
Achinthya = incomprehensible - unthinkable

#554 Achinthya Roopa = Who is beyond the reach of mind and the intellect to comprehend

()
Kali = the current yuga ie kaliyuga - present age * 
kalmasha = dirt - filth

(Time units as per hindu cosmology is divided as four-age cycle of yugas.  Sathya, Thretha, Dwapara and Kali yuga. We are currently in Kaliyuga.)

#555 Kali kalmasha Nashini = Who destroys the errors (misdeeds-sins) of Kali yuga

#556 Kathyayani = Descendant (daughter) of Sage Kathyayana *

Some devotees meditates on this naama upon Kathyayani who is the presiding deity of odyana-peetha in ajna-chakra.


()
kaala = death by age - time-period 
hantri = slayer

#557 Kaalahanthri = Who destroys death ( who is Immortal i.e. beyond time)

For realised souls, she helps them rise above death and birth cycle.

()
Kamalaksha = Lotus eyed (ie Shri Vishnu) 
NishEvitha = served - obeyed

#558 Kamalaksha NishEvitha = Who is honoured and Worshipped by Shri Vishnu

()
Thamboola = after meal digestive - condiments wrapped in Betal leaf  (acts as mouth freshner) 
Pooritha = full of - spread 
Mukha = face - mouth

#559 Thamboola Pooritha Mukhi = Her mouth is filled with the aroma of thamboola (condiments with betal leaf)

()
Dhadimi = Pomogranate
Kusuma = flower
Prabha = shining

#560 Dhadimi kusuma prabha = Who shimmers like pomogranate flower (shines in red color)

(To Continue)

(A humble effort to interpret meanings word by word - ShakthiPrabha )

No comments:

Post a Comment